Prihlásenie - učiteľ

Slovenčina Najčastejšie otázky k prihláseniu - učiteľ
Slovenčina Zmena prihlasovacieho mena alebo hesla
Slovenčina Osobné EduPage konto - ako si ho vytvoriť?
Slovenčina Neviem heslo, zabudol som heslo, heslo mi nefunguje
Slovenčina Som učiteľ aj rodič - ako sa prepínať medzi kontami?
Slovenčina Administrátor/učiteľ - prepínanie medzi učiteľským a administrátorským kontom
Slovenčina Ako zmeniť prihlasovacie meno do osobného konta, ak učiteľ zmenil emailovú adresu?
Slovenčina Čo je školské konto, osobné konto a ako si ich prepojiť?
Slovenčina Ako si zmeniť heslo do osobného konta


Hodiny - učiteľ

Slovenčina Učiteľ - hodiny - prehľad
Slovenčina Učiteľ - čo je to hodina a ako si ju vytvoriť?
Slovenčina Na čo je dobrá "hodina"?
Slovenčina Chýbajúce hodiny z rozvrhu (hodiny so zvončekom)
Slovenčina Ako zmeniť nastavenia hodiny?
Slovenčina Ako zmazať hodinu?
Slovenčina Ako obnoviť hodinu (s plánom), ktorú som si omylom zmazal?
Slovenčina Vytváranie hodín pre delené alebo spájané triedy
Slovenčina Ako si môžem skopírovať svoje hodiny (plány) z minulého školského roka?
Slovenčina Ako pri vytváraní hodiny skopírovať svoj plán z minulého školského roka?
Slovenčina Učím v jednej triede obidve skupiny. Mám si vytvoriť jednu hodinu alebo dve?
Slovenčina Čo je oficiálna a neoficiálna hodina?
Slovenčina Prepojenie delenej hodiny s názvom hodiny z rozvrhu
Slovenčina Načo slúži nastavenie štandardného predmetu pri vytváraní hodiny?
Slovenčina Ako skopírovať zadelenie žiakov z minulého školského roka?
Slovenčina Vytváranie hodín - maturitných seminárov
Slovenčina Hodina s asistentom učiteľa
Slovenčina Ako zobraziť v triednej knihe a v IŽK iba žiakov mojej skupiny?
Slovenčina Ako vytlačiť zoznam žiakov?
Slovenčina Zasadací poriadok
Slovenčina Prečo mi pri hodine svieti červený výkričník?
Slovenčina Ako skontrolujem, či mám v hodine vybratých správnych žiakov?
Slovenčina Prečo žiaci vidia v rozvrhu hodiny, na ktoré nechodia?


Hodiny - učiteľ - Špeciálne prípady

Slovenčina Hodina s viacerými zložkami - napríklad SJL - gramatika a literatúra
Slovenčina Hodina s dvomi zložkami - napr. teória a cvičenia
Slovenčina Celá a zároveň delená hodina v jednej triede - napr. prírodovedné predmety
Slovenčina Učitelia sa v skupinách striedajú - ako si vytvoriť hodiny?
Slovenčina Žiak zmení skupinu počas školského roka
Slovenčina Dvaja učitelia učia v jednej triede predmet delený na skupiny. Čo s plánom?
Slovenčina Hodiny - odborný výcvik, majstri sa striedajú
Slovenčina Ako vytvoriť rozvrh a hodiny pre malotriedky a triedy so žiakmi z viacerých ročníkov?


Hodiny - učiteľ - Hodiny pre ŠKD a krúžky

Slovenčina Učiteľ (vychovávateľ) - ako vytvoriť hodinu pre ŠKD?
Slovenčina Učiteľ - ako vytvoriť hodinu pre krúžok?
Slovenčina Ako si do krúžku načítať žiakov z minulého roka?
Slovenčina Učiteľ - prečo nevidím hodiny pre ŠKD/krúžok v rozvrhu a v triednej knihe?
Slovenčina Učiteľ/družinár - ako si pripraviť plán pre ŠKD?
Slovenčina Učiteľ - ako zapísať do triednej knihy vzdelávacie aktivity v ŠKD (náplň krúžku)?
Slovenčina V jednom oddelení ŠKD sa striedajú dvaja družinári. Ako vytvoriť hodinu?
Slovenčina Ako môže triedny učiteľ zadeliť žiakov svojej triedy na krúžky?
Slovenčina Ako vytlačiť zoznam žiakov navštevujúcich krúžok?
Slovenčina Učiteľ - Ako zadať učivo na týždeň?
Slovenčina Prečo sa nezobrazuje krúžok v ETK?


Tematické plány (TVVP)

Slovenčina Tematické výchovno-vzdelávacie plány - prehľad
Slovenčina Ako si skopírovať TVVP z minulého školského roka?
Slovenčina Ako si vytvoriť nový plán v EduPage?
Slovenčina Ako upraviť existujúci plán?
Slovenčina Ako si naplánovať učivo na jednotlivé mesiace?
Slovenčina Ako použiť tematický plán v triednej knihe?
Slovenčina Ako si pripraviť tematické plány pre budúci školský rok?
Slovenčina Ako naimportovať tematický plán z excelu/wordu?
Slovenčina Ako sprístupniť svoj plán iným učiteľom?
Slovenčina Ako si môžem vytlačiť plán?
Slovenčina Ako zmeniť poradie tematických celkov/tém v existujúcom pláne?
Slovenčina Ako zmazať plán?
Slovenčina Ako pridať ku témam plánu prípravy?
Slovenčina Kedy boli hodiny odučené?
Slovenčina Ako si skopírovať plán, ak učím v paralelných triedach?
Slovenčina Zdieľanie plánu s inými učiteľmi
Slovenčina Kam sa stratili moje hodiny z minulého školského roka?
Slovenčina Ako skopírovať tematický plán s prípravami z iného EduPage?
Slovenčina Ako pri vytváraní hodiny skopírovať svoj plán z minulého školského roka?
Slovenčina Ako učiteľ zistí, či preberá učivo podľa plánu?
Slovenčina Ako do svojho plánu doplniť témy z plánu z minulého roku?
Slovenčina Kopírovanie príprav
Slovenčina Ako si skopírovať tematický plán aj s prípravami od iného učiteľa?
Slovenčina Kopírovanie plánov
Slovenčina Ako roztriediť materiály z mojej knižnice, ktoré nie sú zaradené k žiadnej téme plánu?


Tematické plány (TVVP) - Ako organizovať učebné materiály v EduPage

Slovenčina Ako organizovať svoje prípravy v EduPage?
Slovenčina Plány a prípravy v EduPage - PREHĽAD
Slovenčina Ako sa dostanem ku svojim prípravám z ETK?
Slovenčina Rýchla cesta ku prípravám cez denný rozvrh
Slovenčina Ako novovytváraný materiál uložím do príprav
Slovenčina Prečo je výhodné priradiť si svoje prípravy k témam plánu?
Slovenčina Ako roztriediť materiály z mojej knižnice, ktoré nie sú zaradené k žiadnej téme plánu?
Slovenčina Ako zaradiť materiály z Mojej knižnice k téme plánu? (presunom myšou)
Slovenčina Ako zaradiť materiály z Mojej knižnice k téme plánu? (pomocou štítkov)
Slovenčina Synchronizácia príprav v rovnakých plánoch
Slovenčina Kde nájdem svoje E-learningové prípravy po transformácii EduPage?
Slovenčina Ako pridať existujúci materiál do príprav alebo do príprav inej hodiny?
Slovenčina Ako si pridať materiály z Mojej knižnice do štandardov?
Slovenčina Členenie materiálov na základné učivo a rozšírené učivo
Slovenčina Ako môžem aj budúci školský rok využiť materiály, ktoré som si tento šk. rok v EduPage vytvoril?
Slovenčina Ako si skopírovať prípravy z iného EduPage?
Slovenčina Ako skopírovať obsah Mojej knižnice na iný EduPage?
Slovenčina Ako môžu jeden plán zdieľať a používať viacerí učitelia (teamteaching)
Slovenčina Záložka "Nezaradené karty" - ako materiály presunúť ku konkrétnej téme plánu?
Slovenčina Ako odstrániť z Nezaradených kariet plánu tie karty, ktoré sú tam omylom?
Slovenčina Ako zaradiť materiál z minuloročného plánu do plánu tohto školského roka?


Tematické plány (TVVP) - Ako organizovať učebné materiály v EduPage - Moja knižnica

Slovenčina Moja knižnica - na čo slúži?
Slovenčina Ako roztriediť materiály z mojej knižnice, ktoré nie sú zaradené k žiadnej téme plánu?
Slovenčina Ako zaradiť materiály z Mojej knižnice k téme plánu? (presunom myšou)
Slovenčina Ako zaradiť materiály z Mojej knižnice k téme plánu? (pomocou štítkov)
Slovenčina Ako si pridať materiály z Mojej knižnice do štandardov?
Slovenčina Ako skopírovať obsah Mojej knižnice na iný EduPage?


Elektronická triedna kniha - pohľad učiteľa

Slovenčina Triedna kniha - učiteľ
Slovenčina Triedna kniha cez mobilnú aplikáciu EduPage
Slovenčina Triedna kniha učiteľa / triedna kniha triedy
Slovenčina Čo môže triedny učiteľ robiť v triednej knihe?
Slovenčina Ako zobraziť v triednej knihe a v IŽK iba žiakov mojej skupiny?
Slovenčina Ako zapísať triednicku hodinu do ETK?
Slovenčina V triednej knihe sa mi nezobrazuje správne delená hodina
Slovenčina Výstražný trojuholník pri hodine v ETK
Slovenčina Ako môžem v ETK z plánu vybrať naraz viac tém?
Slovenčina Ako môžem v ETK k téme vybratej z plánu dopísať nejaký text?
Slovenčina Ako zrušiť učivo, ktoré som si už vybral z plánu?
Slovenčina Ako učiteľ zistí, či preberá učivo podľa plánu?
Slovenčina Ako zapísať hospitáciu na hodine?
Slovenčina Ako zadať do triednej knihy týždenníkov?
Slovenčina Učiteľ - Vytvorenie osobného rozvrhu pre ZUŠ
Slovenčina Učiteľ - ukončenie triednej knihy
Slovenčina Upozornenie na nezadané učivo
Slovenčina Prehľad učiva odučených hodín
Slovenčina Poznámka k hodine
Slovenčina Zámena pôvodnej učebne
Slovenčina Ako zrušiť domácu úlohu zadanú z ETK?
Slovenčina Učiteľ - kontrola vyplnenej dochádzky
Slovenčina ETK na škole bez rozvrhu
Slovenčina Ako použiť tematický plán v triednej knihe?
Slovenčina Online hodiny cez ETK
Slovenčina Ako zapísať do ETK učivo pre integrovaných žiakov?
Slovenčina Zasadací poriadok
Slovenčina Učiteľ - Ako zadať učivo na týždeň?
Slovenčina Inštruktážne videá k ETK
Slovenčina Ako zrušiť hodinu v ETK?
Slovenčina Ako zadať rovnaké učivo na viac hodín v ten istý deň? / napr. odborný výcvik/
Slovenčina Zdieľanie plánu s inými učiteľmi
Slovenčina Som majster odborného výcviku - ako viesť denník odborného výcviku?
Slovenčina Ako rozlíšiť žiakov s rovnakým menom v jednej triede?
Slovenčina Posledná hodina v učebni - Učiteľ
Slovenčina Ako zadať poučenie o bezpečnosti?


Elektronická triedna kniha - pohľad učiteľa - Dochádzka žiakov a ospravedlnenky

Slovenčina Učiteľ - kontrola vyplnenej dochádzky
Slovenčina Ako nastaviť učiteľom právo na dochádzku?
Slovenčina Sú elektronické ospravedlenky bezpečné - nedajú sa falšovať?
Slovenčina Dochádzka - sekretariát
Slovenčina Ako povoliť učiteľom ospravedlňovať absencie žiakov na hodinách, ktoré učia?
Slovenčina Administrátor - nastavenie posielania upozornení rodičom o absenciách
Slovenčina Ako triedny učiteľ rýchlo zistí, ktorí žiaci majú neospravedlnené hodiny?
Slovenčina Kde nájdem pípnutia (príchody a odchody) jednotlivých žiakov?
Slovenčina Ako zadať dochádzku na vysvedčenie ak nepoužívate elektronickú triednu knihu?
Slovenčina Ako nastaviť spôsob zaokrúhľovania vymeškanýcho hodín pri časových intervaloch (udalosti)?


Elektronická triedna kniha - pohľad učiteľa - Dochádzka žiakov a ospravedlnenky - Elektronické ospravedlnenky - pohľad učiteľa

Slovenčina Ospravedlnenky žiakov - prehľad
Slovenčina Triedny učiteľ - ako povoliť zadávanie elektronických ospravedlneniek
Slovenčina Sú elektronické ospravedlenky bezpečné - nedajú sa falšovať?
Slovenčina Akceptovanie ospravedlnenky od rodiča
Slovenčina Zadávanie/akceptovanie elektronickej ospravedlnenky vopred
Slovenčina Ako v správach zobraziť len elektronické ospravedlnenky?
Slovenčina Ako zadať hromadnú ospravedlnenku?
Slovenčina Administrácia elektronických ospravedlneniek učiteľom/sekretárkou s právom na dochádzku žiakov
Slovenčina Ako zistím, kedy bola ospravedlnenka zadaná?
Slovenčina Ako môže zadať triedny učiteľ ospravedlnenku?
Slovenčina Problém - V dochádzke žiakov sa mi ukazujú červené čísla


Elektronická triedna kniha - pohľad učiteľa - Dochádzka žiakov a ospravedlnenky - Dochádzkový systém

Slovenčina Dochádzka - Smartbox
Slovenčina Kde je možné na stránke školy administrovať aScDochádzový hardvér?
Slovenčina Dochádzka - Personifikácia čipových príveskov
Slovenčina Dochádzka - Otváranie dverí
Slovenčina Dochádzka žiakov - evidencia pípnutí v ETK


Elektronická triedna kniha - pohľad učiteľa - Suplovanie v ETK

Slovenčina Suplujúci učiteľ - čo môže robiť v ETK?
Slovenčina Suplujúci učiteľ - ako zadať učivo do triednej knihy?
Slovenčina Chýbajúci učiteľ - ako zadať suplujúcemu učiteľovi pokyny, čo má na hodine preberať?


Elektronická triedna kniha - pohľad učiteľa - Tlačové zostavy

Slovenčina Ako vytlačiť klasifikačnú správu triedy a iné zostavy?
Slovenčina Ako si môžem vytlačiť plán?
Slovenčina Ako vytlačiť zoznam žiakov?
Slovenčina Ako vytlačiť zoznam žiakov navštevujúcich krúžok?
Slovenčina Ako si môžem vytlačiť výsledky prihlasovacej akcie?
Slovenčina Ako vytlačiť poznámky žiakov svojej triedy?
Slovenčina Výkaz práce učiteľa na EduPage (napr. počas karantény)
Slovenčina Ako zistím dochádzku žiaka v konkrétnom predmete
Slovenčina Ako vytlačiť prehľad všetkých hospitácii?


Elektronická triedna kniha - pohľad učiteľa - Tlačové zostavy - Diplomy

Slovenčina Ako pripraviť v EduPage diplomy pre žiakov?
Slovenčina Ako vytlačiť diplom?
Slovenčina Ako poslať diplomy elektronicky cez EduPage?
Slovenčina Ako uvidí žiak/rodič diplom poslaný elektronicky cez EduPage?
Slovenčina Ako k diplomy pridať scan podpisu, príp. aj pečiatky?
Slovenčina Ako vyrobiť na podpise priesvitné (transparentné) pozadie?
Slovenčina Ako zmením názov Diplom napr. na Čestné uznanie alebo Pochvala?
Slovenčina Ako upraviť diplom?
Slovenčina Ako zmazať diplom?
Slovenčina Kde nájdem zoznam uložených alebo odoslaných diplomov?


Dochádzka žiakov a ospravedlnenky

Slovenčina Dochádzka žiakov
Slovenčina Ako automaticky spočítať neskoré príchody? (sčítavanie vymeškaných minút)
Slovenčina Ako automaticky spočítať neskoré príchody? (sčítavanie jednotlivých neskorých príchodov)
Slovenčina Dochádzka za prax
Slovenčina Ako spočítať neskoré príchody prehľadnejšie?
Slovenčina Dochádzka žiakov - reporty
Slovenčina Zobrazenie zadanej dochádzky z ETK v sumárnej dochádzke (len pre ZUŠ)
Slovenčina Ako zadať počet ospravedlnených hodín, ak nepoužívate ETK? (len pre ZUŠ)
Slovenčina Ako automaticky ospravedlniť z vyučovania žiakov reprezentujúcich školu?
Slovenčina Ako zmeniť typ absencie z ospravedlnenej na neospravedlnenú a naopak?
Slovenčina Ako vytvoriť ospravedlnenku na konkrétny predmet?
Slovenčina Dochádzka žiakov - evidencia pípnutí v ETK
Slovenčina Ako môže zadať triedny učiteľ ospravedlnenku?
Slovenčina Zapisovanie chýbajúcich na udalosti


Dochádzka žiakov a ospravedlnenky - Elektronické ospravedlnenky - pohľad učiteľa

Slovenčina Ospravedlnenky žiakov - prehľad
Slovenčina Triedny učiteľ - ako povoliť zadávanie elektronických ospravedlneniek
Slovenčina Sú elektronické ospravedlenky bezpečné - nedajú sa falšovať?
Slovenčina Akceptovanie ospravedlnenky od rodiča
Slovenčina Zadávanie/akceptovanie elektronickej ospravedlnenky vopred
Slovenčina Ako v správach zobraziť len elektronické ospravedlnenky?
Slovenčina Ako zadať hromadnú ospravedlnenku?
Slovenčina Administrácia elektronických ospravedlneniek učiteľom/sekretárkou s právom na dochádzku žiakov
Slovenčina Ako zistím, kedy bola ospravedlnenka zadaná?
Slovenčina Ako môže zadať triedny učiteľ ospravedlnenku?
Slovenčina Problém - V dochádzke žiakov sa mi ukazujú červené čísla


Známky - Všeobecné informácie

Slovenčina Internetová žiacka knižka - prehľad
Slovenčina Ako môže učiteľ zadať známky?
Slovenčina Ako zadať známky (hodnotenie) cez mobilnú aplikáciu?
Slovenčina Ako zatriediť známky v žiackej knižke - vytváranie udalostí v IŽK
Slovenčina Ako vytvoriť novú udalosť v IŽK v mobilnej aplikácii?
Slovenčina Ako zadať v mobilnej aplikácii známky (hodnotenie) viacerým žiakom naraz?
Slovenčina Ako zadať žiakovi známku z písomky, na ktorej sa nezúčastnil?
Slovenčina Ako usporiadať udalosti v IŽK do stĺpcov?
Slovenčina Rozšírený mód na zadávanie/prezeranie známok
Slovenčina Ako zadať komentár ku známke?
Slovenčina Na čo slúžia kategórie v žiackej knižke?
Slovenčina Ako môže triedny učiteľ prezerať/zadávať známky žiakov vo svojej triede na vysvedčení?
Slovenčina Ako môžem zadať známku na vysvedčení?
Slovenčina Ako sa vypočítajú známky na vysvedčení?
Slovenčina Ako zobraziť/skryť komentáre k známkam a iné detaily známok?
Slovenčina Ako najrýchlejšie zistiť či bola známka podpísaná rodičom?
Slovenčina Ako odlíšiť niektoré známky farbami
Slovenčina Ako zmeniť nastavenia žiackej knižky?
Slovenčina Ako môžem zadať známku na štvrťrok?
Slovenčina Ako vytvoriť udalosť v IŽK na celý školský rok
Slovenčina Ako vytlačiť klasifikačnú správu triedy a iné zostavy?
Slovenčina Ako zadať známky na vysvedčení, ak nepoužívame IŽK?
Slovenčina Ako sa vypočíta priemer, ak učiteľ používa kategórie s vážením
Slovenčina Ako zobraziť detaily existujúcej známky?
Slovenčina Porovnávacie štatistiky výsledkov žiakov
Slovenčina Ako zadať hodnotenie opravnej previerky?
Slovenčina Ako zobraziť v triednej knihe a v IŽK iba žiakov mojej skupiny?
Slovenčina Ako natočiť hlavičky stĺpcov v IŽK?
Slovenčina Ako zmazať známku?
Slovenčina Ako skopírovať vytvorené udalosti a kategórie v IŽK z minulého šk. roka?
Slovenčina Novinka: Ako zobraziť udalosti v elektronickej správe triedy + zoznam integrovaných žiakov


Známky - Možnosti hodnotenia

Slovenčina Aké sú možnosti hodnotenia žiakov v prostredí EduPage?
Slovenčina Hodnotenie typu "Známky"
Slovenčina Hodnotenie typu "Známka vypočítaná z bodovej/percentuálnej hodnoty"
Slovenčina Hodnotenie typu "Body"
Slovenčina Hodnotenie typu "Body s informatívnou známkou"
Slovenčina Hodnotenie typu "Percentá"
Slovenčina Hodnotenie typu "Percentá vypočítané z bodovej hodnoty"
Slovenčina Hodnotenie typu "Percentá vypočítané z bodovej hodnoty s informatívnou známkou"
Slovenčina Priebežné slovné hodnotenie
Slovenčina Slovné hodnotenie žiakov
Slovenčina Môžem pri hodnotení žiakov kombinovať hodnotenie známkou s hodnotením pomocou bodov alebo percent?
Slovenčina Známky (hodnotenie) s rozličnou váhou. Ako sa počíta priemer?
Slovenčina Ako si zadefinujem stupnice pre vyhodnotenie?
Slovenčina Ako zadať žiakom extra body za aktivitu?
Slovenčina Učiteľ - ako zadať na vysvedčení známku aj slovný komentár z predmetu?
Slovenčina Učiteľ - ako zadať na vysvedčení len slovné hodnotenie bez známky?
Slovenčina Učiteľ - ako zadať na vysvedčení celkové slovné hodnotenie žiaka?
Slovenčina Administrátor - ako môžem skontrolovať slovné hodnotenie, ktoré zadali učitelia žiakom na vysvedčení?
Slovenčina Rozšírené nastavenia udalostí v IŽK
Slovenčina Ako si môžem nastaviť inú váhu známok ako sú ponúkané hodnoty?
Slovenčina Ako po novom funguje zadávanie "aktívne absolvoval", prípadne "absolvoval"?


Známky - Správanie, poznámky, pochvaly

Slovenčina Ako môžem zadať poznámky/pochvaly?
Slovenčina Zadávanie poznámok v mobilnej aplikácii
Slovenčina Ako môže učiteľ zadať poznámku zo správania žiakom v triede, ktorú neučí?
Slovenčina Ako zadať žiakovi napomenutie/pochvalu/pokarhanie triednym učiteľom alebo riaditeľom
Slovenčina Ako triedny učiteľ zadá napomenutie pre slabý prospech?
Slovenčina Ako môže učiteľ podať návrh na napomenutie za slabý prospech vo svojom predmete?
Slovenčina Ako triedny učiteľ schváli návrh na napomenutie za slabý prospech alebo iné výchovné opatrenie
Slovenčina Ako vytlačím a zaevidujem jedno napomenutie za slabý prospech z viacerých predmetov
Slovenčina Ako si môže triedny učiteľ pozrieť poznámky žiakov svojej triedy?
Slovenčina Ako môže učiteľ zadať žiakom hromadne 1 zo správania na vysvedčení?
Slovenčina Pravidlá pre automatické pridávanie výchovných opatrení na základe pochvál/poznámok
Slovenčina Poznámka na nápravu
Slovenčina Ako zadať podmienečné vylúčenie zo štúdia?
Slovenčina Ako vytlačím a zaevidujem napomenutie/pochvalu/pokarhanie od triedneho učiteľa alebo riaditeľa?
Slovenčina Ako vytlačiť naraz viacero už vygenerovaných a zaevidovaných opatrení/rozhodnutí
Slovenčina Ktoré opatrenia má vlastne škola tlačiť?
Slovenčina Ako zobraziť/nezobraziť udelené výchovné opatrenie žiakovi a rodičom
Slovenčina História poznámok / výchovných opatrení
Slovenčina Výchovné opatrenia v katalógovom liste žiaka
Slovenčina Ako zmeniť dátum na už vygenerovanom rozhodnutí / oznámení?


Známky - Kompetencie

Slovenčina Učiteľ - Ako zadať a nastaviť kompetencie
Slovenčina Ako umožniť žiakom sebahodnotenie kompetencií?
Slovenčina Admin - Ako zadať a nastaviť kompetencie konkrétnej hodine
Slovenčina Ako skopírovať kompetencie z jednej hodiny do ďalších paralelných hodín?
Slovenčina Hodnotenie úrovne kompetencií u žiaka


Kalendár a udalosti

Slovenčina Prehľad naplánovaných písomiek, skúšaní, DÚ, projektov
Slovenčina Ako zadať novú udalosť?
Slovenčina Udalosti pre "moje hodiny"
Slovenčina Učiteľ - Kalendár
Slovenčina Podrobný popis obrazovky Plánovanie písomiek
Slovenčina Ako zadať udalosť na celý deň?
Slovenčina Ako naraz zadať udalosti/hodiny s triednym učiteľom?
Slovenčina Rezervácia učební/Zámena učební
Slovenčina Rezervácia novej učebne
Slovenčina Ako zadať míting učiteľov, poradu učiteľov?
Slovenčina Ako sa rodičia dozvedia o udalostiach, ktoré sa organizujú na škole?
Slovenčina Kedy sa zobrazuje nová udalosť v kalendári na webstránke?
Slovenčina Ako poslať správu účastníkom konkrétnej udalosti?
Slovenčina Ako zadať do triednej knihy začiatok školského roka?
Slovenčina Ako zadať udalosť s triednym učiteľom, ak triedny učiteľ chýba?
Slovenčina Ako filtrovať udalosti?
Slovenčina Zobrazenie viacerých udalostí v jednom dni
Slovenčina Ako zadať prázdniny pre aktuálny školský rok?
Slovenčina Prepínanie zobrazenia udalostí na deň, týžden,...
Slovenčina Ako zmazať alebo editovať vytvorenú udalosť
Slovenčina Ako vytvoriť udalosť naraz pre viacero tried?
Slovenčina Ako zadať školskú udalosť, divadlo,...?
Slovenčina Ako zadať voľno iba pre niektoré triedy?
Slovenčina Ako zadať písomku, skúšanie, referát?
Slovenčina Ako zadať poučenie o bezpečnosti?
Slovenčina Ako zadať iný typ udalosti?
Slovenčina Ako zadať dištančné vzdelávanie do triednej knihy?
Slovenčina Ako zadať hromadnú ospravedlnenku?
Slovenčina Ako vytlačiť zoznam udalostí?
Slovenčina Ako zadať, keď sa časť žiakov zúčastní na udalosti a časť má vyučovanie v inej triede? (funkcia spájanie tried)
Slovenčina Ako zadať, ak sa časť žiakov zúčastní na udalosti a časť má vyučovanie v inej triede? (funkcia dočasné preradenie žiakov)


Kalendár a udalosti - Plánovanie písomiek

Slovenčina Ako naplánovať písomku/skúšanie?
Slovenčina Prehľad naplánovaných písomiek, skúšaní, DÚ, projektov
Slovenčina Podrobný popis obrazovky Plánovanie písomiek


Správy, komunikácia - Správy

Slovenčina Ako poslať správu žiakom, rodičom a učiteľom?
Slovenčina Ako si vyžiadať od prijímateľov správy spätnú väzbu? (hlasovanie)
Slovenčina Kde nájdem mnou odoslané správy?
Slovenčina Dôležitá správa
Slovenčina Ako poslať správu vybraným žiakom (rodičom) z viacerých tried?
Slovenčina Ako sa adresát dozvie o novej správe?
Slovenčina Ako zobraziť v notifikáciách na webe len správy?
Slovenčina Ako vytvoriť skupinu adresátov?
Slovenčina Ako skryjem vybavené správy?
Slovenčina Ako zmažem správu, ktorú som omylom rozoslal?
Slovenčina Ako filtrovať / vyhľadávať v správach na webe?
Slovenčina Ako napísať správu nepedagogickým zamestnancom?
Slovenčina Ako poslať správu len jednému adresátovi, napr. žiakovi?
Slovenčina Ako odstrániť vybavenú správu zo zoznamu správ v mobilnej aplikácie?
Slovenčina Ako jednoducho odpovedať na reakciu žiaka/rodiča/učiteľa?
Slovenčina Konverzácia k pridelenému materiálu (DÚ, testu, projektu, atď.)
Slovenčina Ako obmedziť alebo zakázať reakcie na správu?
Slovenčina Preklad správy v EduPage do iných jazykov
Slovenčina Preposlať správu
Slovenčina Skrytá kópia
Slovenčina Ako poslať správu IBA ŽIAKOM z nejakej triedy?
Slovenčina Informácia o odoslaní správy


Správy, komunikácia - Nástenka

Slovenčina Ako pridať oznam na nástenku?


Správy, komunikácia - Poslať fotografie

Slovenčina Ako poslať/zdieľať fotografie v triede?


Správy, komunikácia - Notifikácie

Slovenčina Ako vypnúť/zapnúť push notifikácie v mobilnej aplikácii?
Slovenčina Nechodia vám notifikácie v mobilnej aplikácii?
Slovenčina Ako označiť správu (notifikáciu) za vybavenú?
Slovenčina Notifikácie na zariadeniach Huawei
Slovenčina Prehľad DÚ a upozornenie na zajtrajšie úlohy


Správy, komunikácia - Chat - online rozhovor

Slovenčina Chat - online rozhovor
Slovenčina Chat s jedným adresátom
Slovenčina Záložke s chatom mi prekáža, ako ju schovám?
Slovenčina Chat - Ako si vytvoriť vlastnú skupinu?
Slovenčina Ako zmažem svoj príspevok v čete?
Slovenčina Chat - ako vypnúť notifikácie na nové príspevky z konkrétnej chatovacej skupiny


Správy, komunikácia - Ankety

Slovenčina Ako vytvoriť novú anketu?
Slovenčina Zverejnenie ankety
Slovenčina Kde nájdem výsledky ankety?
Slovenčina Ako môžem hlasovať v ankete cez EduPage?
Slovenčina Ako vytvoriť anketu, v ktorej môžu hlasovať iba rodičia?
Slovenčina Ako vytvoriť hlasovanie o najkrajšiu fotku
Slovenčina Ako vytlačiť výsledky ankety?


Prípravy / DÚ / Testy

Slovenčina E-learning
Slovenčina Ako začať s e-learningom?
Slovenčina Výhody príprav v EduPage


Prípravy / DÚ / Testy - Ako vytvoriť nový materiál?

Slovenčina Vytváranie nových materiálov
Slovenčina Čo je to karta?
Slovenčina Ako si do príprav pridám súbor alebo obrázok?
Slovenčina Ako môžem pridať k téme plánu zvukovú nahrávku?
Slovenčina Ako nastavím, aby si žiaci mohli prehrať zvukový súbor len jedenkrát?
Slovenčina Aké veľké súbory a aké typy môžem do EduPage nahrať?
Slovenčina Ako poslať žiakom zvukový súbor tak, aby si ho mohli stiahnuť?
Slovenčina Ako urobiť materiál viditeľný, prípadne neviditeľný pre žiakov?
Slovenčina Ako pridať do príprav link na internetovú stránku?
Slovenčina Ako pridať do príprav video?
Slovenčina Ako si v prípravách vytvoriť kartu s tabuľkou?
Slovenčina Ako si urobiť kópiu karty (svojej, školskej alebo globálnej) tak, aby som ju mohol modifikovať?
Slovenčina Vkladanie matematických vzorcov - pomôcka
Slovenčina Návod na zapisovanie matematických výrazov pomocou syntaxe LaTeX-u
Slovenčina Ako zapisovať chemické vzorce?
Slovenčina Ako vložiť do otázky (karty) obrázok, video alebo zvukový súbor?
Slovenčina Ako upraviť veľkosť obrázka v otázke?
Slovenčina Ako vložiť viac ako jeden obrázok?
Slovenčina Ako obnoviť stratené/neuložené údaje pri vytváraní nových kariet
Slovenčina Import otázok z textového editora (napr. z Wordu)
Slovenčina Ako zvýrazniť v karte kód programovacieho jazyka?


Prípravy / DÚ / Testy - Ako vytvoriť nový materiál? - Vytváranie testových otázok

Slovenčina Ako pripraviť novú otázku?
Slovenčina Otázka typu "ABCD"
Slovenčina Otázka typu "ABCD" - horizontálne rozloženie možností
Slovenčina ABCD otázky s viacerými správnymi odpoveďami
Slovenčina Ako v ABCD otázke zafixovať poradie odpovedí?
Slovenčina Otázka typu "Dopisovanie správnej odpovede"
Slovenčina Ako zadať v dopisovacej otázke viac variantov správnej odpovede?
Slovenčina Rozšírené možnosti dopisovacej otázky
Slovenčina Otázka typu "Výber správnej odpovede"
Slovenčina Ako v otázke typu "Výber správnej odpovede" usporiadam poradie ponúkaných možností?
Slovenčina Otázka typu "Zoraďovanie"
Slovenčina Otázka typu "Zoraďovanie" - vodorovné rozloženie možností
Slovenčina Otázka typu "Slepá mapa"
Slovenčina Otázka typu "Zaraďovanie do kategórií"
Slovenčina Otázka typu "Výber kategórie"
Slovenčina Otázka typu "Spájanie"
Slovenčina Ako v otázke typu spájanie zafixovať poradie možností?
Slovenčina Otvorená otázka
Slovenčina Otázka typu "Výber správneho obrázka"
Slovenčina Ako vložím do otázky nápovedu alebo riešenie?
Slovenčina Ako zadať do otázky/odpovede rezerované znaky, napr. $, /, [ ]?
Slovenčina Ako vytvoriť dopisovací diktát
Slovenčina Ako zadať zlomok v zadaní úlohy?
Slovenčina Ako vytvoriť otázku, ktorej výsledkom je zlomok?


Prípravy / DÚ / Testy - Ako organizovať učebné materiály v EduPage

Slovenčina Ako organizovať svoje prípravy v EduPage?
Slovenčina Plány a prípravy v EduPage - PREHĽAD
Slovenčina Ako sa dostanem ku svojim prípravám z ETK?
Slovenčina Rýchla cesta ku prípravám cez denný rozvrh
Slovenčina Ako novovytváraný materiál uložím do príprav
Slovenčina Prečo je výhodné priradiť si svoje prípravy k témam plánu?
Slovenčina Ako roztriediť materiály z mojej knižnice, ktoré nie sú zaradené k žiadnej téme plánu?
Slovenčina Ako zaradiť materiály z Mojej knižnice k téme plánu? (presunom myšou)
Slovenčina Ako zaradiť materiály z Mojej knižnice k téme plánu? (pomocou štítkov)
Slovenčina Synchronizácia príprav v rovnakých plánoch
Slovenčina Kde nájdem svoje E-learningové prípravy po transformácii EduPage?
Slovenčina Ako pridať existujúci materiál do príprav alebo do príprav inej hodiny?
Slovenčina Ako si pridať materiály z Mojej knižnice do štandardov?
Slovenčina Členenie materiálov na základné učivo a rozšírené učivo
Slovenčina Ako môžem aj budúci školský rok využiť materiály, ktoré som si tento šk. rok v EduPage vytvoril?
Slovenčina Ako si skopírovať prípravy z iného EduPage?
Slovenčina Ako skopírovať obsah Mojej knižnice na iný EduPage?
Slovenčina Ako môžu jeden plán zdieľať a používať viacerí učitelia (teamteaching)
Slovenčina Záložka "Nezaradené karty" - ako materiály presunúť ku konkrétnej téme plánu?
Slovenčina Ako odstrániť z Nezaradených kariet plánu tie karty, ktoré sú tam omylom?
Slovenčina Ako zaradiť materiál z minuloročného plánu do plánu tohto školského roka?


Prípravy / DÚ / Testy - Ako organizovať učebné materiály v EduPage - Moja knižnica

Slovenčina Moja knižnica - na čo slúži?
Slovenčina Ako roztriediť materiály z mojej knižnice, ktoré nie sú zaradené k žiadnej téme plánu?
Slovenčina Ako zaradiť materiály z Mojej knižnice k téme plánu? (presunom myšou)
Slovenčina Ako zaradiť materiály z Mojej knižnice k téme plánu? (pomocou štítkov)
Slovenčina Ako si pridať materiály z Mojej knižnice do štandardov?
Slovenčina Ako skopírovať obsah Mojej knižnice na iný EduPage?


Prípravy / DÚ / Testy - Prideľovanie materiálov

Slovenčina Ako prideliť žiakom materiál, napr. prezentáciu alebo test?
Slovenčina Ako pridelím žiakom vytvorené otázky?
Slovenčina Popis záložky Prideliť
Slovenčina Ako existujúci materiál/test pridelím inej triede?
Slovenčina Ako sa žiaci dostanú k materiálom, ktoré učiteľ pre nich pripravil?
Slovenčina Ako žiakom prideliť test z Testovania 9?
Slovenčina Ako správne zadávať žiakom materiály na online štúdium?
Slovenčina Pri prideľovaní testu mi ukazuje nesprávny čas, je posunutý
Slovenčina Integrovaným žiakom chcem dať viac času na vypracovanie testu. Ako na to?
Slovenčina Ako prideliť materiál len niektorým žiakom?
Slovenčina Ako test/DÚ prideliť znova vybraným žiakom?
Slovenčina Ako prideliť žiakom test znova / vrátiť ho na prepracovanie?
Slovenčina Ako sa dozviem, že žiaci vypracovali test/DÚ?
Slovenčina Ako si test dopredu pripraviť a prideliť ho žiakom až neskôr?
Slovenčina Konverzácia k pridelenému materiálu (DÚ, testu, projektu, atď.)
Slovenčina Ako si môžu žiaci doma overiť, čo si z hodiny zapamätali?
Slovenčina Odovzdávanie HTML súborov do EduPage
Slovenčina Ako počas vypracovávania testu predĺžiť žiakom čas na test?
Slovenčina Ako prideliť test žiakom, ktorých neučím?


Prípravy / DÚ / Testy - Domáce úlohy

Slovenčina Domáce úlohy - základné informácie
Slovenčina Ako zadať DÚ z triednej knihy?
Slovenčina Ako zadať žiakom domácu úlohu?
Slovenčina Ako zadať domácu úlohu s otázkami, ktoré mám v prípravách?
Slovenčina Ako zadať žiakom DÚ tak, aby mohli žiaci k úlohe pripojiť svoje vypracovanie - napr. foto riešenia alebo súbor?
Slovenčina Ako zrušiť domácu úlohu zadanú z ETK?
Slovenčina Kontrola domácej úlohy
Slovenčina Ako k DÚ pripojiť súbor?
Slovenčina Ako existujúcu DÚ pridelím inej triede?
Slovenčina Ako zadať domácu úlohu zo svojho plánu?
Slovenčina Kde môžem zadať komentár k odovzdanej domácej úlohe alebo k projektu?
Slovenčina Ako zadať bonusové body za dobrovoľnú DÚ?
Slovenčina Ako si do príprav pridám súbor alebo obrázok?
Slovenčina Ako vložiť do otázky (karty) obrázok, video alebo zvukový súbor?
Slovenčina Ako sa žiaci dostanú k materiálom, ktoré učiteľ pre nich pripravil?
Slovenčina Ako pridať do príprav link na internetovú stránku?
Slovenčina Kde si môže učiteľ pozrieť výsledky žiakov z testu alebo online DÚ?
Slovenčina Vyhodnotenie testu, domácej úlohy alebo projektu, zadanie známok
Slovenčina Ako zadať DÚ s hotovými otázkami, ktoré sú v EduPage?
Slovenčina Ako pridám k DÚ kontrolné otázky (napr. ABCD otázku)?
Slovenčina Ako učiteľ zistí, či si žiaci zadanie úlohy prečítali / vypracovali?
Slovenčina Ako test/DÚ prideliť znova vybraným žiakom?
Slovenčina Ako poslať žiakom komentáre k DÚ, testu alebo projektu?
Slovenčina Čo znamenajú a na čo slúžia jednotlivé stavy v záložke známky?
Slovenčina Ako prideliť domácu úlohu len niektorým žiakom?
Slovenčina Kde nájdem súbory, ktoré žiaci odovzdali ako prílohu k DÚ (projektu)?
Slovenčina Ako zadať body za jednotlivé otázky v DÚ alebo teste?
Slovenčina Ako funguje pri DÚ stav "Po termíne" a "Dodatočne"?
Slovenčina Ako zmeniť/vygumovať existujúce komentáre k obrázkom?
Slovenčina Nástroj na opravovanie odfotených riešení
Slovenčina Prehľad neurobených domácich úloh po predmetoch


Prípravy / DÚ / Testy - Testy

Slovenčina Testy v EduPage - základné informácie
Slovenčina Ako vytvoriť nový test?
Slovenčina Ako vytvoriť test z otázok, ktoré sa nachádzajú v EduPage knižnici?
Slovenčina Ako prideliť žiakom test na online vypracovanie?
Slovenčina Ako si test dopredu pripraviť a prideliť ho žiakom až neskôr?
Slovenčina Ako znáhodniť alebo zafixovať poradie otázok v teste?
Slovenčina Ako schovať/zobraziť žiakom správne odpovede po vypracovaní testu?
Slovenčina Ako obmedziť čas na vypracovanie testu ?
Slovenčina Ako urobiť test neviditeľný pre žiakov
Slovenčina Ako zapísať známku z online testu a preniesť ju do žiackej knižky?
Slovenčina Počas online testu vypadol prúd alebo pripojenie do internetu. Čo s výsledkami?
Slovenčina Ako môžem v teste zafixovať kartu, napr. úvodnú kartu s pokynmi?
Slovenčina Dva režimy zobrazovania testu/prezentácie (po jednej otázke/karte, alebo všetky naraz)
Slovenčina Prečo si žiaci nemôžu v teste opraviť odpovede na predchádzajúce otázky?
Slovenčina Manuálna úprava hodnotenia testu
Slovenčina Počas prípravy testu vypadlo internetové spojenie / vypadol prúd - čo sa stalo s mojou prácou?
Slovenčina Pri prideľovaní testu mi ukazuje nesprávny čas, je posunutý
Slovenčina Kde môžem nastaviť počet bodov za jednotlivé otázky v teste?
Slovenčina Ako test/DÚ prideliť znova vybraným žiakom?
Slovenčina Prideľujem testy online, ale niektorí žiaci nemajú prístup k internetu
Slovenčina Zadávanie záporných bodov za nesprávnu odpoveď
Slovenčina Ako si urobiť kópiu testu tak, aby som mohol otázky modifikovať?
Slovenčina Aký je rozdiel medzi testom na precvičovanie a online písomkou?
Slovenčina Študentovi počas testu vypadla elektrina/pokazil sa počítač - čo robiť?
Slovenčina Prečo vidím akési neúplné výsledky žiakov počas vypracovania?
Slovenčina Mám viac otázok na jednej karte - ako zadať rôzny počet bodov za jednotlivé (pod)otázky?
Slovenčina Niektorí žiaci majú test v stave Priebežné odpovede aj po vypršaní času na test. Prečo?
Slovenčina Ako vytlačiť vypracovaný test - napr. ako doklad ku komisionálnym skúškam?
Slovenčina Ako spojiť otázky z dvoch testov do jedného?
Slovenčina Ako zobraziť žiakom váhu otázok v teste, tj. počet bodov za otázky?
Slovenčina Porovnávacie testovanie v ročníku


Prípravy / DÚ / Testy - Testy - Vytváranie testových otázok

Slovenčina Ako pripraviť novú otázku?
Slovenčina Otázka typu "ABCD"
Slovenčina Otázka typu "ABCD" - horizontálne rozloženie možností
Slovenčina ABCD otázky s viacerými správnymi odpoveďami
Slovenčina Ako v ABCD otázke zafixovať poradie odpovedí?
Slovenčina Otázka typu "Dopisovanie správnej odpovede"
Slovenčina Ako zadať v dopisovacej otázke viac variantov správnej odpovede?
Slovenčina Rozšírené možnosti dopisovacej otázky
Slovenčina Otázka typu "Výber správnej odpovede"
Slovenčina Ako v otázke typu "Výber správnej odpovede" usporiadam poradie ponúkaných možností?
Slovenčina Otázka typu "Zoraďovanie"
Slovenčina Otázka typu "Zoraďovanie" - vodorovné rozloženie možností
Slovenčina Otázka typu "Slepá mapa"
Slovenčina Otázka typu "Zaraďovanie do kategórií"
Slovenčina Otázka typu "Výber kategórie"
Slovenčina Otázka typu "Spájanie"
Slovenčina Ako v otázke typu spájanie zafixovať poradie možností?
Slovenčina Otvorená otázka
Slovenčina Otázka typu "Výber správneho obrázka"
Slovenčina Ako vložím do otázky nápovedu alebo riešenie?
Slovenčina Ako zadať do otázky/odpovede rezerované znaky, napr. $, /, [ ]?
Slovenčina Ako vytvoriť dopisovací diktát
Slovenčina Ako zadať zlomok v zadaní úlohy?
Slovenčina Ako vytvoriť otázku, ktorej výsledkom je zlomok?


Prípravy / DÚ / Testy - Testy - Prideľovanie materiálov

Slovenčina Ako prideliť žiakom materiál, napr. prezentáciu alebo test?
Slovenčina Ako pridelím žiakom vytvorené otázky?
Slovenčina Popis záložky Prideliť
Slovenčina Ako existujúci materiál/test pridelím inej triede?
Slovenčina Ako sa žiaci dostanú k materiálom, ktoré učiteľ pre nich pripravil?
Slovenčina Ako žiakom prideliť test z Testovania 9?
Slovenčina Ako správne zadávať žiakom materiály na online štúdium?
Slovenčina Pri prideľovaní testu mi ukazuje nesprávny čas, je posunutý
Slovenčina Integrovaným žiakom chcem dať viac času na vypracovanie testu. Ako na to?
Slovenčina Ako prideliť materiál len niektorým žiakom?
Slovenčina Ako test/DÚ prideliť znova vybraným žiakom?
Slovenčina Ako prideliť žiakom test znova / vrátiť ho na prepracovanie?
Slovenčina Ako sa dozviem, že žiaci vypracovali test/DÚ?
Slovenčina Ako si test dopredu pripraviť a prideliť ho žiakom až neskôr?
Slovenčina Konverzácia k pridelenému materiálu (DÚ, testu, projektu, atď.)
Slovenčina Ako si môžu žiaci doma overiť, čo si z hodiny zapamätali?
Slovenčina Odovzdávanie HTML súborov do EduPage
Slovenčina Ako počas vypracovávania testu predĺžiť žiakom čas na test?
Slovenčina Ako prideliť test žiakom, ktorých neučím?


Prípravy / DÚ / Testy - Testy - Zoskupenia otázok, varianty testov

Slovenčina Čo je zoskupenie otázok a na čo je to dobré?
Slovenčina Ako jednoducho vyrobiť každému žiakovi iný test a predchádzať tým opisovaniu pri online testoch?
Slovenčina Ako zoskupiť už existujúce otázky rovnakého/podobného typu do skupiny?
Slovenčina Ako vytvoriť modifikáciu otázky (kópiu otázky v tej istej skupine)?
Slovenčina Prečo je výhodné zoskupovať rovnaké typy otázok do skupiny?
Slovenčina Výsledky testov so zoskupeniami otázok
Slovenčina Ako môžem zoskupiť otázky priamo v teste?
Slovenčina Ako zverejniť zoskupenie otázok do školskej knižnice?
Slovenčina Ako zrušiť zoskupenie otázok?
Slovenčina Ako vytvorit testy na tlač zo zoskupení otázok? (Varianty testov)


Prípravy / DÚ / Testy - Testy - Tlačené testy

Slovenčina Ako z otázok v EduPage pripraviť test na tlač?
Slovenčina Ako opravovať tlačené testy pomocou EduPage?
Slovenčina Varianty tlačených testov
Slovenčina Ako vytvorit testy na tlač zo zoskupení otázok? (Varianty testov)


Prípravy / DÚ / Testy - Testy - Vetvenie otázok

Slovenčina Čo je vetvenie otázok (kariet) a na čo slúži?
Slovenčina Vetvenie otázok v karte
Slovenčina Vetvenie otázok v teste
Slovenčina Ako skopírovať podmienku na zobrazenie karty do inej otázky/karty?


Prípravy / DÚ / Testy - Výsledky

Slovenčina Kde si môže učiteľ pozrieť výsledky žiakov z testu alebo online DÚ?
Slovenčina Vyhodnotenie testu, domácej úlohy alebo projektu, zadanie známok
Slovenčina Prečo EduPage vytvára pre každé pridelenie novú udalosť v IŽK?
Slovenčina Výsledky žiakov podľa jednotlivých výkonových štandardov obsiahnutých v teste
Slovenčina Ako zadať bonusové body za dobrovoľnú DÚ?
Slovenčina Ako si žiaci môžu pozrieť svoje výsledky z testu, DÚ?
Slovenčina Ako zapísať hodnotenie z DÚ/testu do už existujúcej udalosti v IŽK?
Slovenčina Čo znamenajú a na čo slúžia jednotlivé stavy v záložke známky?
Slovenčina Chcem/nechcem dostávať notifikácie o nových výsledkoch
Slovenčina Ako vyhodnotiť otvorené otázky?
Slovenčina Ako poslať alebo neposlať komentár k známke/hodnoteniu do žiackej knižky?
Slovenčina Prečo vidím akési neúplné výsledky žiakov počas vypracovania?
Slovenčina Ako sa dostanem k výsledkom testov z predchádzajúcich rokov?
Slovenčina Ako zverejní učiteľ žiakom výsledky z testu?
Slovenčina Výsledky - filtrovanie podľa typu pridelenia
Slovenčina Nástroj na opravovanie odfotených riešení
Slovenčina Ako vytlačiť vypracovaný test - napr. ako doklad ku komisionálnym skúškam?
Slovenčina Čo znamená práca žiakov navyše?


Prípravy / DÚ / Testy - Prezentácie, študijné materiály

Slovenčina Ako vytvoriť novú prezentáciu v EduPage?
Slovenčina Výhody prezentácií v EduPage
Slovenčina Dva režimy zobrazovania testu/prezentácie (po jednej otázke/karte, alebo všetky naraz)
Slovenčina Ako prideliť žiakom súbor - študijný materiál?
Slovenčina Ako učiteľ zistí, ktorí žiaci si pozreli pridelenú prezentáciu alebo materiál?
Slovenčina Ako vložiť do otázky (karty) obrázok, video alebo zvukový súbor?
Slovenčina Ako si do príprav pridám súbor alebo obrázok?
Slovenčina Ako vložiť viac ako jeden obrázok?
Slovenčina Ako upraviť veľkosť obrázka v otázke?
Slovenčina Ako môžem pridať k téme plánu zvukovú nahrávku?
Slovenčina Ako si v prípravách vytvoriť kartu s tabuľkou?
Slovenčina Ako pridať do príprav link na internetovú stránku?
Slovenčina Posielam žiakom študijný materiál a potrebujem, aby mi poslali vypracovanie


Prípravy / DÚ / Testy - Písomky/skúšanie, plánovanie písomiek

Slovenčina Ako naplánovať písomku/skúšanie?
Slovenčina Ako ohlásiť žiakom písomku alebo skúšanie a oznámiť im témy na štúdium?
Slovenčina Prehľad naplánovaných písomiek, skúšaní, DÚ, projektov
Slovenčina Podrobný popis obrazovky Plánovanie písomiek
Slovenčina Ako sa žiaci dozvedia o ohlásenej písomke?
Slovenčina Ako sa žiaci môžu doma pripraviť na písomku?
Slovenčina Načo slúžia "Témy na štúdium"?
Slovenčina Ako ohlásiť písomku/skúšanie cez mobilnú aplikáciu?
Slovenčina Ako si vyhľadám príklady z matematiky podľa konkrétnej témy?


Prípravy / DÚ / Testy - Projekty

Slovenčina Ako prideliť žiakom projekt?
Slovenčina Kde nájdem súbory, ktoré žiaci odovzdali ako prílohu k DÚ (projektu)?
Slovenčina Ako vrátiť žiakom projekt na prepracovanie?
Slovenčina Kde môžem zadať komentár k odovzdanej domácej úlohe alebo k projektu?
Slovenčina Čo znamenajú a na čo slúžia jednotlivé stavy v záložke známky?


Prípravy / DÚ / Testy - Štandardy

Slovenčina Na čo slúžia štandardy v EduPage?
Slovenčina Ako pripojiť k témam svojho plánu výkonové štandardy?
Slovenčina Načo slúži nastavenie štandardného predmetu pri vytváraní hodiny?
Slovenčina Ako si pridať materiály z Mojej knižnice do štandardov?
Slovenčina Ako si vytvoriť vlastné školské štandardy?


Prípravy / DÚ / Testy - Štandardy - Zdieľanie materiálov medzi učiteľmi

Slovenčina Ako môžem zdieľať svoj materiál do školskej knižnice?
Slovenčina Ako môžem použiť zdieľaný materiál, napríklad test?
Slovenčina Kde nájdem v EduPage hotové materiály k danej téme?
Slovenčina Ako zruším zdieľanie svojho materiálu do školskej knižnice?
Slovenčina Ako si urobiť kópiu karty (svojej, školskej alebo globálnej) tak, aby som ju mohol modifikovať?
Slovenčina Ako pridelím žiakom vytvorené otázky?
Slovenčina Ako upraviť zoznam štandardov, ku ktorým materiál patrí?


Prípravy / DÚ / Testy - Interaktívne hodiny

Slovenčina Interaktívna hodina
Slovenčina Rôzne spôsoby spustenia interaktívnej hodiny
Slovenčina Ovládanie interaktívnej hodiny
Slovenčina Ako sa žiaci pripoja k interaktívnej hodine?
Slovenčina Ako sa môže ku interaktívnej hodine pripojiť žiak, ktorý nevie svoje prihlasovacie údaje do EduPage
Slovenčina Kde vidí učiteľ výsledky žiakov počas interaktívnej hodiny?
Slovenčina Kde nájde učiteľ výsledky žiakov po skončení interaktívnej hodiny?
Slovenčina Ako môže učiteľ dať extra body/známky za interaktívnu hodinu (prepojenie na IŽK)?
Slovenčina Ako môže učiteľ pridať materiály do interaktívnej hodiny?
Slovenčina Ako môže učiteľ ovládať interaktívnu hodinu cez smarfón?
Slovenčina Slajdy s viacerými obrázkami - ako zväčšiť obrázok?
Slovenčina Práca v skupinách na interaktívnej hodine
Slovenčina Ako žiakom na mobile zobraziť len otázky, nie všetky slajdy?
Slovenčina Ako spustiť prezentáciu z mobilu alebo počítača, ktorý nie je pripojený na projektor?


Prípravy / DÚ / Testy - Zdieľanie materiálov medzi učiteľmi

Slovenčina Ako môžem zdieľať svoj materiál do školskej knižnice?
Slovenčina Ako môžem použiť zdieľaný materiál, napríklad test?
Slovenčina Kde nájdem v EduPage hotové materiály k danej téme?
Slovenčina Ako zruším zdieľanie svojho materiálu do školskej knižnice?
Slovenčina Ako si urobiť kópiu karty (svojej, školskej alebo globálnej) tak, aby som ju mohol modifikovať?
Slovenčina Ako pridelím žiakom vytvorené otázky?
Slovenčina Ako upraviť zoznam štandardov, ku ktorým materiál patrí?


Prípravy / DÚ / Testy - Hotové učebné materiály (T5, T9 a EČ MS, súťaže, učebnice)

Slovenčina Príprava na Testovanie 5 a Testovanie 9 v EduPage
Slovenčina Príprava na externú maturitu z matematiky v EduPage
Slovenčina Testy externej časti maturitnej skúšky z minulých rokov v EduPage
Slovenčina Ako žiakom prideliť test z Testovania 9?
Slovenčina Prečo nevidím testy z externej maturity?
Slovenčina Príprava na celoštátne testovanie z matematiky (T5, T9, EČ MS) - ako zistím, ktoré témy robia žiakom problémy?
Slovenčina Ako prideliť žiakom hotový test z EČ MS?
Slovenčina Príprava na Testovanie 9 - kde nájdem testy v maďarskom jazyku?
Slovenčina Ako sprístupniť študentom materiály na maturitu z EduPage?
Slovenčina Kde nájdem úlohy zo súťaže iBobor v EduPage?
Slovenčina Učebnica programovania v Pythone pre stredné školy
Slovenčina Ako prideliť test žiakom, ktorých neučím?


Prípravy / DÚ / Testy - Zálohovanie vytvorených materiálov

Slovenčina Ako zálohovať svoje prípravy, napr. v prípade zmeny pracoviska?
Slovenčina Čo je školské konto, osobné konto a ako si ich prepojiť?
Slovenčina Učím na novej škole. Kde nájdem materiály z pôvodnej školy?
Slovenčina Ako skopírovať materiály zo zálohy do mojej novej školy?
Slovenčina Ako si skopírovať plán z iného EduPage, kde učím alebo som učil?
Slovenčina Ako prepojiť dve osobné kontá kvôli zálohovaniu materiálov?
Slovenčina Ako si môžem overiť, či mám správne zálohované materiály zo školského konta?


Prípravy / DÚ / Testy - Prebraté učivo

Slovenčina Informovať žiakom o prebratom učive


DÚ, testy, písomky a projekty - Domáce úlohy

Slovenčina Domáce úlohy - základné informácie
Slovenčina Ako zadať DÚ z triednej knihy?
Slovenčina Ako zadať žiakom domácu úlohu?
Slovenčina Ako zadať domácu úlohu s otázkami, ktoré mám v prípravách?
Slovenčina Ako zadať žiakom DÚ tak, aby mohli žiaci k úlohe pripojiť svoje vypracovanie - napr. foto riešenia alebo súbor?
Slovenčina Ako zrušiť domácu úlohu zadanú z ETK?
Slovenčina Kontrola domácej úlohy
Slovenčina Ako k DÚ pripojiť súbor?
Slovenčina Ako existujúcu DÚ pridelím inej triede?
Slovenčina Ako zadať domácu úlohu zo svojho plánu?
Slovenčina Kde môžem zadať komentár k odovzdanej domácej úlohe alebo k projektu?
Slovenčina Ako zadať bonusové body za dobrovoľnú DÚ?
Slovenčina Ako si do príprav pridám súbor alebo obrázok?
Slovenčina Ako vložiť do otázky (karty) obrázok, video alebo zvukový súbor?
Slovenčina Ako sa žiaci dostanú k materiálom, ktoré učiteľ pre nich pripravil?
Slovenčina Ako pridať do príprav link na internetovú stránku?
Slovenčina Kde si môže učiteľ pozrieť výsledky žiakov z testu alebo online DÚ?
Slovenčina Vyhodnotenie testu, domácej úlohy alebo projektu, zadanie známok
Slovenčina Ako zadať DÚ s hotovými otázkami, ktoré sú v EduPage?
Slovenčina Ako pridám k DÚ kontrolné otázky (napr. ABCD otázku)?
Slovenčina Ako učiteľ zistí, či si žiaci zadanie úlohy prečítali / vypracovali?
Slovenčina Ako test/DÚ prideliť znova vybraným žiakom?
Slovenčina Ako poslať žiakom komentáre k DÚ, testu alebo projektu?
Slovenčina Čo znamenajú a na čo slúžia jednotlivé stavy v záložke známky?
Slovenčina Ako prideliť domácu úlohu len niektorým žiakom?
Slovenčina Kde nájdem súbory, ktoré žiaci odovzdali ako prílohu k DÚ (projektu)?
Slovenčina Ako zadať body za jednotlivé otázky v DÚ alebo teste?
Slovenčina Ako funguje pri DÚ stav "Po termíne" a "Dodatočne"?
Slovenčina Ako zmeniť/vygumovať existujúce komentáre k obrázkom?
Slovenčina Nástroj na opravovanie odfotených riešení
Slovenčina Prehľad neurobených domácich úloh po predmetoch


DÚ, testy, písomky a projekty - Testy

Slovenčina Testy v EduPage - základné informácie
Slovenčina Ako vytvoriť nový test?
Slovenčina Ako vytvoriť test z otázok, ktoré sa nachádzajú v EduPage knižnici?
Slovenčina Ako prideliť žiakom test na online vypracovanie?
Slovenčina Ako si test dopredu pripraviť a prideliť ho žiakom až neskôr?
Slovenčina Ako znáhodniť alebo zafixovať poradie otázok v teste?
Slovenčina Ako schovať/zobraziť žiakom správne odpovede po vypracovaní testu?
Slovenčina Ako obmedziť čas na vypracovanie testu ?
Slovenčina Ako urobiť test neviditeľný pre žiakov
Slovenčina Ako zapísať známku z online testu a preniesť ju do žiackej knižky?
Slovenčina Počas online testu vypadol prúd alebo pripojenie do internetu. Čo s výsledkami?
Slovenčina Ako môžem v teste zafixovať kartu, napr. úvodnú kartu s pokynmi?
Slovenčina Dva režimy zobrazovania testu/prezentácie (po jednej otázke/karte, alebo všetky naraz)
Slovenčina Prečo si žiaci nemôžu v teste opraviť odpovede na predchádzajúce otázky?
Slovenčina Manuálna úprava hodnotenia testu
Slovenčina Počas prípravy testu vypadlo internetové spojenie / vypadol prúd - čo sa stalo s mojou prácou?
Slovenčina Pri prideľovaní testu mi ukazuje nesprávny čas, je posunutý
Slovenčina Kde môžem nastaviť počet bodov za jednotlivé otázky v teste?
Slovenčina Ako test/DÚ prideliť znova vybraným žiakom?
Slovenčina Prideľujem testy online, ale niektorí žiaci nemajú prístup k internetu
Slovenčina Zadávanie záporných bodov za nesprávnu odpoveď
Slovenčina Ako si urobiť kópiu testu tak, aby som mohol otázky modifikovať?
Slovenčina Aký je rozdiel medzi testom na precvičovanie a online písomkou?
Slovenčina Študentovi počas testu vypadla elektrina/pokazil sa počítač - čo robiť?
Slovenčina Prečo vidím akési neúplné výsledky žiakov počas vypracovania?
Slovenčina Mám viac otázok na jednej karte - ako zadať rôzny počet bodov za jednotlivé (pod)otázky?
Slovenčina Niektorí žiaci majú test v stave Priebežné odpovede aj po vypršaní času na test. Prečo?
Slovenčina Ako vytlačiť vypracovaný test - napr. ako doklad ku komisionálnym skúškam?
Slovenčina Ako spojiť otázky z dvoch testov do jedného?
Slovenčina Ako zobraziť žiakom váhu otázok v teste, tj. počet bodov za otázky?
Slovenčina Porovnávacie testovanie v ročníku


DÚ, testy, písomky a projekty - Testy - Vytváranie testových otázok

Slovenčina Ako pripraviť novú otázku?
Slovenčina Otázka typu "ABCD"
Slovenčina Otázka typu "ABCD" - horizontálne rozloženie možností
Slovenčina ABCD otázky s viacerými správnymi odpoveďami
Slovenčina Ako v ABCD otázke zafixovať poradie odpovedí?
Slovenčina Otázka typu "Dopisovanie správnej odpovede"
Slovenčina Ako zadať v dopisovacej otázke viac variantov správnej odpovede?
Slovenčina Rozšírené možnosti dopisovacej otázky
Slovenčina Otázka typu "Výber správnej odpovede"
Slovenčina Ako v otázke typu "Výber správnej odpovede" usporiadam poradie ponúkaných možností?
Slovenčina Otázka typu "Zoraďovanie"
Slovenčina Otázka typu "Zoraďovanie" - vodorovné rozloženie možností
Slovenčina Otázka typu "Slepá mapa"
Slovenčina Otázka typu "Zaraďovanie do kategórií"
Slovenčina Otázka typu "Výber kategórie"
Slovenčina Otázka typu "Spájanie"
Slovenčina Ako v otázke typu spájanie zafixovať poradie možností?
Slovenčina Otvorená otázka
Slovenčina Otázka typu "Výber správneho obrázka"
Slovenčina Ako vložím do otázky nápovedu alebo riešenie?
Slovenčina Ako zadať do otázky/odpovede rezerované znaky, napr. $, /, [ ]?
Slovenčina Ako vytvoriť dopisovací diktát
Slovenčina Ako zadať zlomok v zadaní úlohy?
Slovenčina Ako vytvoriť otázku, ktorej výsledkom je zlomok?


DÚ, testy, písomky a projekty - Testy - Prideľovanie materiálov

Slovenčina Ako prideliť žiakom materiál, napr. prezentáciu alebo test?
Slovenčina Ako pridelím žiakom vytvorené otázky?
Slovenčina Popis záložky Prideliť
Slovenčina Ako existujúci materiál/test pridelím inej triede?
Slovenčina Ako sa žiaci dostanú k materiálom, ktoré učiteľ pre nich pripravil?
Slovenčina Ako žiakom prideliť test z Testovania 9?
Slovenčina Ako správne zadávať žiakom materiály na online štúdium?
Slovenčina Pri prideľovaní testu mi ukazuje nesprávny čas, je posunutý
Slovenčina Integrovaným žiakom chcem dať viac času na vypracovanie testu. Ako na to?
Slovenčina Ako prideliť materiál len niektorým žiakom?
Slovenčina Ako test/DÚ prideliť znova vybraným žiakom?
Slovenčina Ako prideliť žiakom test znova / vrátiť ho na prepracovanie?
Slovenčina Ako sa dozviem, že žiaci vypracovali test/DÚ?
Slovenčina Ako si test dopredu pripraviť a prideliť ho žiakom až neskôr?
Slovenčina Konverzácia k pridelenému materiálu (DÚ, testu, projektu, atď.)
Slovenčina Ako si môžu žiaci doma overiť, čo si z hodiny zapamätali?
Slovenčina Odovzdávanie HTML súborov do EduPage
Slovenčina Ako počas vypracovávania testu predĺžiť žiakom čas na test?
Slovenčina Ako prideliť test žiakom, ktorých neučím?


DÚ, testy, písomky a projekty - Testy - Zoskupenia otázok, varianty testov

Slovenčina Čo je zoskupenie otázok a na čo je to dobré?
Slovenčina Ako jednoducho vyrobiť každému žiakovi iný test a predchádzať tým opisovaniu pri online testoch?
Slovenčina Ako zoskupiť už existujúce otázky rovnakého/podobného typu do skupiny?
Slovenčina Ako vytvoriť modifikáciu otázky (kópiu otázky v tej istej skupine)?
Slovenčina Prečo je výhodné zoskupovať rovnaké typy otázok do skupiny?
Slovenčina Výsledky testov so zoskupeniami otázok
Slovenčina Ako môžem zoskupiť otázky priamo v teste?
Slovenčina Ako zverejniť zoskupenie otázok do školskej knižnice?
Slovenčina Ako zrušiť zoskupenie otázok?
Slovenčina Ako vytvorit testy na tlač zo zoskupení otázok? (Varianty testov)


DÚ, testy, písomky a projekty - Testy - Tlačené testy

Slovenčina Ako z otázok v EduPage pripraviť test na tlač?
Slovenčina Ako opravovať tlačené testy pomocou EduPage?
Slovenčina Varianty tlačených testov
Slovenčina Ako vytvorit testy na tlač zo zoskupení otázok? (Varianty testov)


DÚ, testy, písomky a projekty - Testy - Vetvenie otázok

Slovenčina Čo je vetvenie otázok (kariet) a na čo slúži?
Slovenčina Vetvenie otázok v karte
Slovenčina Vetvenie otázok v teste
Slovenčina Ako skopírovať podmienku na zobrazenie karty do inej otázky/karty?


DÚ, testy, písomky a projekty - Písomky/skúšanie, plánovanie písomiek

Slovenčina Ako naplánovať písomku/skúšanie?
Slovenčina Ako ohlásiť žiakom písomku alebo skúšanie a oznámiť im témy na štúdium?
Slovenčina Prehľad naplánovaných písomiek, skúšaní, DÚ, projektov
Slovenčina Podrobný popis obrazovky Plánovanie písomiek
Slovenčina Ako sa žiaci dozvedia o ohlásenej písomke?
Slovenčina Ako sa žiaci môžu doma pripraviť na písomku?
Slovenčina Načo slúžia "Témy na štúdium"?
Slovenčina Ako ohlásiť písomku/skúšanie cez mobilnú aplikáciu?
Slovenčina Ako si vyhľadám príklady z matematiky podľa konkrétnej témy?


DÚ, testy, písomky a projekty - Projekty

Slovenčina Ako prideliť žiakom projekt?
Slovenčina Kde nájdem súbory, ktoré žiaci odovzdali ako prílohu k DÚ (projektu)?
Slovenčina Ako vrátiť žiakom projekt na prepracovanie?
Slovenčina Kde môžem zadať komentár k odovzdanej domácej úlohe alebo k projektu?
Slovenčina Čo znamenajú a na čo slúžia jednotlivé stavy v záložke známky?


DÚ, testy, písomky a projekty - Prideľovanie materiálov

Slovenčina Ako prideliť žiakom materiál, napr. prezentáciu alebo test?
Slovenčina Ako pridelím žiakom vytvorené otázky?
Slovenčina Popis záložky Prideliť
Slovenčina Ako existujúci materiál/test pridelím inej triede?
Slovenčina Ako sa žiaci dostanú k materiálom, ktoré učiteľ pre nich pripravil?
Slovenčina Ako žiakom prideliť test z Testovania 9?
Slovenčina Ako správne zadávať žiakom materiály na online štúdium?
Slovenčina Pri prideľovaní testu mi ukazuje nesprávny čas, je posunutý
Slovenčina Integrovaným žiakom chcem dať viac času na vypracovanie testu. Ako na to?
Slovenčina Ako prideliť materiál len niektorým žiakom?
Slovenčina Ako test/DÚ prideliť znova vybraným žiakom?
Slovenčina Ako prideliť žiakom test znova / vrátiť ho na prepracovanie?
Slovenčina Ako sa dozviem, že žiaci vypracovali test/DÚ?
Slovenčina Ako si test dopredu pripraviť a prideliť ho žiakom až neskôr?
Slovenčina Konverzácia k pridelenému materiálu (DÚ, testu, projektu, atď.)
Slovenčina Ako si môžu žiaci doma overiť, čo si z hodiny zapamätali?
Slovenčina Odovzdávanie HTML súborov do EduPage
Slovenčina Ako počas vypracovávania testu predĺžiť žiakom čas na test?
Slovenčina Ako prideliť test žiakom, ktorých neučím?


DÚ, testy, písomky a projekty - Výsledky

Slovenčina Kde si môže učiteľ pozrieť výsledky žiakov z testu alebo online DÚ?
Slovenčina Vyhodnotenie testu, domácej úlohy alebo projektu, zadanie známok
Slovenčina Prečo EduPage vytvára pre každé pridelenie novú udalosť v IŽK?
Slovenčina Výsledky žiakov podľa jednotlivých výkonových štandardov obsiahnutých v teste
Slovenčina Ako zadať bonusové body za dobrovoľnú DÚ?
Slovenčina Ako si žiaci môžu pozrieť svoje výsledky z testu, DÚ?
Slovenčina Ako zapísať hodnotenie z DÚ/testu do už existujúcej udalosti v IŽK?
Slovenčina Čo znamenajú a na čo slúžia jednotlivé stavy v záložke známky?
Slovenčina Chcem/nechcem dostávať notifikácie o nových výsledkoch
Slovenčina Ako vyhodnotiť otvorené otázky?
Slovenčina Ako poslať alebo neposlať komentár k známke/hodnoteniu do žiackej knižky?
Slovenčina Prečo vidím akési neúplné výsledky žiakov počas vypracovania?
Slovenčina Ako sa dostanem k výsledkom testov z predchádzajúcich rokov?
Slovenčina Ako zverejní učiteľ žiakom výsledky z testu?
Slovenčina Výsledky - filtrovanie podľa typu pridelenia
Slovenčina Nástroj na opravovanie odfotených riešení
Slovenčina Ako vytlačiť vypracovaný test - napr. ako doklad ku komisionálnym skúškam?
Slovenčina Čo znamená práca žiakov navyše?


Interaktívne hodiny

Slovenčina Interaktívna hodina
Slovenčina Rôzne spôsoby spustenia interaktívnej hodiny
Slovenčina Ovládanie interaktívnej hodiny
Slovenčina Ako sa žiaci pripoja k interaktívnej hodine?
Slovenčina Ako sa môže ku interaktívnej hodine pripojiť žiak, ktorý nevie svoje prihlasovacie údaje do EduPage
Slovenčina Kde vidí učiteľ výsledky žiakov počas interaktívnej hodiny?
Slovenčina Kde nájde učiteľ výsledky žiakov po skončení interaktívnej hodiny?
Slovenčina Ako môže učiteľ dať extra body/známky za interaktívnu hodinu (prepojenie na IŽK)?
Slovenčina Ako môže učiteľ pridať materiály do interaktívnej hodiny?
Slovenčina Ako môže učiteľ ovládať interaktívnu hodinu cez smarfón?
Slovenčina Slajdy s viacerými obrázkami - ako zväčšiť obrázok?
Slovenčina Práca v skupinách na interaktívnej hodine
Slovenčina Ako žiakom na mobile zobraziť len otázky, nie všetky slajdy?
Slovenčina Ako spustiť prezentáciu z mobilu alebo počítača, ktorý nie je pripojený na projektor?


Triedny učiteľ

Slovenčina Prehľad návodov pre triedneho učiteľa
Slovenčina Triedny učiteľ - ako vytvoriť prístup pre rodičov svojich žiakov do EduPage?
Slovenčina Triedny učiteľ - ako vytlačiť prehľad e-mailových adries rodičov
Slovenčina Administrátor - ako zistím, ktorí rodičia majú/nemajú funkčné rodičovské konto?
Slovenčina Triedny učiteľ - vybavovanie žiadostí rodičov
Slovenčina Triedny učiteľ - ako povoliť zadávanie elektronických ospravedlneniek
Slovenčina Ako pripraviť v EduPage diplomy pre žiakov?
Slovenčina Ako môže zadať triedny učiteľ ospravedlnenku?
Slovenčina Ako zistiť/vytlačiť žiakom heslá do EduPage žiackeho konta
Slovenčina Ako si môže triedny učiteľ pozrieť poznámky žiakov svojej triedy?
Slovenčina Ako poslať heslo len rodičom jedného žiaka?
Slovenčina Ako si môže triedny učiteľ pozrieť známky žiakov svojej triedy zo všetkých predmetov?
Slovenčina Ako zmeniť prihlasovacie meno do rodičovského konta, ak rodič zmenil emailovú adresu?
Slovenčina Triedny učiteľ - ako zistím, ktorí rodičia majú /nemajú funkčné konto


Triedny učiteľ - Dochádzka žiakov a ospravedlnenky

Slovenčina Učiteľ - kontrola vyplnenej dochádzky
Slovenčina Ako nastaviť učiteľom právo na dochádzku?
Slovenčina Sú elektronické ospravedlenky bezpečné - nedajú sa falšovať?
Slovenčina Dochádzka - sekretariát
Slovenčina Ako povoliť učiteľom ospravedlňovať absencie žiakov na hodinách, ktoré učia?
Slovenčina Administrátor - nastavenie posielania upozornení rodičom o absenciách
Slovenčina Ako triedny učiteľ rýchlo zistí, ktorí žiaci majú neospravedlnené hodiny?
Slovenčina Kde nájdem pípnutia (príchody a odchody) jednotlivých žiakov?
Slovenčina Ako zadať dochádzku na vysvedčenie ak nepoužívate elektronickú triednu knihu?
Slovenčina Ako nastaviť spôsob zaokrúhľovania vymeškanýcho hodín pri časových intervaloch (udalosti)?


Triedny učiteľ - Dochádzka žiakov a ospravedlnenky - Elektronické ospravedlnenky - pohľad učiteľa

Slovenčina Ospravedlnenky žiakov - prehľad
Slovenčina Triedny učiteľ - ako povoliť zadávanie elektronických ospravedlneniek
Slovenčina Sú elektronické ospravedlenky bezpečné - nedajú sa falšovať?
Slovenčina Akceptovanie ospravedlnenky od rodiča
Slovenčina Zadávanie/akceptovanie elektronickej ospravedlnenky vopred
Slovenčina Ako v správach zobraziť len elektronické ospravedlnenky?
Slovenčina Ako zadať hromadnú ospravedlnenku?
Slovenčina Administrácia elektronických ospravedlneniek učiteľom/sekretárkou s právom na dochádzku žiakov
Slovenčina Ako zistím, kedy bola ospravedlnenka zadaná?
Slovenčina Ako môže zadať triedny učiteľ ospravedlnenku?
Slovenčina Problém - V dochádzke žiakov sa mi ukazujú červené čísla


Triedny učiteľ - Dochádzka žiakov a ospravedlnenky - Dochádzkový systém

Slovenčina Dochádzka - Smartbox
Slovenčina Kde je možné na stránke školy administrovať aScDochádzový hardvér?
Slovenčina Dochádzka - Personifikácia čipových príveskov
Slovenčina Dochádzka - Otváranie dverí
Slovenčina Dochádzka žiakov - evidencia pípnutí v ETK


Dochádzka zamestnancov

Slovenčina Ako zadať jednorázovú úpravu v dochádzke, napríklad čerpanie dovolenky?
Slovenčina Ako si prispôsobiť vzhľad - skryť alebo zobraziť jednotlivé sekcie a položky?
Slovenčina Učiteľ - ako zadať čas príchodu do práce / odchodu z práce manuálne v mobilnej aplikácii?


Konzultačné hodiny

Slovenčina Konzultačné hodiny
Slovenčina Učiteľ - ako vytvoriť konzultačné rodičovské združenie?
Slovenčina Ako vytvoriť konzultačné hodiny pre žiakov?
Slovenčina Ako upozorniť rodičov alebo žiakov na konzultačné hodiny?
Slovenčina Ako učiteľ pridelí žiakovi/rodičovi konzultáciu?
Slovenčina Prestávka medzi konzultáciami


Prihlasovanie na akcie

Slovenčina Modul Prihlasovanie / Ankety
Slovenčina Prihlasovanie sa na školský výlet
Slovenčina Prihlasovanie sa na lyžiarsky výcvik
Slovenčina Prihlasovanie sa na maturitné semináre
Slovenčina Prihlasovanie sa na maturitné semináre s rôznou časovou dotáciou
Slovenčina Ako postupovať, ak sa niektorý z cieľov zruší (napr. nenaplnený seminár)?
Slovenčina Aký je rozdiel medzi Zmazať cieľ a Deaktivovať (zrušiť) cieľ?
Slovenčina Výber témy projektu pomocou modulu Prihlasovanie
Slovenčina Ako upozorniť tých, ktorí sa zatiaľ nevyjadrili?
Slovenčina Ako poslať správu prihláseným účastníkom?
Slovenčina Prihlasovacia akcia, ktorú musí potvrdiť rodič
Slovenčina Ako si môžem vytlačiť výsledky prihlasovacej akcie?
Slovenčina Ako vytvoriť anonymnú prihlasovaciu akciu?
Slovenčina Ako zakázať zobrazovanie priebežných výsledkov prihlasovania?
Slovenčina Ako prevziať žiakov prihlásených na akciu do ETK?


Prihlasovanie na akcie - Prihlasovanie na akcie, ankety, konzultačné hodiny

Slovenčina Žiak a rodič - ako sa prihlásiť na akciu?
Slovenčina Rodičia s viacerými deťmi - ako hlasovať v prihlasovacej akcii za viac detí?
Slovenčina Žiak/rodič - ako môžem zmeniť svoju voľbu
Slovenčina Prihlasovanie na konzultácie
Slovenčina Ako sa žiak/rodič pripojí na online konzultácie?
Slovenčina Ako môžem hlasovať v ankete cez EduPage?


Platby - Hotovostné a bezhotovostné zbierky v triede

Slovenčina Bezhotovostná zbierka učiteľa - v mobilnej aplikácii
Slovenčina Hotovostná zbierka učiteľa - na webe
Slovenčina Učiteľ - prečo neviem vytvoriť zbierku pre viac tried?
Slovenčina Učiteľ - vytvorenie peňažnej zbierky v hotovosti - pre web
Slovenčina Učiteľ - vytvorenie peňažnej zbierky v hotovosti - v mobilnej aplikácii
Slovenčina Vytvorenie predpisu cez prihlasovanie na kurzy


Žiadosti / Vyhlásenia

Slovenčina Žiadosť o uvoľnenie zamestnanca
Slovenčina Triedny učiteľ - vybavovanie žiadostí rodičov
Slovenčina Žiadosť o povolenie nákupu
Slovenčina Ako akceptujem Vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka
Slovenčina Kde nájdem rodičmi podané Vyhlásenia
Slovenčina Žiadosť o preplatenie nákupu
Slovenčina Ako nahlásiť poruchu/problém v učebni, Nahlásiť IT poruchu/problém v učebni
Slovenčina Ako vytvoriť prehľad odovzdaných Vyhlásení o bezpríznakovosti
Slovenčina Ako sledovať Žiadosti a Vyhlásenia v mobilnej aplikácii podľa ich stavu
Slovenčina Informovaný súhlas - rodičmi podaný Informovaný súhlas
Slovenčina Domáci AG samotest - oznámenie o použití ZAMESTNANEC
Slovenčina Plnomocenstvo na preberanie žiaka zo školy
Slovenčina Ako podám Prehlásenie o oboznámení sa so zásadami o BOZP - zamestnanec


Tlačové zostavy

Slovenčina Ako vytlačiť klasifikačnú správu triedy a iné zostavy?
Slovenčina Ako si môžem vytlačiť plán?
Slovenčina Ako vytlačiť zoznam žiakov?
Slovenčina Ako vytlačiť zoznam žiakov navštevujúcich krúžok?
Slovenčina Ako si môžem vytlačiť výsledky prihlasovacej akcie?
Slovenčina Ako vytlačiť poznámky žiakov svojej triedy?
Slovenčina Výkaz práce učiteľa na EduPage (napr. počas karantény)
Slovenčina Ako zistím dochádzku žiaka v konkrétnom predmete
Slovenčina Ako vytlačiť prehľad všetkých hospitácii?


Tlačové zostavy - Diplomy

Slovenčina Ako pripraviť v EduPage diplomy pre žiakov?
Slovenčina Ako vytlačiť diplom?
Slovenčina Ako poslať diplomy elektronicky cez EduPage?
Slovenčina Ako uvidí žiak/rodič diplom poslaný elektronicky cez EduPage?
Slovenčina Ako k diplomy pridať scan podpisu, príp. aj pečiatky?
Slovenčina Ako vyrobiť na podpise priesvitné (transparentné) pozadie?
Slovenčina Ako zmením názov Diplom napr. na Čestné uznanie alebo Pochvala?
Slovenčina Ako upraviť diplom?
Slovenčina Ako zmazať diplom?
Slovenčina Kde nájdem zoznam uložených alebo odoslaných diplomov?


Suplovanie - pohľad učiteľa

Slovenčina Učiteľ - Kontrola suplovania


Mobilná aplikácia - Nastavenia mobilnej aplikácie

Slovenčina Mobilná aplikácia EduPage
Slovenčina Ako zmeniť jazyk mobilnej aplikácie?
Slovenčina Ako vypnúť/zapnúť push notifikácie v mobilnej aplikácii?
Slovenčina Notifikácie na zariadeniach Xiaomi
Slovenčina Ako zapnúť zvukové notifikácie prichádzajúcich správ?
Slovenčina Ako vyčistiť vyrovnávaciu pamäť (cache) v aplikácii?
Slovenčina Prehľad DÚ a upozornenie na zajtrajšie úlohy
Slovenčina Ako si nastaviť, ktoré typy notifikácií dostávať a či ich dostávať so zvukom
Slovenčina Možnosti nastavenia notifikácií o zadanom chýbaní v mobilnej aplikácii
Slovenčina Nastavenie zvukových notifikácií v mobile pre aplikáciu EduPage


Mobilná aplikácia - Návody k mobilnej aplikácii

Slovenčina Mám problém s prihlásením
Slovenčina Chcem podať Ospravedlnenku / Žiadosť / Vyhlásenie
Slovenčina Ako pridať do mobilnej aplikácie EduPage ďalšieho používateľa
Slovenčina V mobilnej aplikácii nemôžem pripojiť prílohu k domácej úlohe/k správe


Mobilná aplikácia - Návody k mobilnej aplikácii - Učiteľ

Slovenčina Triedna kniha cez mobilnú aplikáciu EduPage
Slovenčina Ako opakovať dochádzku z predošlej hodiny v mobilnej aplikácii?
Slovenčina Ako vyplniť dochádzku žiakov podľa pípnutí?
Slovenčina Ako môže triedny učiteľ zadať ospravedlnenku žiaka cez mobilnú aplikáciu?
Slovenčina Ako môže učiteľ akceptovať elektronickú ospravedlnenku od rodiča cez mobilnú aplikáciu?
Slovenčina Kde si pozriem rozvrh?
Slovenčina Prehľad suplovania v aplikácii
Slovenčina Ako zadať známky (hodnotenie) cez mobilnú aplikáciu?
Slovenčina Ako zadať v mobilnej aplikácii známky (hodnotenie) viacerým žiakom naraz?
Slovenčina Ako zadať žiakom DÚ cez mobilnú aplikáciu?
Slovenčina Ako žiakom prideliť pripravené karty na DÚ?
Slovenčina Ako prideliť žiakom hotový materiál (prezentáciu, test) cez mobilnú aplikáciu?
Slovenčina Ako dať žiakovi domácu úlohu/test/projekt na prepracovanie v mobilnej aplikácii?
Slovenčina Ako si učiteľ pozrie odpovede/výsledky žiakov v mobilnej aplikácii?
Slovenčina Ako v aplikácii zadať hromadne kontrolu DÚ (urobil/neurobil) ?
Slovenčina Ako cez mobilnú aplikáciu poslať správu žiakom, rodičom alebo učiteľom?
Slovenčina Stratila sa mi správa/DÚ ?!
Slovenčina Ako odstrániť vybavenú správu zo zoznamu správ v mobilnej aplikácie?
Slovenčina Ako vytvoriť skupinu adresátov?
Slovenčina Ako odstrániť používateľa z mobilnej aplikácie?
Slovenčina Ako poslať vývojárom aplikácie EduPage návrh na zlepšenie alebo popis problému?
Slovenčina Funkcia Meniny v EduPage
Slovenčina Správy všetkých používateľov na jednom mieste
Slovenčina Tmavý režim (dark mode) mobilnej aplikácie EduPage
Slovenčina Ako môžem fitrovať/vyhľadávať v správach?
Slovenčina Ako v mobilnej aplikácii vymažem správu, ktorú som omylom rozoslal?


Mobilná aplikácia - Návody k mobilnej aplikácii - Rodič

Slovenčina Ako sa prihlásiť do EduPage ako rodič?
Slovenčina Ako sa v rodičovskom konte prepínať medzi deťmi?
Slovenčina Aký je rozdiel medzi rodičovským a žiackym kontom v EduPage?
Slovenčina Ako podpísať známky?
Slovenčina Ako odhlásiť dieťa z obeda?
Slovenčina Ako poslať správu len niektorým učiteľom alebo žiakom?
Slovenčina Kde si pozriem rozvrh?
Slovenčina Stratila sa mi správa/DÚ ?!
Slovenčina Ako podať žiadosť o uvoľnenie dieťaťa z vyučovania?
Slovenčina Rodič - Ako vytlačiť potvrdenie o návšteve školy pre svoje dieťa?
Slovenčina Ako zadať elektronickú ospravedlnenku?
Slovenčina Funkcia Meniny v EduPage
Slovenčina Ako odstrániť používateľa z mobilnej aplikácie?
Slovenčina Ako poslať vývojárom aplikácie EduPage návrh na zlepšenie alebo popis problému?
Slovenčina Prehľad suplovania v aplikácii
Slovenčina Ako odstrániť vybavenú správu zo zoznamu správ v mobilnej aplikácie?
Slovenčina Kde si môžem pozrieť príchody a odchody svojho dieťaťa?
Slovenčina Ako vytvoriť skupinu adresátov?
Slovenčina Správy všetkých používateľov na jednom mieste
Slovenčina Tmavý režim (dark mode) mobilnej aplikácie EduPage
Slovenčina Ako môžem fitrovať/vyhľadávať v správach?
Slovenčina Žiak/rodič - ako si pozriem výpis známok v mobilnej aplikácii?
Slovenčina Žiak - ako v mobilnej aplikácii zistím, či bola DÚ správne odoslaná učiteľovi?
Slovenčina Ako v mobilnej aplikácii vymažem správu, ktorú som omylom rozoslal?
Slovenčina Prečo nevidím kachličku Žiadosti/Vyhlásenia?
Slovenčina Preklad správy v EduPage do iných jazykov
Slovenčina Dieťa nastúpilo na novú školu, ale v aplikácii ho stále nevidím
Slovenčina Tmavý režim v mobilnej aplikácii (Xiaomi)
Slovenčina Prehľad DÚ a upozornenie na zajtrajšie úlohy


Mobilná aplikácia - Návody k mobilnej aplikácii - Žiak

Slovenčina Kde si pozriem rozvrh?
Slovenčina Prehľad suplovania v aplikácii
Slovenčina DÚ v mobilnej aplikácii
Slovenčina Čo znamená prehrať online pri DÚ?
Slovenčina Ako môžem pripojiť súbor k domácej úlohe?
Slovenčina Kde si môžem v aplikácii pozrieť výsledky z DÚ či testu?
Slovenčina Ako urobenú domácu úlohu odstránim zo zoznamu úloh?
Slovenčina Ako poslať správu len niektorým učiteľom alebo žiakom?
Slovenčina Stratila sa mi správa/DÚ ?!
Slovenčina Ako odstrániť vybavenú správu zo zoznamu správ v mobilnej aplikácie?
Slovenčina Ako vytvoriť skupinu adresátov?
Slovenčina Ako sa môžem v EduPage pripravovať na celoštátne testovanie (T5, T9, maturita)?
Slovenčina Ako odstrániť používateľa z mobilnej aplikácie?
Slovenčina Ako poslať vývojárom aplikácie EduPage návrh na zlepšenie alebo popis problému?
Slovenčina Funkcia Meniny v EduPage
Slovenčina Tmavý režim (dark mode) mobilnej aplikácie EduPage
Slovenčina Ako zistím, ktoré úlohy som už vypracoval a ktoré ešte nie?
Slovenčina Kde nájdem návody k mobilnej aplikácii?
Slovenčina Žiak - ako sa pripojím na online hodinu?
Slovenčina Žiak/rodič - ako si pozriem výpis známok v mobilnej aplikácii?
Slovenčina Žiak - ako v mobilnej aplikácii zistím, či bola DÚ správne odoslaná učiteľovi?
Slovenčina Ako môžem fitrovať/vyhľadávať v správach?
Slovenčina Ako si môže žiak v EduPage otestovať svoje vedomosti?
Slovenčina Preklad správy v EduPage do iných jazykov
Slovenčina Prehľad DÚ a upozornenie na zajtrajšie úlohy


ZUŠ - pohľad učiteľa

Slovenčina Učiteľ - Elektronická triedna kniha pre ZUŠ
Slovenčina Učiteľ - ako si vytvoriť Hodinu?
Slovenčina Premenovanie názvu hodiny
Slovenčina Učiteľ - Vytvorenie osobného rozvrhu pre ZUŠ
Slovenčina Učiteľ - zobrazenie tlačiva a tlač triednej knihy pre ZUŠ
Slovenčina Hospitácia v triede
Slovenčina Zadávanie známok na vysvedčenie
Slovenčina Prehrávky a vystúpenia žiaka
Slovenčina Ako akceptovať žiadosti a vyhlásenia - ZUŠ
Slovenčina Ako akceptovať elektronickú ospravedlnenku - ZUŠ
Slovenčina ZUŠ Čestné vyhlásenie - Prehľad o odovzdaných súhlasoch so započítaním do zberu údajov


Potvrdenie o zamestnaní

Slovenčina Ako si môže učiteľ vytlačiť Potvrdenie o zamestnaní?
Slovenčina Ako si môžem uložiť potvrdenie o zamestnaní do mobilu?


Vyzdvihovanie zo školy

Slovenčina Učiteľ - Ako si aktivujem Vyzdvihovanie zo školy na dnešný deň?
Slovenčina Učiteľ - Ako zadám, odchody ktorých detí z ŠKD chcem spravovať. Možnosti výberu.
Slovenčina Učiteľ - Kde vidím, kto prišiel vyzdvihnúť dieťa a ako ho pošlem na vrátnicu za rodičom?
Slovenčina Učiteľ - Ako aktivovať Vyzdvihovanie iba u konkrétnych žiakov
Slovenčina Učiteľ - Ako si nastaviť zvukové notifikácie pre vyzdvihovanie


Straty a nálezy

Slovenčina Straty a nálezy - prehľad
Slovenčina Našiel som vec. Ako ju pridám do zoznamu nájdených vecí?
Slovenčina Ako učiteľov, rodičov a žiakov upozorniť na dôležitú nájdenú vec
Slovenčina Kde uvidí žiak/rodič zoznam nájdených vecí?
Slovenčina Ako odstrániť nájdenú vec zo zoznamu nájdených vecí?
Slovenčina Nálezy učiteľ: označené, neoznačené, moje nálezy, vrátené majiteľovi
Slovenčina Automatické upozorňovanie na nájdené veci