Ako sa žiaci dostanú k materiálom, ktoré učiteľ pre nich pripravil?

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

Je viac spôsobov, ako sa žiaci môžu dostať k materiálom, ktoré učiteľ pre nich pripravil ku preberanej téme:

1. Cez "Učivo"
2. Prostredníctvom notifikácie o prebranej téme
3. Ak učiteľ materiál žiakovi pridelí

1. Cez učivo:
Predpokladáme, že učiteľ má plán a ku témam plánu má pripravené materiály pre žiakov.

Žiak má v ľavom menu záložku Učivo. Vyberie si konkrétny predmet.

Uvidí jednotlivé témy z vášho plánu. Ak ku téme existujú nejaké materiály viditeľné pre žiakov, je v téme ikona školskej tašky modrá a uvedené je, koľko materiálov (kariet) ku téme je.

Ak si na konkrétnu tému klikne, zobrazí sa mu ponuka - "Otestuj ma" alebo "Prezerať karty".

Ak si žiak vyberie možnosť "Otestuj ma", EduPage mu pripraví test z otázok, ktoré ste pre žiakov k téme pripravili.

Ak si vyberie možnosť "Prezerať karty", môže sa napríklad dostať k prezentácii, poznámkam, otázkam atď., ktoré sú k tejto téme. A to všetko bez toho, aby ste čokoľvek žiakom prideľovali.

Učiteľ má informáciu, kto zo žiakov si materiál pozrel.

O tom, k čomu sa žiaci dostanú, rozhoduje, samozrejme, učiteľ. Ak materiál označíte ako neviditeľný pre žiakov, žiaci sa k nemu nedostanú.
Ako urobiť materiál viditeľný, príp. neviditeľný pre žiakov?

2. Učiteľ upozorní žiakov na prebraté učivo prostredníctvom notifikácie o prebranej téme
Tejto téme sa venuje nápoveda: Ako učiteľ upozorní žiakov na materiály k prebranému učivu?

3. Učiteľ môže materiál žiakovi prideliť:
Ako prideliť žiakom materiál, napr. prezentáciu alebo test?
Ako prideliť žiakom súbor - študijný materiál?
Ako prideliť žiakom test na online vypracovanie?
Ako prideliť žiakom projekt?