Vrátenie zálohy pre stravníka ukončeného počas školského roka

Školy často pre žiakov s dotovanou stravou vyberajú na začiatku šk. roka aj tzv. zálohu.
V systéme EduPage sú na výber tri typy zálohy - Záloha za stravu pre 'obedy zadarmo'.

Štandardne čas na vrátenie nespotrebovanej časti zálohy je koniec šk. roka, kedy je potrebné manuálne v predpise zapnúť generovanie preplatku zo zálohy pre všetkých stravníkov.
Ako na konci šk. roka zapnúť generovanie preplatku zo zálohy

Ak sa v priebehu šk. roka niekto prestane stravovať, je nevyhnutné mu na jeho karte stravníka zadať dátum pre koniec objednávok.
Stravník - individuálne ukončenie stravovania počas školského roka

Pre skôr ukončeného stravníka práve zadaním dátumu ukončenia objednávok systém automaticky vygeneruje vrátenie zálohy.

V nastaveniach predpisu si škola môže zvoliť dátum splatnosti pre vrátenie zálohy pre skôr skončených stravníkov.
Na výber sú tieto možnosti:

a) posledný deň v mesiaci ukončenia objednávok - defaultné nastavenie, používané najčastejšie = škola robí vyúčtovanie stravníkovi individuálne hneď po skončení stravovania

b) posledný deň v nasledujúcom mesiaci od ukončenia objednávok - ak škola robí vyúčtovanie ukončeným stravníkom trochu neskôr

c) nevracať zálohu predčasne - ak škola chce robiť vyúčtovanie všetkých zostatkov všetkým stravníkom naraz = na konci šk. roka, môže zvolením tejto voľby pozdržať vyplatenie zálohy ukončenému stravníkovi

Pre generovanie zostatku zálohy je možné zadať aj výnimky pre konkrétnych stravníkov. Pozor však - na konci šk. roka neponechajte nikoho bez vygenerovania zostatku na zálohe.


ZAPOČÍTANIE NEDOPLATKU NA STRAVNOM A PREPLATKU NA ZÁLOHE

Pri vyúčtovaní je na zálohe takmer vždy preplatok, na stravnom však niektorí stravníci majú aj nedoplatky. Výsledný zostatok za stravovanie závisí aj zvoleného typu zálohy:

- pre 1. a 2. typ zálohy, pri ktorom sa stratené dotácie premietali do zvýšenia mesačného poplatku:
-> nedoplatok na stravnom a preplatok na zálohe sa vzájomne započítajú
=> výsledná suma vyúčtovania bude iba jedna - preplatok alebo nedoplatok

- pre 3. typ zálohy, kde sa stratené dotácie priebežne odpočítavali zo zálohy a stravné sa viedlo samostatne:
-> nedoplatok na stravnom a preplatok na zálohe sa vzájomne nezapočítajú
=> výsledkom sú dva zostatky - zostávajú stále oddelené peniaze na predpise záloha a na predpise pre bežné stravné (mnohé školy prevádzali zálohu zriaďovateľovi, preto potrebujú oddelené sumy v presnej výške)
** v šk. roku 2019/2020 sa nedoplatky na stravnom započítavali aj pri zálohe 3. typu - iba pri vyplácaní zostatkov, nie pri prenose zostatkov do ďalšieho šk. roka.

Na obr. je pohľad administrátora aj stravníka na zostatky, taktiež porovnanie oproti predchádzajúcemu šk. roku.

Poznámka:
Pri 3. type zálohy môžete urobiť úhradu nedoplatku na stravnom manuálne - a to interným presunom peňazí medzi predpismi. Pri 3. type zálohy je totiž automatický predpis rozdelený na dva - pre bežné stravné a pre zálohu.

Ako urobiť interný prevod:
-> v module platby treba pridať ručne dve platby
-> prvú platbu treba zadať ako mínusovú sumu a priradiť ju na automatický predpis 'Strava (záloha)'
-> druhú platbu treba zadať v rovnakej výške, ale bez znamienka a priradiť na predpis 'Strava' za bežné stravné (alebo aj na predpis 'Strava (dohromady)' )
-> pri ručne zadaných platbách sa dá zvoliť 'typ platby' - odporúčame obe platby zadať ako 'INTERNÝ PREVOD' , ľahšie sa vám odsleduje tok peňazí - bude oddelený od hotovosti aj bankových prevodov

* Sumy samozrejme podľa individuálnej možnosti zobrať z preplatku na zálohe a nedoplatku na bežnom stravnom.

Viac - Interný prevod - úhrada nedoplatku na strave z preplatku na zálohe 3. typuPozrite si ďalšie návody

Zoznam všetkých návodov pre modul Školská jedáleň