'Obedy zadarmo' v novom šk. roku 2021/22

Plošné poskytovanie dotácií na stravu v ZŠ a v poslednom ročníku MŠ skončilo ku 31. júlu 2021.
Počas mesiaca júl 2021 sa štátna dotácia vzťahovala už iba na predškolákov; pre deti v letných táboroch sa dotácia neposkytovala.

Počas mesiaca august 2021 - platí prechodné ustanovenie pre materské školy - dotácia sa poskytuje bez zmeny, t.j. plošne pre všetky deti v poslednom ročníku MŠ.


KTO MÔŽE ŽIADAŤ O DOTÁCIU od šk. roku 2021/ 2022

Zákon 544/2010 Z.z. (verzia účinná od 01.08.2021 do 31.12.2021 / od 01.01.2022) v § 4 určuje, že dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa možno poskytnúť na zabezpečenie obeda a iného jedla v MŠ a v ZŠ pre deti, ktoré navštevujú posledný ročník materskej školy alebo základnú školu
- podľa odseku (3) na
a) každé dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ, v ktorej je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi

b) dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima,

c) dieťa, ktoré žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku (táto skutočnosť sa preukazuje čestným vyhlásením)

- podľa odseku (6)
--> dotácia sa poskytuje v sume 1,30 eura za každý deň, v ktorom
---- sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ alebo vyučovania v ZŠ (za vyučovanie v ZŠ sa považuje aj individuálne vzdelávanie bez pravidelnej účasti na vzdelávaní v základnej škole)
---- a odobralo stravu
-------- dotáciu má zriaďovateľ vyplatiť aj rodičovi na dieťa s diétou (ak zdravotný stav dieťaťa vyžaduje osobitné stravovanie podľa posúdenia ošetrujúceho lekára), ak dieťa neodobralo stravu z dôvodu, že zriaďovateľ nezabezpečil diétne jedlo

- podľa odseku (9)
=> poskytnutie dotácie na dieťa podľa písmen a) a b) odseku (3) bude počas školského polroka - aj vtedy, ak sa počas tohto šk. polroka zmenia skutočnosti


Ďalšie informácie, termíny či tlačivá môžete nájsť na stránkach:
- Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
- Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Odkazy na jednotlivé zákony :
544/2010 Z. z. - z 8. decembra 2010 - časové verzie predpisu účinné od 03.07.2021 do 31.07.2021; od 01.08.2021 do 31.12.2021; od 01.01.2022
417/2020 Z. z. - z 26. novembra 2020 - časové verzie predpisu účinné od 01.0.2021 do 31.07.2021; od 01.08.2021
257/2021 Z. z. - z 22. júna 2021- časové verzie predpisu účinné od 03.07.2021 do 31.07.2021; od 01.08.2021 do 31.12.2021; od 01.01.2022AKO NASTAVIŤ DOTÁCIE V SYSTÉME EDUPAGE pre školský rok 2021 / 2022:

Pre podrobné nastavenie pozrite návody:
Strava s dotáciou pre ZŠ - nastavenia
Strava s dotáciou pre MŠ - nastavenia- všetky návody pre Prehľad zmien v dotáciách na stravovanie
Pozrite si ďalšie návody - Zoznam všetkých návodov pre modul Školská jedáleň