Zoznam všetkých návodov pre modul Školská jedáleň

Obsah nápovedy pre modul Školská jedáleň

 • Všeobecné nastavenia (dostupné aj v základnej verzii):
  Modul Školská jedáleň - prehľad, čo umožňuje
  Sprístupnenie modulu jedáleň užívateľom a jedálneho lístka na webstránke
  Ako pridať zamestnancovi používateľské práva na modul školská jedáleň

  Nastavenie obdobia pre školský rok v module jedáleň
  Výdaj stravy - kedy a aké jedlo škola varí
  Dni mimo prevádzky - kedy jedáleň nevarí
  Jedálny lístok - možnosti vytvorenia
  Jedálny lístok - zostavovanie podľa OVD
  Ako uvádzať pôvod mäsa v jedálnom lístku; poznámky pod JL
  Jedálny lístok - tlač a uloženie do súboru
  Alergény v jedálnom lístku - zoznam a číslovanie
  Hodnotenie jedla
  Receptúry

 • Nastavenia v plnej verzii ascAgenda Komplet:
  Ako nastaviť odhlasovanie / prihlasovanie stravy; výber z viacerých menu
  Definovanie typov platiteľa a nastavenie cien stravného
  Režijné náklady
  Zmena cien stravného / režijných nákladov počas školského roka

  Ako zadať sociálny fond a iné príspevky (na jedlo a réžiu)
  Iné menu pre rôzne typy stravníkov, napr. diétne menu
  Pokročilé nastavenia pre viac menu a typov stravníkov (MŠ, ZŠ, internát, ...)
  Nastavenie pre viac výdajných miest
  Normovacie skupiny - pre oddelené normovanie surovín alebo oddelené finančné hospodárenie
  Ako zadať prázdniny iba pre žiakov ZŠ, počas ktorých jedáleň varí pre MŠ

  Jedálny lístok - ďalšie nastavenia pre zobrazovanie
  Jedálny lístok - ako zadať iné jedlo pre ZŠ a MŠ (vyprážané vs. nevyprážané)
  Jedálny lístok - kedy naposledy sa varilo rovnaké jedlo
  Jedálny lístok - ako sa administrátor pozrie, čo vidí stravník
  Jedálny lístok - rôzne zobrazovanie pre rôznych stravníkov

 • Stravníci:
  Kto sa stravuje - ako priradiť objednávky
  Kto má koľko platiť - ako priradiť typy platiteľov k stravníkom

  Nový stravník počas školského roka
  Stravník - individuálne ukončenie stravovania počas školského roka
  Ako nájsť a opraviť stravníka s nesprávne zadaným typom platiteľa
  Ako hromadné ukončiť (skrátiť) neobmedzené obdobie pre objednávky

  - externí stravníci a hostia:
  Administrácia viacerých škôl - stravníci z inej školy

  Externý stravník / hosť v jedálni - ako vytvoriť konto
  Ako zmazať / obnoviť používateľa v module Školská jedáleň
  Hromadní stravníci v školskej jedálni

  Stravníci z Ukrajiny

 • Platby za stravu:
  Ako vytvoriť predpis pre školskú jedáleň
  Viac predpisov za stravu pre rôzne skupiny stravníkov

  Prenos zostatkov za stravu z iného systému - ako nastaviť počiatočný kredit
  Čo je kredit v školskej jedálni

  Informácie ku koncoročnému vyúčtovaniu za stravu a prechod do nového školského roka
  Ako na konci šk. roka zapnúť generovanie preplatku zo zálohy
  Interný prevod - úhrada nedoplatku na strave z preplatku na zálohe 3. typu
  Koncoročné vyúčtovanie za stravu

 • Strava s dotáciami pre žiakov ('obedy zadarmo'):
  'Obedy zadarmo' - ako funguje prepojenie modulov
  Nastavenie modulu školská jedáleň v kompletnej podobe
  --- 'Obedy zadarmo' v šk. roku 2021/22
  --- 'Obedy zadarmo' v šk. roku 2020/21 a počas leta 2021
  Strava s dotáciou pre MŠ - nastavenia
  Strava s dotáciou pre ZŠ - nastavenia
  Zoznam prispievateľov a podmienky pre priznanie príspevku
  Dochádzka - ako nastaviť zdroj pre 'obedy zadarmo' a iné príspevky na stravu

  Záloha za stravu pre 'obedy zadarmo'
  Vrátenie zálohy pre stravníka ukončeného počas školského roka
  Ako na konci šk. roka zapnúť generovanie preplatku zo zálohy
  Interný prevod - úhrada nedoplatku na strave z preplatku na zálohe 3. typu

  Dochádzka - absencie žiakov pre 'obedy zadarmo' (zostava pre iný jedálenský program)

  - možnosti manuálnej zmeny
  Vedúca jedálne - manuálne označovanie pre prevzatie jedla
  Vedúca jedálne - manuálna zmena dochádzky pre dotácie

  - prehľady k dotáciám a uzávierka mesiaca
  Ako robiť mesačnú uzávierku pre dotácie k 'obedom zadarmo'
  Prehľady pre 'obedy zadarmo' - prevzatie stravy a prítomnosť v škole po dňoch, sumarizácia príspevkov
  Prehľady pre 'obedy zadarmo' - chyby v dochádzke (žlté otázniky)
  Uzamknutie nárokov na dotácie voči zmenám dochádzky v ETK

 • Neplatiči:
  Manuálne prerušenie objednávok neplatičom
  Manuálne obnovenie prerušených objednávok
  Automatické prerušenie objednávok neplatičom
  Automatické obnovenie objednávok
 • Prehľady pre vedúcu jedálne:
  Tlačové zostavy v module školská jedáleň - prehľad
  Mesačný prehľad pre školskú jedáleň - predpis poplatkov, príspevky, členenie úhrady poplatkov, koncový preplatok...
  Vedúca jedálne - manuálne odhlásenie stravy
  Vedúca jedálne - manuálne označovanie pre prevzatie jedla
  Prehľady - zoznam odhlásených stravníkov + kto a kedy ich odhlásil

  Prehľady počtu jedál a počtu stravníkov
  Prehľad objednávok (počty aj menný zoznam) a zdieľanie pre externého dodávateľa stravy
  Prehľady - riadok 'Neurčené' pre Počet jedál alebo Ceny

  Normovací hárok
  Normované náklady - surovinový limit

 • Hardvérové komponenty:
  Aký hardvér je potrebný do školskej jedálne
  Čipy v školskej jedálni

  Výdajný terminál - zariadenie na zobrazovanie a jeho priradenie
  Výdajný terminál - zobrazenie a výdaj stravy
  Výdajný terminál - označenie odberu bez čipu (zabudnutý čip) ; komu patrí stratený čip
  Výdajný terminál - zvukové upozornenia, výdaj vo viacerých okienkach (budovách); ďalšie nastavenia

  Objednávkový terminál - nastavenie dňa

 • Sklad:
  Sklad potravín a základné pojmy
  Nastavenia - dodávatelia, viac skladov
  Skladové karty - položky
  Sklad - import údajov z iného softvéru

  Ako zadať počiatočný rozdiel pre finančné hospodárenie

  Doklady a udalosti v sklade (príjem, výdaj, faktúry)
  Užitočné všeobecné nastavenia pre doklady v sklade
  Inventúra
  Príjemka
  Faktúra
  Výdajka

  Ako odpisovať pokazené potraviny zo skladu

  - výkazy
  Čo je potrebné na konci mesiaca v sklade

  Obratová súpiska
  Normovací hárok
  Stravný list a mesačné hospodárenie
  Inventúrny súpis a inventarizačný rozdiel

  Receptúry
  Prepojenie podobných potravín v receptúrach a v sklade
  Zámena potraviny v receptúre pri výdaji zo skladu
  Ako doplniť školské dotované mlieko a ovocie

 • Prechod medzi školskými rokmi:
  Koncoročné vyúčtovanie za stravu
  Prechod do nového školského roka - modul JEDÁLEŇ
  Prechod do nového školského roka - modul PLATBY
  Chcem zopakovať prenos preplatkov/nedoplatkov (opraviť počiatočný kredit)

 • Rodičia - návody, ktoré im môže škola odporučiť:
  Odhlasovanie / prihlasovanie stravy / zmena menu - z pohľadu stravníka
  Kde stravník vidí aktuálny kredit na stravu
  Platby na webe - čo má rodič platiť
  Ako si používateľ nastaví účet na vrátenie peňazí

  Ako sa v rodičovskom konte prepínať medzi deťmi?
  =Ako sa prihlásim do mobilnej aplikácie EduPage rodičovským kontom?

  Ako vyčistiť vyrovnávaciu pamäť (cache) v aplikácii?

 • Korona:
  Covid (jar 2020) - ako nastaviť zatvorenie pre jedáleň
  Covid (jún 2020) - jedáleň je opäť otvorená
  Covid (jún 2020) - št. dotácie a podmienka prítomnosti na vyučovaní
  Covid (jún 2020) - ako znovu prihlásiť žiakov 2. stupňa