Ako jednoducho vyrobiť každému žiakovi iný test a predchádzať tým opisovaniu pri online testoch?

varianty testov, varianty testu, varianty, skupina otázok, zoskupovanie

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania

EduPage ponúka učiteľovi elegantnú možnosť, ako vyrobiť každému žiakovi iný variant testu.

1. Vytvorte si k jednej otázke viac modifikácií. Napr. v matematike tá istá úloha, ale s inými číslami. Alebo v slovenčine vetný rozbor s inou vetou.

Tieto podobné otázky potom spojte do jednej skupiny, ktorú voláme "zoskupenie".
Ako vytvoriť modifikáciu otázky (kópiu otázky v tej istej skupine)?
Ako zoskupiť už existujúce otázky rovnakého/podobného typu do skupiny?

2. Označte niekoľko takýchto zoskupení otázok, kliknite na "Pridať do materiálu" a zvoľte Test.

Pri každej skupine zvoľte, koľko otázok zo zoskupenia má systém vybrať do testu. Štandardne vyberá jednu. Tu môžete taktiež zvoliť, koľko bodov chcete dať za otázku z tejto skupiny. Stlačte Hotovo.


Prideľte žiakom test na online vypracovanie.


Každý žiak má iné otázky aj v inom poradí (pokiaľ otázky nezafixujete). Ak pridáte testu časový limit, tak Einstein od ktorého za normálnych okolností všetci ostatní žiaci opisujú, nestihne v danom čase vypracovať spolužiakom všetky varianty otázok.

Poznámka:

 • Ak pridáte do testu skupinu otázok z príprav a potom do tejto skupiny v prípravách priložíte ďalšie otázky, už vytvorený test to nijako neovplyvní. Tj. ak sa v teste vyberá otázka zo skupiny 5 otázok a neskôr do tejto skupiny pridáte ešte ďalšie 3 otázky, v pridelenom teste bude stále výber len z 5 pôvodných otázok.

  Výhody testov generovaných zo skupín otázok:

 • Ak si jeden žiak spustí test viackrát, stále bude mať iné otázky.
 • Z toho vyplýva, že žiaci si môžu takýto test spustiť opakovane (ak to učiteľ umožní) a tak sa môžu viac naučiť, resp. lepšie si overiť, či danú tému ovádajú. Toto je primárny cieľ EduPage testov.
 • Keďže učiteľ musí žiakov nejako hodnotiť aj počas dištančného vzdelávania, tento nástroj umožní zabezpečiť vyššiu objektívnosť testov.

  Viac návodov:
  Zoskupenia otázok, varianty testov
  Ako vytvorit testy na tlač zo zoskupení otázok? (Varianty testov)
  Testy