Vyhodnotenie testu, domácej úlohy alebo projektu, zadanie známok

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

Vyhodnocovanie testov - VIDEONÁVOD

Zvoľte "Výsledky" v hornom menu. Zo zoznamu pridelení vyberte to, ktoré chcete hodnotiť (test, domáca úloha, projekt).

Všimnite si menu, ktoré sa týka konkrétneho testu.

Ak chcete zadať známky a/alebo komentár, zvoľte záložku "Známky". Pre vytvorenie udalosti v IŽK stlačte koliesko v stĺpci Známka.


Zvoľte typ hodnotenia. Aké sú možnosti hodnotenia žiakov v prostredí EduPage?

Zapíšte známky a prípadne komentár ku známke. Stlačením tlačidla "Publikovať v žiackej knižke" sa známka zapíše do žiackej knižky.

Žiak i rodič je ihneď informovaný notifikáciou v EduPage aplikácii.

Všetky tieto užitočné informácie o výsledkoch máte k dispozícii len vtedy, ak sa odpovede žiakov nachádzajú v EduPage. Tie sa tam dostanú, ak žiaci robia domácu úlohu alebo test online. EduPage však ponúka aj nástroj na opravu tlačených testov tak, aby ste neprišli o všetky tieto užitočné informácie. Ako opravovať tlačené testy pomocou EduPage?

Ako poslať žiakom komentáre k DÚ, testu alebo projektu?
Prečo EduPage vytvára pre každé pridelenie novú udalosť v IŽK?