วิธีสร้างรายวิชาสำหรับกลุ่มนักเรียนที่มีครูผู้สอนหลายคน

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

กรณีนี้อาจเกิดขึ้นในสองสถานการณ์ดังต่อไปนี้:

ก) นักเรียนได้รับการสอนโดยครูผู้สอนสามท่าน โดยครูผู้สอนทุกท่านมีแผนการสอนของตนเองและสลับกันเข้ามาสอนกลุ่มนักเรียน

ในกรณีนี้ ครูผู้สอนทุกท่านจะต้องสร้างรายวิชาของตนเองสำหรับนักเรียนแต่ละกลุ่ม ท่านสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ใน “ช่วยเหลือ”: =hodiny odborného výcviku, zatial neprekladať

ข) มีชั้นเรียนสองชั้นเรียน ซึ่งมีการแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็นสามกลุ่มสำหรับวิชาภาษาอังกฤษ โดยมีครูผู้สอนสามคน และครูผู้สอนมีการสลับกันเข้าสอน โดยใช้แผนการสอนเดียวกันสำหรับนักเรียนแต่ละกลุ่ม

วิธีการสร้างรายวิชาที่ถูกต้อง

เนื่องจากครูทุกท่านใช้แผนการสอนเดียวกันสำหรับนักเรียนในกลุ่มเดียวกัน จึงขอแนะนำให้สร้างรายวิชาเพียงรายวิชาเดียวสำหรับนักเรียนแต่ละกลุ่ม ซึ่งครูทั้งสามท่านจะใช้รายวิชานี้ร่วมกัน จึงทำให้ครูทั้งสามท่านสามารถเข้าใช้แผนการสอนเดียวกัน