Prihlásenie - učiteľ

Slovenčina   Osobné EduPage konto
Slovenčina   Zmena prihlasovacieho mena alebo hesla
Slovenčina   Som učiteľ aj rodič - ako sa prepínať medzi kontami?
Slovenčina   Administrátor/učiteľ - prepínanie medzi učiteľským a administrátorským kontom
Slovenčina   Ako zmeniť prihlasovacie meno do osobného konta, ak učiteľ zmenil emailovú adresu?


Hodiny

Slovenčina   Učiteľ - hodiny - prehľad
Slovenčina   Učiteľ - čo je to "hodina" a ako si ju vytvoriť?
Slovenčina   Na čo je dobrá "hodina"?
Slovenčina   Hodiny z rozvrhu (so zvončekom)
Slovenčina   Ako zmeniť nastavenia hodiny?
Slovenčina   Ako zmazať hodinu?
Slovenčina   Ako obnoviť hodinu (s plánom), ktorú som si omylom zmazal?
Slovenčina   Vytváranie hodín pre delené alebo spájané triedy
Slovenčina   Ako si môžem skopírovať svoje hodiny (plány) z minulého školského roka?
Slovenčina   Ako pri vytváraní hodiny skopírovať svoj plán z minulého školského roka?
Slovenčina   Učím v jednej triede obidve skupiny. Mám si vytvoriť jednu hodinu alebo dve?
Slovenčina   Čo je oficiálna a neoficiálna hodina?
Slovenčina   Prepojenie delenej hodiny s názvom hodiny z rozvrhu
Slovenčina   Načo slúži nastavenie štandardného predmetu pri vytváraní hodiny?
Slovenčina   Môžem skopírovať zadelenie žiakov z minulého roka?
Slovenčina   Vytváranie hodín - maturitných seminárov
Slovenčina   Hodina s asistentom učiteľa
Slovenčina   Ako zobraziť v triednej knihe a v IŽK iba žiakov mojej skupiny?
Slovenčina   Ako vytlačiť zoznam žiakov?
Slovenčina   Zasadací poriadok
Slovenčina   Prečo mi pri hodine svieti červený výkričník?
Slovenčina   Ako skontrolujem, či mám v hodine vybratých správnych žiakov?
Slovenčina   Prečo žiaci vidia v rozvrhu hodiny, na ktoré nechodia?


Hodiny - Špeciálne prípady

Slovenčina   Hodina s dvomi zložkami - napr. teória a cvičenia
Slovenčina   Učitelia sa v skupinách striedajú - ako si vytvoriť hodiny?
Slovenčina   Žiak zmení skupinu počas školského roka
Slovenčina   Celá a zároveň delená hodina v jednej triede - napr. prírodovedné predmety
Slovenčina   Hodina s viacerými zložkami - napríklad SJL - gramatika a literatúra
Slovenčina   Dvaja učitelia učia v jednej triede predmet delený na skupiny. Čo s plánom?
Slovenčina   Hodiny - odborný výcvik, majstri sa striedajú
Slovenčina   Ako vytvoriť rozvrh a hodiny pre malotriedky a triedy so žiakmi z viacerých ročníkov?


Hodiny - Hodiny pre ŠKD a krúžky

Slovenčina   Učiteľ (družinár) - ako vytvoriť hodinu pre ŠKD?
Slovenčina   Učiteľ - ako vytvoriť hodinu pre krúžok?
Slovenčina   Učiteľ - prečo nevidím hodiny pre ŠKD/krúžok v rozvrhu a v triednej knihe?
Slovenčina   Učiteľ/družinár - ako si pripraviť plán pre ŠKD?
Slovenčina   Učiteľ - ako zapísať do triednej knihy vzdelávacie aktivity v ŠKD (náplň krúžku)?
Slovenčina   V jednom oddelení ŠKD sa striedajú dvaja družinári. Ako vytvoriť hodinu?
Slovenčina   Ako môže triedny učiteľ zadeliť žiakov svojej triedy na krúžky?
Slovenčina   Ako vytlačiť zoznam žiakov navštevujúcich krúžok?
Slovenčina   Učiteľ - Ako zadať učivo na týždeň?


Tematické plány (TVVP)

Slovenčina   Tematické výchovno-vzdelávacie plány - prehľad
Slovenčina   Ako si skopírovať TVVP z minulého školského roka?
Slovenčina   Ako si vytvoriť nový plán v EduPage?
Slovenčina   Ako upraviť existujúci plán?
Slovenčina   Ako si naplánovať učivo na jednotlivé mesiace?
Slovenčina   Ako použiť tematický plán v triednej knihe?
Slovenčina   Ako si pripraviť tematické plány pre budúci školský rok?
Slovenčina   Ako naimportovať tematický plán z excelu/wordu?
Slovenčina   Ako sprístupniť svoj plán iným učiteľom?
Slovenčina   Ako si môžem vytlačiť plán?
Slovenčina   Ako zmeniť poradie tematických celkov/tém v existujúcom pláne?
Slovenčina   Ako zmazať plán?
Slovenčina   Ako pridať ku témam plánu prípravy?
Slovenčina   Kedy boli hodiny odučené?
Slovenčina   Ako si skopírovať plán, ak učím v paralených triedach?
Slovenčina   Zdieľanie plánu s inými učiteľmi
Slovenčina   Kam sa stratili moje hodiny z minulého školského roka?
Slovenčina   Ako skopírovať tematický plán s prípravami z iného EduPage?
Slovenčina   Ako pri vytváraní hodiny skopírovať svoj plán z minulého školského roka?
Slovenčina   Ako učiteľ zistí, či preberá učivo podľa plánu?


Elektronická triedna kniha - pohľad učiteľa

Slovenčina   Učiteľ - triedna kniha - prvé kroky
Slovenčina   Čo môže triedny učiteľ robiť v triednej knihe?
Slovenčina   Triedna kniha učiteľa / triedna kniha triedy
Slovenčina   Ako zobraziť v triednej knihe a v IŽK iba žiakov mojej skupiny?
Slovenčina   Triedna kniha cez mobilnú aplikáciu EduPage
Slovenčina   V triednej knihe sa mi nezobrazuje správne delená hodina
Slovenčina   Výstražný trojuholník pri hodine v ETK
Slovenčina   Ako učiteľ zistí, či preberá učivo podľa plánu?
Slovenčina   Ako zapísať hospitáciu na hodine?
Slovenčina   Ako zadať do triednej knihy týždenníkov?
Slovenčina   Učiteľ - Vytvorenie osobného rozvrhu pre ZUŠ
Slovenčina   Chýbajúci učiteľ - ako zadať suplujúcemu učiteľovi pokyny, čo má na hodine preberať?
Slovenčina   Suplujúci učiteľ - ako zadať učivo do triednej knihy?
Slovenčina   Učiteľ - ukončenie triednej knihy
Slovenčina   Upozornenie na nezadané učivo
Slovenčina   Prehľad učiva odučených hodín
Slovenčina   Poznámka k hodine
Slovenčina   Zámena pôvodnej učebne
Slovenčina   Ako zrušiť domácu úlohu zadanú z ETK?
Slovenčina   ETK na škole bez rozvrhu
Slovenčina   Ako zapísať triednicku hodinu do ETK?
Slovenčina   Ako použiť tematický plán v triednej knihe?
Slovenčina   Ako môžem v ETK z plánu vybrať naraz viac tém?
Slovenčina   Ako môžem v ETK k téme vybratej z plánu dopísať nejaký text?
Slovenčina   Ako zrušiť učivo, ktoré som si už vybral z plánu?
Slovenčina   Ako zapísať do ETK učivo pre integrovaných žiakov?
Slovenčina   Zasadací poriadok
Slovenčina   Učiteľ - Ako zadať učivo na týždeň?
Slovenčina   Inštruktážne videá k ETK
Slovenčina   Ako zrušiť hodinu v ETK?
Slovenčina   Učiteľ - kontrola vyplnenej dochádzky
Slovenčina   Ako zadať rovnaké učivo na viac hodín v ten istý deň? / napr. odborný výcvik/
Slovenčina   Ako môžu jeden plán zdieľať a používať viacerí učitelia (teamteaching)
Slovenčina   Online hodiny cez ETK


Elektronická triedna kniha - pohľad učiteľa - Dochádzka žiakov a ospravedlnenky

Slovenčina   Učiteľ - kontrola vyplnenej dochádzky
Slovenčina   Ako nastaviť učiteľom právo na dochádzku?
Slovenčina   Sú elektronické ospravedlenky bezpečné - nedajú sa falšovať?
Slovenčina   Dochádzka - sekretariát
Slovenčina   Administrátor - nastavenie posielania upozornení rodičom o absenciách


Elektronická triedna kniha - pohľad učiteľa - Dochádzka žiakov a ospravedlnenky - Elektronické ospravedlnenky - pohľad učiteľa

Slovenčina   Ospravedlnenky žiakov - prehľad
Slovenčina   Triedny učiteľ - ako povoliť/zakázať zadávanie elektronických ospravedlneniek
Slovenčina   Sú elektronické ospravedlenky bezpečné - nedajú sa falšovať?
Slovenčina   Akceptovanie ospravedlnenky od rodiča
Slovenčina   Zadávanie/akceptovanie elektronickej ospravedlnenky vopred
Slovenčina   Ako v správach zobraziť len elektronické ospravedlnenky?
Slovenčina   Ako zadať hromadnú ospravedlnenku?
Slovenčina   Administrácia elektronických ospravedlneniek učiteľom/sekretárkou s právom na dochádzku žiakov
Slovenčina   Ako zistím, kedy bola ospravedlnenka zadaná?
Slovenčina   Ako môže zadať triedny učiteľ ospravedlnenku?


Elektronická triedna kniha - pohľad učiteľa - Dochádzka žiakov a ospravedlnenky - Dochádzkový systém

Slovenčina   Dochádzka - Smartbox
Slovenčina   Kde je možné na stránke školy administrovať aScDochádzový hardvér?
Slovenčina   Dochádzka - Personifikácia čipových príveskov
Slovenčina   Dochádzka - Otváranie dverí
Slovenčina   Dochádzka žiakov - evidencia pípnutí v ETK


Dochádzka žiakov a ospravedlnenky

Slovenčina   Dochádzka žiakov
Slovenčina   Ako automaticky spočítať neskoré príchody? (sčítavanie jednotlivých neskorých príchodov)
Slovenčina   Ako automaticky spočítať neskoré príchody? (sčítavanie vymeškaných minút)
Slovenčina   Dochádzka za prax
Slovenčina   Dochádzka žiakov - reporty
Slovenčina   Zobrazenie zadanej dochádzky z ETK v sumárnej dochádzke
Slovenčina   Ako zadať počet ospravedlnených/neospravedlnených hodín, ak nepoužívate ETK?
Slovenčina   Ako automaticky ospravedlniť z vyučovania žiakov reprezentujúcich školu?
Slovenčina   Ako zmeniť typ absencie z ospravedlnenej na neospravedlnenú a naopak?
Slovenčina   Ako vytvoriť ospravedlnenku na konkrétny predmet?
Slovenčina   Dochádzka žiakov - evidencia pípnutí v ETK
Slovenčina   Ako môže zadať triedny učiteľ ospravedlnenku?
Slovenčina   Zapisovanie chýbajúcich na udalosti


Dochádzka žiakov a ospravedlnenky - Elektronické ospravedlnenky - pohľad učiteľa

Slovenčina   Ospravedlnenky žiakov - prehľad
Slovenčina   Triedny učiteľ - ako povoliť/zakázať zadávanie elektronických ospravedlneniek
Slovenčina   Sú elektronické ospravedlenky bezpečné - nedajú sa falšovať?
Slovenčina   Akceptovanie ospravedlnenky od rodiča
Slovenčina   Zadávanie/akceptovanie elektronickej ospravedlnenky vopred
Slovenčina   Ako v správach zobraziť len elektronické ospravedlnenky?
Slovenčina   Ako zadať hromadnú ospravedlnenku?
Slovenčina   Administrácia elektronických ospravedlneniek učiteľom/sekretárkou s právom na dochádzku žiakov
Slovenčina   Ako zistím, kedy bola ospravedlnenka zadaná?
Slovenčina   Ako môže zadať triedny učiteľ ospravedlnenku?


Známky - Všeobecné informácie

Slovenčina   Ako môže učiteľ zadať známky?
Slovenčina   Ako zadať známky (hodnotenie) cez mobilnú aplikáciu?
Slovenčina   Ako zatriediť známky v žiackej knižke - vytváranie udalostí v IŽK
Slovenčina   Ako vytvoriť novú udalosť v IŽK v mobilnej aplikácii?
Slovenčina   Ako zadať v mobilnej aplikácii známky (hodnotenie) viacerým žiakom naraz?
Slovenčina   Ako zadať žiakovi známku z písomky, na ktorej sa nezúčastnil?
Slovenčina   Ako usporiadať udalosti v IŽK do stĺpcov?
Slovenčina   Rozšírený mód na zadávanie/prezeranie známok
Slovenčina   Ako zadať komentár ku známke?
Slovenčina   Na čo slúžia kategórie v žiackej knižke?
Slovenčina   Ako môže triedny učiteľ prezerať/zadávať známky žiakov vo svojej triede na vysvedčení?
Slovenčina   Ako môžem zadať známku na vysvedčení?
Slovenčina   Ako sa vypočítajú známky na vysvedčení?
Slovenčina   Ako zobraziť/skryť komentáre k známkam a iné detaily známok?
Slovenčina   Ako najrýchlejšie zistiť či bola známka podpísaná rodičom?
Slovenčina   Ako odlíšiť niektoré známky farbami
Slovenčina   Ako zmeniť nastavenia žiackej knižky?
Slovenčina   Ako môžem zadať známku na štvrťrok?
Slovenčina   Ako vytvoriť udalosť v IŽK na celý školský rok
Slovenčina   Ako vytlačiť klasifikačnú správu triedy a iné zostavy?
Slovenčina   Ako zadať známky na vysvedčení, ak nepoužívame IŽK?
Slovenčina   Ako sa vypočíta priemer, ak učiteľ používa kategórie s vážením
Slovenčina   Ako zobraziť detaily existujúcej známky?
Slovenčina   Porovnávacie štatistiky výsledkov žiakov
Slovenčina   Ako zadať hodnotenie opravnej previerky?
Slovenčina   Internetová žiacka knižka - prehľad
Slovenčina   Ako zobraziť v triednej knihe a v IŽK iba žiakov mojej skupiny?
Slovenčina   Ako natočiť hlavičky stĺpcov v IŽK?


Známky - Možnosti hodnotenia

Slovenčina   Aké sú možnosti hodnotenia žiakov v prostredí EduPage?
Slovenčina   Hodnotenie typu "Známky"
Slovenčina   Hodnotenie typu "Známka vypočítaná z bodovej/percentuálnej hodnoty"
Slovenčina   Hodnotenie typu "Body"
Slovenčina   Hodnotenie typu "Body s informatívnou známkou"
Slovenčina   Hodnotenie typu "Percentá"
Slovenčina   Hodnotenie typu "Percentá vypočítané z bodovej hodnoty"
Slovenčina   Hodnotenie typu "Percentá vypočítané z bodovej hodnoty s informatívnou známkou"
Slovenčina   Priebežné slovné hodnotenie
Slovenčina   Slovné hodnotenie žiakov
Slovenčina   Môžem pri hodnotení žiakov kombinovať hodnotenie známkou s hodnotením pomocou bodov alebo percent?
Slovenčina   Známky (hodnotenie) s rozličnou váhou. Ako sa počíta priemer?
Slovenčina   Ako si zadefinujem stupnice pre vyhodnotenie?
Slovenčina   Ako zadať žiakom extra body za aktivitu?
Slovenčina   Učiteľ - ako zadať na vysvedčení známku aj slovný komentár z predmetu?
Slovenčina   Učiteľ - ako zadať na vysvedčení len slovné hodnotenie bez známky?
Slovenčina   Učiteľ - ako zadať na vysvedčení celkové slovné hodnotenie žiaka?
Slovenčina   Administrátor - ako môžem skontrolovať slovné hodnotenie, ktoré zadali učitelia žiakom na vysvedčení?
Slovenčina   Rozšírené nastavenia udalostí v IŽK


Známky - Správanie, poznámky, pochvaly

Slovenčina   Ako môžem zadať poznámky/pochvaly?
Slovenčina   Zadávanie poznámok v mobilnej aplikácii
Slovenčina   Ako môže učiteľ zadať poznámku zo správania žiakom v triede, ktorú neučí?
Slovenčina   Ako zadať výchovné opatrenia: pochvaly, pokarhania...
Slovenčina   Ako si môže triedny učiteľ pozrieť poznámky žiakov svojej triedy?
Slovenčina   Ako môže učiteľ zadať žiakom hromadne 1 zo správania na vysvedčení?
Slovenčina   Úloha na nápravu
Slovenčina   Pravidlá pre automatické pridávanie výchovných opatrení na základe pochvál/poznámok
Slovenčina   Ako zadať podmienečné vylúčenie zo štúdia?
Slovenčina   Ako vytlačiť rozhodnutie a prideliť mu archívne číslo?
Slovenčina   Ako vytlačiť naraz rovnaký typ rozhodnutia?
Slovenčina   Ako zadať napomenutie pre slabý prospech?


Kalendár a udalosti

Slovenčina   Ako zadať novú udalosť?
Slovenčina   Ako zadať udalosť na celý deň?
Slovenčina   Kedy sa zobrazuje nová udalosť v kalendári na webstránke?
Slovenčina   Ako naraz zadať udalosti/hodiny s triednym učiteľom?
Slovenčina   Učiteľ - Kalendár
Slovenčina   Udalosti pre "moje hodiny"
Slovenčina   Prehľad naplánovaných písomiek, skúšaní, DÚ, projektov
Slovenčina   Podrobný popis obrazovky Plánovanie písomiek
Slovenčina   Ako sa rodičia dozvedia o udalostiach, ktoré sa organizujú na škole?
Slovenčina   Ako poslať správu účastníkom konkrétnej udalosti?
Slovenčina   Rezervácia učební/Zámena učební
Slovenčina   Rezervácia novej učebne
Slovenčina   Míting učiteľov


Správy, komunikácia - Správy

Slovenčina   Ako poslať správu žiakom, rodičom a učiteľom?
Slovenčina   Ako si vyžiadať od prijímateľov správy spätnú väzbu? (hlasovanie)
Slovenčina   Kde nájdem mnou odoslané správy?
Slovenčina   Dôležitá správa
Slovenčina   Ako poslať správu vybraným žiakom (rodičom) z viacerých tried?
Slovenčina   Ako sa adresát dozvie o novej správe?
Slovenčina   Ako zobraziť v notifikáciách len správy?
Slovenčina   Ako vytvoriť skupinu adresátov?
Slovenčina   Ako skryjem vybavené správy?
Slovenčina   Ako zmažem správu, ktorú som omylom rozoslal?
Slovenčina   Kde nájdem zoznam mnou odoslaných správ?
Slovenčina   Ako filtrovať / vyhľadávať v správach na webe?
Slovenčina   Ako napísať správu nepedagogickým zamestnancom?
Slovenčina   Ako poslať správu len jednému adresátovi, napr. žiakovi?
Slovenčina   Ako odstrániť vybavenú správu zo zoznamu správ v mobilnej aplikácie?
Slovenčina   Ako jednoducho odpovedať na reakciu žiaka/rodiča/učiteľa?
Slovenčina   Konverzácia k pridelenému materiálu (DÚ, testu, projektu, atď.)
Slovenčina   Ako obmedziť alebo zakázať reakcie na správu?


Správy, komunikácia - Nástenka

Slovenčina   Ako pridať oznam na nástenku?


Správy, komunikácia - Poslať fotografie

Slovenčina   Ako poslať fotografie triede?


Správy, komunikácia - Notifikácie

Slovenčina   Ako vypnúť/zapnúť push notifikácie v mobilnej aplikácii?
Slovenčina   Nechodia vám notifikácie v mobilnej aplikácii?
Slovenčina   Ako označiť správu (notifikáciu) za vybavenú?
Slovenčina   Notifikácie na zariadeniach Huawei


Správy, komunikácia - Chat - online rozhovor

Slovenčina   Chat - online rozhovor
Slovenčina   Chat s jedným adresátom
Slovenčina   Záložke s chatom mi prekáža, ako ju schovám?
Slovenčina   Chat - Ako si vytvoriť vlastnú skupinu?
Slovenčina   Ako zmažem svoj príspevok v čete?


Správy, komunikácia - Ankety

Slovenčina   Vytvorenie novej ankety
Slovenčina   Publikovanie ankety
Slovenčina   Zverejnenie ankety na hlavnej stránke EduPage
Slovenčina   Ako vytvoriť anketu určenú iba pre rodičov, žiakov alebo učiteľov?
Slovenčina   Ako vytvoriť anketu s otvorenými otázkami?
Slovenčina   Ako zistím konkrétne kto ako hlasoval v ankete?


Prípravy

Slovenčina   E-learning
Slovenčina   Ako začať s e-learningom?


Prípravy - Ako organizovať materiály v EduPage

Slovenčina   Plány a prípravy v EduPage - PREHĽAD
Slovenčina   Ako organizovať svoje prípravy v EduPage?
Slovenčina   Prečo je výhodné priradiť si svoje prípravy k témam plánu?
Slovenčina   Ako novovytváraný materiál uložím do príprav
Slovenčina   Ako sa dostanem ku svojim prípravám z ETK?
Slovenčina   Rýchla cesta ku prípravám cez denný rozvrh
Slovenčina   Ako si pridať materiály z Mojej knižnice k témam plánu?
Slovenčina   Synchronizácia príprav v rovnakých plánoch
Slovenčina   Kde nájdem svoje E-learningové prípravy po transformácii EduPage?
Slovenčina   Ako pridať existujúci materiál do príprav alebo do príprav inej hodiny?
Slovenčina   Ako si pridať materiály z Mojej knižnice do štandardov?
Slovenčina   Členenie materiálov na základné učivo a rozšírené učivo
Slovenčina   Ako si vyhľadám príklady z matematiky podľa konkrétnej témy?
Slovenčina   Ako pridať do príprav video?
Slovenčina   Ako môžem aj budúci školský rok využiť materiály, ktoré som si v EduPage vytvoril?
Slovenčina   Ako si skopírovať prípravy z iného EduPage?
Slovenčina   Ako skopírovať obsah Mojej knižnice na iný EduPage?
Slovenčina   Ako môžu jeden plán zdieľať a používať viacerí učitelia (teamteaching)


Prípravy - Ako vytvoriť nový materiál?

Slovenčina   Vytváranie nových materiálov
Slovenčina   Čo je to karta?
Slovenčina   Import otázok z textového editora (napr. z Wordu)
Slovenčina   Ako zapisovať matematické výrazy?
Slovenčina   Ako si urobiť kópiu karty? (svojej, školskej alebo globálnej)
Slovenčina   Ako upraviť veľkosť obrázka v otázke?
Slovenčina   Ako zapisovať chemické vzorce?
Slovenčina   Ako si do príprav pridám súbor alebo obrázok?
Slovenčina   Ako môžem pridať k téme plánu zvukovú nahrávku?
Slovenčina   Ako si v prípravách vytvoriť kartu s tabuľkou?
Slovenčina   Ako vložiť viac ako jeden obrázok?
Slovenčina   Aké veľké súbory a aké typy môžem do EduPage nahrať?
Slovenčina   Ako obnoviť stratené/neuložené údaje pri vytváraní nových kariet
Slovenčina   Ako pridať do príprav link na internetovú stránku?
Slovenčina   Ako vložiť do otázky (karty) obrázok, video alebo zvukový súbor?
Slovenčina   Ako nastavím, aby si žiaci mohli prehrať zvukový súbor len jedenkrát?


Prípravy - Ako vytvoriť nový materiál? - Vytváranie testových otázok

Slovenčina   Otázka typu "ABCD" - horizontálne rozloženie možností
Slovenčina   Ako pripraviť novú otázku?
Slovenčina   Otázka typu "ABCD"
Slovenčina   ABCD otázky s viacerými správnymi odpoveďami
Slovenčina   Otázka typu "Dopisovanie správnej odpovede"
Slovenčina   Ako zadať v dopisovacej otázke viac variantov správnej odpovede?
Slovenčina   Rozšírené možnosti dopisovacej otázky
Slovenčina   Otázka typu "Výber správnej odpovede"
Slovenčina   Otázka typu "Zoraďovanie"
Slovenčina   Otázka typu "Zoraďovanie" - vodorovné rozloženie možností
Slovenčina   Otázka typu "Slepá mapa"
Slovenčina   Otázka typu "Zaraďovanie do kategórií"
Slovenčina   Otázka typu "Výber kategórie"
Slovenčina   Otázka typu "Spájanie"
Slovenčina   Otázka typu "Otvorená otázka"
Slovenčina   Otázka typu "Výber správneho obrázka"
Slovenčina   Ako vložím do otázky nápovedu alebo riešenie?
Slovenčina   Ako zadať do otázky/odpovede rezerované znaky, napr. $, /, [ ]?


Prípravy - Prideľovanie materiálov

Slovenčina   Ako prideliť žiakom materiál, napr. prezentáciu alebo test?
Slovenčina   Ako pridelím žiakom vytvorené otázky?
Slovenčina   Popis záložky Prideliť
Slovenčina   Ako existujúci materiál/test pridelím inej triede?
Slovenčina   Ako sa žiaci dostanú k materiálom, ktoré učiteľ pre nich pripravil?
Slovenčina   Ako žiakom prideliť test z Testovania 5, 9 a EČ MS?
Slovenčina   Ako správne zadávať žiakom materiály na online štúdium?
Slovenčina   Pri prideľovaní testu mi ukazuje nesprávny čas, je posunutý
Slovenčina   Integrovaným žiakom chcem dať viac času na vypracovanie testu. Ako na to?
Slovenčina   Ako prideliť materiál len niektorým žiakom?
Slovenčina   Ako test/DÚ prideliť znova vybraným žiakom?
Slovenčina   Ako prideliť žiakom test znova / vrátiť ho na prepracovanie?
Slovenčina   Ako sa dozviem, že žiaci vypracovali test/DÚ?
Slovenčina   Ako si test dopredu pripraviť a prideliť ho žiakom až neskôr?
Slovenčina   Konverzácia k pridelenému materiálu (DÚ, testu, projektu, atď.)


Prípravy - Domáce úlohy

Slovenčina   Rôzne spôsoby ako zadať žiakom domácu úlohu
Slovenčina   Ako zadať žiakom domácu úlohu?
Slovenčina   Ako zadať žiakom DÚ tak, aby mohli žiaci k úlohe pripojiť svoje vypracovanie - napr. foto riešenia alebo súbor?
Slovenčina   Ako prideliť domácu úlohu len niektorým žiakom?
Slovenčina   Ako zadať DÚ z triednej knihy?
Slovenčina   Ako zadať domácu úlohu s otázkami, ktoré mám v prípravách?
Slovenčina   Ako zrušiť domácu úlohu zadanú z ETK?
Slovenčina   Kontrola domácej úlohy
Slovenčina   Ako k DÚ pripojiť súbor?
Slovenčina   Ako existujúcu DÚ pridelím inej triede?
Slovenčina   Ako zadať domácu úlohu zo svojho plánu?
Slovenčina   Kde môžem zadať komentár k odovzdanej domácej úlohe alebo k projektu?
Slovenčina   Ako zadať bonusové body za dobrovoľnú DÚ?
Slovenčina   Ako si do príprav pridám súbor alebo obrázok?
Slovenčina   Ako vložiť do otázky (karty) obrázok, video alebo zvukový súbor?
Slovenčina   Ako si v prípravách vytvoriť kartu s tabuľkou?
Slovenčina   Ako pridať do príprav link na internetovú stránku?
Slovenčina   Kde si môže učiteľ pozrieť výsledky žiakov z testu alebo online DÚ?
Slovenčina   Vyhodnotenie testu, domácej úlohy alebo projektu, zadanie známok
Slovenčina   Ako zadať DÚ s hotovými otázkami, ktoré sú v EduPage?
Slovenčina   Ako pridám k DÚ kontrolné otázky (napr. ABCD otázku)?
Slovenčina   Ako učiteľ zistí, či si žiaci zadanie úlohy prečítali / vypracovali?
Slovenčina   Ako test/DÚ prideliť znova vybraným žiakom?
Slovenčina   Ako poslať žiakom komentáre k DÚ, testu alebo projektu?
Slovenčina   Čo znamenajú a na čo slúžia jednotlivé stavy v záložke známky?
Slovenčina   Kde nájdem súbory, ktoré žiaci odovzdali ako prílohu k DÚ (projektu)?
Slovenčina   Ako zadať body za jednotlivé otázky v DÚ alebo teste?
Slovenčina   Ako môžem poslať žiakovi naspäť opravenú úlohu?
Slovenčina   Ako funguje pri DÚ stav "Po termíne" a "Dodatočne"?
Slovenčina   Nástroj na opravovanie odfotených riešení
Slovenčina   Ako zmeniť/vygumovať existujúce komentáre k obrázkom?


Prípravy - Testy

Slovenčina   Ako vytvoriť nový test?
Slovenčina   Ako vytvoriť nový test z otázok, ktoré sa nachádzajú v EduPage knižnici?
Slovenčina   Ako urobiť test neviditeľný pre žiakov
Slovenčina   Ako prideliť žiakom test na online vypracovanie?
Slovenčina   Ako zapísať známku z online testu a preniesť ju do žiackej knižky?
Slovenčina   Ako test/DÚ prideliť znova vybraným žiakom?
Slovenčina   Ako "znáhodniť" poradie otázok a odpovedí v teste?
Slovenčina   Ako schovať žiakom správne odpovede pri vypracovaní testu?
Slovenčina   Ako obmedziť čas na vypracovanie testu ?
Slovenčina   Ako môžem v teste zafixovať kartu, napr. úvodnú kartu s pokynmi?
Slovenčina   Ako opravovať tlačené testy pomocou EduPage?
Slovenčina   Počas online testu vypadol prúd alebo pripojenie do internetu. Čo s výsledkami?
Slovenčina   Dva režimy zobrazovania testu/prezentácie (po jednej otázke/karte, alebo všetky naraz)
Slovenčina   Prečo si žiaci nemôžu v teste opraviť odpovede na predchádzajúce otázky?
Slovenčina   Počas prípravy testu vypadlo internetové spojenie / vypadol prúd - čo sa stalo s mojou prácou?
Slovenčina   Manuálna úprava hodnotenia testu
Slovenčina   Pri prideľovaní testu mi ukazuje nesprávny čas, je posunutý
Slovenčina   Ako si test dopredu pripraviť a prideliť ho žiakom až neskôr?
Slovenčina   Kde môžem nastaviť počet bodov za jednotlivé otázky v teste?
Slovenčina   Varianty tlačených testov
Slovenčina   Ako pripraviť test na tlač?
Slovenčina   Prideľujem testy online, ale niektorí žiaci nemajú prístup k internetu
Slovenčina   Ako si urobiť kópiu testu tak, aby som mohol otázky modifikovať?
Slovenčina   Aký je rozdiel medzi testom na precvičovanie a online písomkou?
Slovenčina   Študentovi počas testu vypadla elektrina/pokazil sa počítač - čo robiť?
Slovenčina   Prečo vidím akési neúplné výsledky žiakov počas vypracovania?
Slovenčina   Zadávanie záporných bodov za nesprávnu odpoveď
Slovenčina   Mám viac otázok na jednej karte - ako zadať rôzny počet bodov za jednotlivé (pod)otázky?
Slovenčina   Niektorí žiaci majú test v stave Priebežné odpovede aj po vypršaní času na test. Prečo?


Prípravy - Testy - Vytváranie testových otázok

Slovenčina   Otázka typu "ABCD" - horizontálne rozloženie možností
Slovenčina   Ako pripraviť novú otázku?
Slovenčina   Otázka typu "ABCD"
Slovenčina   ABCD otázky s viacerými správnymi odpoveďami
Slovenčina   Otázka typu "Dopisovanie správnej odpovede"
Slovenčina   Ako zadať v dopisovacej otázke viac variantov správnej odpovede?
Slovenčina   Rozšírené možnosti dopisovacej otázky
Slovenčina   Otázka typu "Výber správnej odpovede"
Slovenčina   Otázka typu "Zoraďovanie"
Slovenčina   Otázka typu "Zoraďovanie" - vodorovné rozloženie možností
Slovenčina   Otázka typu "Slepá mapa"
Slovenčina   Otázka typu "Zaraďovanie do kategórií"
Slovenčina   Otázka typu "Výber kategórie"
Slovenčina   Otázka typu "Spájanie"
Slovenčina   Otázka typu "Otvorená otázka"
Slovenčina   Otázka typu "Výber správneho obrázka"
Slovenčina   Ako vložím do otázky nápovedu alebo riešenie?
Slovenčina   Ako zadať do otázky/odpovede rezerované znaky, napr. $, /, [ ]?


Prípravy - Testy - Prideľovanie materiálov

Slovenčina   Ako prideliť žiakom materiál, napr. prezentáciu alebo test?
Slovenčina   Ako pridelím žiakom vytvorené otázky?
Slovenčina   Popis záložky Prideliť
Slovenčina   Ako existujúci materiál/test pridelím inej triede?
Slovenčina   Ako sa žiaci dostanú k materiálom, ktoré učiteľ pre nich pripravil?
Slovenčina   Ako žiakom prideliť test z Testovania 5, 9 a EČ MS?
Slovenčina   Ako správne zadávať žiakom materiály na online štúdium?
Slovenčina   Pri prideľovaní testu mi ukazuje nesprávny čas, je posunutý
Slovenčina   Integrovaným žiakom chcem dať viac času na vypracovanie testu. Ako na to?
Slovenčina   Ako prideliť materiál len niektorým žiakom?
Slovenčina   Ako test/DÚ prideliť znova vybraným žiakom?
Slovenčina   Ako prideliť žiakom test znova / vrátiť ho na prepracovanie?
Slovenčina   Ako sa dozviem, že žiaci vypracovali test/DÚ?
Slovenčina   Ako si test dopredu pripraviť a prideliť ho žiakom až neskôr?
Slovenčina   Konverzácia k pridelenému materiálu (DÚ, testu, projektu, atď.)


Prípravy - Testy - Zoskupovanie otázok

Slovenčina   Ako jednoducho vyrobiť každému žiakovi iný test a predchádzať tým opisovaniu pri online testoch?
Slovenčina   Ako zoskupiť už existujúce otázky rovnakého/podobného typu do skupiny?
Slovenčina   Ako vytvoriť modifikáciu otázky (kópiu otázky v tej istej skupine)?
Slovenčina   Prečo je výhodné zoskupovať rovnaké typy otázok do skupiny?
Slovenčina   Výsledky testov so skupinami otázok
Slovenčina   Ako môžem zoskupiť otázky priamo v teste?
Slovenčina   Ako zverejniť zoskupenie otázok do školskej knižnice?
Slovenčina   Ako zrušiť zoskupenie otázok?


Prípravy - Výsledky

Slovenčina   Kde si môže učiteľ pozrieť výsledky žiakov z testu alebo online DÚ?
Slovenčina   Vyhodnotenie testu, domácej úlohy alebo projektu, zadanie známok
Slovenčina   Prečo EduPage vytvára pre každé pridelenie novú udalosť v IŽK?
Slovenčina   Ako môžem vidieť výsledky žiakov podľa jednotlivých výkonových štandardov?
Slovenčina   Ako zadať bonusové body za dobrovoľnú DÚ?
Slovenčina   Ako si žiaci môžu pozrieť svoje výsledky z testu, DÚ?
Slovenčina   Ako zapísať hodnotenie z DÚ/testu do už existujúcej udalosti?
Slovenčina   Čo znamenajú a na čo slúžia jednotlivé stavy v záložke známky?
Slovenčina   Chcem/nechcem dostávať notifikácie o nových výsledkoch
Slovenčina   Ako vyhodnotiť otvorené otázky?
Slovenčina   Ako poslať alebo neposlať komentár k známke/hodnoteniu do žiackej knižky?
Slovenčina   Prečo vidím akési neúplné výsledky žiakov počas vypracovania?
Slovenčina   Ako sa dostanem k výsledkom testov z predchádzajúcich rokov?
Slovenčina   Ako zverejní učiteľ žiakom výsledky z testu?
Slovenčina   Výsledky - filtrovanie podľa typu pridelenia
Slovenčina   Nástroj na opravovanie odfotených riešení
Slovenčina   Ako vytlačiť vypracovaný test - napr. ako doklad ku komisionálnym skúškam?


Prípravy - Prezentácie, študijné materiály

Slovenčina   Ako vytvoriť novú prezentáciu v EduPage?
Slovenčina   Výhody prezentácií v EduPage
Slovenčina   Dva režimy zobrazovania testu/prezentácie (po jednej otázke/karte, alebo všetky naraz)
Slovenčina   Ako prideliť žiakom súbor - študijný materiál?
Slovenčina   Ako učiteľ zistí, ktorí žiaci si pozreli pridelenú prezentáciu alebo materiál?
Slovenčina   Ako vložiť do otázky (karty) obrázok, video alebo zvukový súbor?
Slovenčina   Ako si do príprav pridám súbor alebo obrázok?
Slovenčina   Ako vložiť viac ako jeden obrázok?
Slovenčina   Ako upraviť veľkosť obrázka v otázke?
Slovenčina   Ako môžem pridať k téme plánu zvukovú nahrávku?
Slovenčina   Ako si v prípravách vytvoriť kartu s tabuľkou?
Slovenčina   Ako pridať do príprav link na internetovú stránku?
Slovenčina   Posielam žiakom študijný materiál a potrebujem, aby mi poslali vypracovanie


Prípravy - Projekty

Slovenčina   Ako prideliť žiakom projekt?
Slovenčina   Kde nájdem súbory, ktoré žiaci odovzdali ako prílohu k DÚ (projektu)?
Slovenčina   Ako vrátiť žiakom projekt na prepracovanie?
Slovenčina   Kde môžem zadať komentár k odovzdanej domácej úlohe alebo k projektu?
Slovenčina   Čo znamenajú a na čo slúžia jednotlivé stavy v záložke známky?


Prípravy - Písomky/skúšanie, plánovanie písomiek

Slovenčina   Ako naplánovať písomku/skúšanie?
Slovenčina   Ako ohlásiť žiakom písomku alebo skúšanie a oznámiť im témy na štúdium?
Slovenčina   Prehľad naplánovaných písomiek, skúšaní, DÚ, projektov
Slovenčina   Podrobný popis obrazovky Plánovanie písomiek
Slovenčina   Ako sa žiaci dozvedia o ohlásenej písomke?
Slovenčina   Ako sa žiaci môžu doma pripraviť na písomku?
Slovenčina   Načo slúžia "Témy na štúdium"?
Slovenčina   Ako ohlásiť písomku/skúšanie cez mobilnú aplikáciu?


Prípravy - Interaktívne hodiny

Slovenčina   Interaktívna hodina
Slovenčina   Rôzne spôsoby spustenia interaktívnej hodiny
Slovenčina   Ovládanie interaktívnej hodiny
Slovenčina   Ako sa žiaci pripoja k interaktívnej hodine?
Slovenčina   Ako sa môže ku interaktívnej hodine pripojiť žiak, ktorý nevie svoje prihlasovacie údaje do EduPage
Slovenčina   Kde vidí učiteľ výsledky žiakov počas interaktívnej hodiny?
Slovenčina   Kde nájde učiteľ výsledky žiakov po skončení interaktívnej hodiny?
Slovenčina   Ako môže učiteľ dať extra body/známky za interaktívnu hodinu (prepojenie na IŽK)?
Slovenčina   Ako môže učiteľ pridať materiály do interaktívnej hodiny?
Slovenčina   Ako môže učiteľ ovládať interaktívnu hodinu cez smarfón?
Slovenčina   Slajdy s viacerými obrázkami - ako zväčšiť obrázok?
Slovenčina   Práca v skupinách na interaktívnej hodine
Slovenčina   Ako žiakom na mobile zobraziť len otázky, nie všetky slajdy?
Slovenčina   Ako spustiť prezentáciu z mobilu alebo počítača, ktorý nie je pripojený na projektor?


Prípravy - Štandardy

Slovenčina   Na čo slúžia štandardy v EduPage?
Slovenčina   Ako pripojiť k témam svojho plánu výkonové štandardy?
Slovenčina   Načo slúži nastavenie štandardného predmetu pri vytváraní hodiny?
Slovenčina   Ako si pridať materiály z Mojej knižnice do štandardov?
Slovenčina   Ako si vytvoriť vlastné školské štandardy?


Prípravy - Štandardy - Zdieľanie materiálov medzi učiteľmi

Slovenčina   Ako môžem zdieľať svoj materiál do školskej knižnice?
Slovenčina   Ako môžem použiť zdieľaný materiál, napríklad test?
Slovenčina   Ako sa dostanem k materiálom, ktoré k danému štandardu vytvorili iní učitelia?
Slovenčina   Ako urobiť materiál viditeľný, príp. neviditeľný pre žiakov?
Slovenčina   Ako sprístupniť študentom materiály na maturitu z EduPage?
Slovenčina   Ako sa žiaci dostanú k materiálom, ktoré učiteľ pre nich pripravil?
Slovenčina   Ako si môžu žiaci doma overiť, čo si z hodiny zapamätali?


Prípravy - Zdieľanie materiálov medzi učiteľmi

Slovenčina   Ako môžem zdieľať svoj materiál do školskej knižnice?
Slovenčina   Ako môžem použiť zdieľaný materiál, napríklad test?
Slovenčina   Ako sa dostanem k materiálom, ktoré k danému štandardu vytvorili iní učitelia?
Slovenčina   Ako urobiť materiál viditeľný, príp. neviditeľný pre žiakov?
Slovenčina   Ako sprístupniť študentom materiály na maturitu z EduPage?
Slovenčina   Ako sa žiaci dostanú k materiálom, ktoré učiteľ pre nich pripravil?
Slovenčina   Ako si môžu žiaci doma overiť, čo si z hodiny zapamätali?


Prípravy - Materiály k Testovaniu 5,9 a EČ MS v EduPage

Slovenčina   Príprava na Testovanie 5 a Testovanie 9 v EduPage
Slovenčina   Príprava na externú maturitu z matematiky v EduPage
Slovenčina   Testy externej časti maturitnej skúšky z minulých rokov v EduPage
Slovenčina   Ako žiakom prideliť test z Testovania 5, 9 a EČ MS?
Slovenčina   Prečo nevidím testy z externej maturity?
Slovenčina   Príprava na celoštátne testovanie z matematiky (T5, T9, EČ MS) - ako zistím, ktoré témy robia žiakom problémy?
Slovenčina   Ako prideliť žiakom hotový test z EČ MS?
Slovenčina   Príprava na Testovanie 9 - kde nájdem testy v maďarskom jazyku?


DÚ, testy, písomky a projekty - Domáce úlohy

Slovenčina   Rôzne spôsoby ako zadať žiakom domácu úlohu
Slovenčina   Ako zadať žiakom domácu úlohu?
Slovenčina   Ako zadať žiakom DÚ tak, aby mohli žiaci k úlohe pripojiť svoje vypracovanie - napr. foto riešenia alebo súbor?
Slovenčina   Ako prideliť domácu úlohu len niektorým žiakom?
Slovenčina   Ako zadať DÚ z triednej knihy?
Slovenčina   Ako zadať domácu úlohu s otázkami, ktoré mám v prípravách?
Slovenčina   Ako zrušiť domácu úlohu zadanú z ETK?
Slovenčina   Kontrola domácej úlohy
Slovenčina   Ako k DÚ pripojiť súbor?
Slovenčina   Ako existujúcu DÚ pridelím inej triede?
Slovenčina   Ako zadať domácu úlohu zo svojho plánu?
Slovenčina   Kde môžem zadať komentár k odovzdanej domácej úlohe alebo k projektu?
Slovenčina   Ako zadať bonusové body za dobrovoľnú DÚ?
Slovenčina   Ako si do príprav pridám súbor alebo obrázok?
Slovenčina   Ako vložiť do otázky (karty) obrázok, video alebo zvukový súbor?
Slovenčina   Ako si v prípravách vytvoriť kartu s tabuľkou?
Slovenčina   Ako pridať do príprav link na internetovú stránku?
Slovenčina   Kde si môže učiteľ pozrieť výsledky žiakov z testu alebo online DÚ?
Slovenčina   Vyhodnotenie testu, domácej úlohy alebo projektu, zadanie známok
Slovenčina   Ako zadať DÚ s hotovými otázkami, ktoré sú v EduPage?
Slovenčina   Ako pridám k DÚ kontrolné otázky (napr. ABCD otázku)?
Slovenčina   Ako učiteľ zistí, či si žiaci zadanie úlohy prečítali / vypracovali?
Slovenčina   Ako test/DÚ prideliť znova vybraným žiakom?
Slovenčina   Ako poslať žiakom komentáre k DÚ, testu alebo projektu?
Slovenčina   Čo znamenajú a na čo slúžia jednotlivé stavy v záložke známky?
Slovenčina   Kde nájdem súbory, ktoré žiaci odovzdali ako prílohu k DÚ (projektu)?
Slovenčina   Ako zadať body za jednotlivé otázky v DÚ alebo teste?
Slovenčina   Ako môžem poslať žiakovi naspäť opravenú úlohu?
Slovenčina   Ako funguje pri DÚ stav "Po termíne" a "Dodatočne"?
Slovenčina   Nástroj na opravovanie odfotených riešení
Slovenčina   Ako zmeniť/vygumovať existujúce komentáre k obrázkom?


DÚ, testy, písomky a projekty - Testy

Slovenčina   Ako vytvoriť nový test?
Slovenčina   Ako vytvoriť nový test z otázok, ktoré sa nachádzajú v EduPage knižnici?
Slovenčina   Ako urobiť test neviditeľný pre žiakov
Slovenčina   Ako prideliť žiakom test na online vypracovanie?
Slovenčina   Ako zapísať známku z online testu a preniesť ju do žiackej knižky?
Slovenčina   Ako test/DÚ prideliť znova vybraným žiakom?
Slovenčina   Ako "znáhodniť" poradie otázok a odpovedí v teste?
Slovenčina   Ako schovať žiakom správne odpovede pri vypracovaní testu?
Slovenčina   Ako obmedziť čas na vypracovanie testu ?
Slovenčina   Ako môžem v teste zafixovať kartu, napr. úvodnú kartu s pokynmi?
Slovenčina   Ako opravovať tlačené testy pomocou EduPage?
Slovenčina   Počas online testu vypadol prúd alebo pripojenie do internetu. Čo s výsledkami?
Slovenčina   Dva režimy zobrazovania testu/prezentácie (po jednej otázke/karte, alebo všetky naraz)
Slovenčina   Prečo si žiaci nemôžu v teste opraviť odpovede na predchádzajúce otázky?
Slovenčina   Počas prípravy testu vypadlo internetové spojenie / vypadol prúd - čo sa stalo s mojou prácou?
Slovenčina   Manuálna úprava hodnotenia testu
Slovenčina   Pri prideľovaní testu mi ukazuje nesprávny čas, je posunutý
Slovenčina   Ako si test dopredu pripraviť a prideliť ho žiakom až neskôr?
Slovenčina   Kde môžem nastaviť počet bodov za jednotlivé otázky v teste?
Slovenčina   Varianty tlačených testov
Slovenčina   Ako pripraviť test na tlač?
Slovenčina   Prideľujem testy online, ale niektorí žiaci nemajú prístup k internetu
Slovenčina   Ako si urobiť kópiu testu tak, aby som mohol otázky modifikovať?
Slovenčina   Aký je rozdiel medzi testom na precvičovanie a online písomkou?
Slovenčina   Študentovi počas testu vypadla elektrina/pokazil sa počítač - čo robiť?
Slovenčina   Prečo vidím akési neúplné výsledky žiakov počas vypracovania?
Slovenčina   Zadávanie záporných bodov za nesprávnu odpoveď
Slovenčina   Mám viac otázok na jednej karte - ako zadať rôzny počet bodov za jednotlivé (pod)otázky?
Slovenčina   Niektorí žiaci majú test v stave Priebežné odpovede aj po vypršaní času na test. Prečo?


DÚ, testy, písomky a projekty - Testy - Vytváranie testových otázok

Slovenčina   Otázka typu "ABCD" - horizontálne rozloženie možností
Slovenčina   Ako pripraviť novú otázku?
Slovenčina   Otázka typu "ABCD"
Slovenčina   ABCD otázky s viacerými správnymi odpoveďami
Slovenčina   Otázka typu "Dopisovanie správnej odpovede"
Slovenčina   Ako zadať v dopisovacej otázke viac variantov správnej odpovede?
Slovenčina   Rozšírené možnosti dopisovacej otázky
Slovenčina   Otázka typu "Výber správnej odpovede"
Slovenčina   Otázka typu "Zoraďovanie"
Slovenčina   Otázka typu "Zoraďovanie" - vodorovné rozloženie možností
Slovenčina   Otázka typu "Slepá mapa"
Slovenčina   Otázka typu "Zaraďovanie do kategórií"
Slovenčina   Otázka typu "Výber kategórie"
Slovenčina   Otázka typu "Spájanie"
Slovenčina   Otázka typu "Otvorená otázka"
Slovenčina   Otázka typu "Výber správneho obrázka"
Slovenčina   Ako vložím do otázky nápovedu alebo riešenie?
Slovenčina   Ako zadať do otázky/odpovede rezerované znaky, napr. $, /, [ ]?


DÚ, testy, písomky a projekty - Testy - Prideľovanie materiálov

Slovenčina   Ako prideliť žiakom materiál, napr. prezentáciu alebo test?
Slovenčina   Ako pridelím žiakom vytvorené otázky?
Slovenčina   Popis záložky Prideliť
Slovenčina   Ako existujúci materiál/test pridelím inej triede?
Slovenčina   Ako sa žiaci dostanú k materiálom, ktoré učiteľ pre nich pripravil?
Slovenčina   Ako žiakom prideliť test z Testovania 5, 9 a EČ MS?
Slovenčina   Ako správne zadávať žiakom materiály na online štúdium?
Slovenčina   Pri prideľovaní testu mi ukazuje nesprávny čas, je posunutý
Slovenčina   Integrovaným žiakom chcem dať viac času na vypracovanie testu. Ako na to?
Slovenčina   Ako prideliť materiál len niektorým žiakom?
Slovenčina   Ako test/DÚ prideliť znova vybraným žiakom?
Slovenčina   Ako prideliť žiakom test znova / vrátiť ho na prepracovanie?
Slovenčina   Ako sa dozviem, že žiaci vypracovali test/DÚ?
Slovenčina   Ako si test dopredu pripraviť a prideliť ho žiakom až neskôr?
Slovenčina   Konverzácia k pridelenému materiálu (DÚ, testu, projektu, atď.)


DÚ, testy, písomky a projekty - Testy - Zoskupovanie otázok

Slovenčina   Ako jednoducho vyrobiť každému žiakovi iný test a predchádzať tým opisovaniu pri online testoch?
Slovenčina   Ako zoskupiť už existujúce otázky rovnakého/podobného typu do skupiny?
Slovenčina   Ako vytvoriť modifikáciu otázky (kópiu otázky v tej istej skupine)?
Slovenčina   Prečo je výhodné zoskupovať rovnaké typy otázok do skupiny?
Slovenčina   Výsledky testov so skupinami otázok
Slovenčina   Ako môžem zoskupiť otázky priamo v teste?
Slovenčina   Ako zverejniť zoskupenie otázok do školskej knižnice?
Slovenčina   Ako zrušiť zoskupenie otázok?


DÚ, testy, písomky a projekty - Písomky/skúšanie, plánovanie písomiek

Slovenčina   Ako naplánovať písomku/skúšanie?
Slovenčina   Ako ohlásiť žiakom písomku alebo skúšanie a oznámiť im témy na štúdium?
Slovenčina   Prehľad naplánovaných písomiek, skúšaní, DÚ, projektov
Slovenčina   Podrobný popis obrazovky Plánovanie písomiek
Slovenčina   Ako sa žiaci dozvedia o ohlásenej písomke?
Slovenčina   Ako sa žiaci môžu doma pripraviť na písomku?
Slovenčina   Načo slúžia "Témy na štúdium"?
Slovenčina   Ako ohlásiť písomku/skúšanie cez mobilnú aplikáciu?


DÚ, testy, písomky a projekty - Projekty

Slovenčina   Ako prideliť žiakom projekt?
Slovenčina   Kde nájdem súbory, ktoré žiaci odovzdali ako prílohu k DÚ (projektu)?
Slovenčina   Ako vrátiť žiakom projekt na prepracovanie?
Slovenčina   Kde môžem zadať komentár k odovzdanej domácej úlohe alebo k projektu?
Slovenčina   Čo znamenajú a na čo slúžia jednotlivé stavy v záložke známky?


DÚ, testy, písomky a projekty - Prideľovanie materiálov

Slovenčina   Ako prideliť žiakom materiál, napr. prezentáciu alebo test?
Slovenčina   Ako pridelím žiakom vytvorené otázky?
Slovenčina   Popis záložky Prideliť
Slovenčina   Ako existujúci materiál/test pridelím inej triede?
Slovenčina   Ako sa žiaci dostanú k materiálom, ktoré učiteľ pre nich pripravil?
Slovenčina   Ako žiakom prideliť test z Testovania 5, 9 a EČ MS?
Slovenčina   Ako správne zadávať žiakom materiály na online štúdium?
Slovenčina   Pri prideľovaní testu mi ukazuje nesprávny čas, je posunutý
Slovenčina   Integrovaným žiakom chcem dať viac času na vypracovanie testu. Ako na to?
Slovenčina   Ako prideliť materiál len niektorým žiakom?
Slovenčina   Ako test/DÚ prideliť znova vybraným žiakom?
Slovenčina   Ako prideliť žiakom test znova / vrátiť ho na prepracovanie?
Slovenčina   Ako sa dozviem, že žiaci vypracovali test/DÚ?
Slovenčina   Ako si test dopredu pripraviť a prideliť ho žiakom až neskôr?
Slovenčina   Konverzácia k pridelenému materiálu (DÚ, testu, projektu, atď.)


DÚ, testy, písomky a projekty - Výsledky

Slovenčina   Kde si môže učiteľ pozrieť výsledky žiakov z testu alebo online DÚ?
Slovenčina   Vyhodnotenie testu, domácej úlohy alebo projektu, zadanie známok
Slovenčina   Prečo EduPage vytvára pre každé pridelenie novú udalosť v IŽK?
Slovenčina   Ako môžem vidieť výsledky žiakov podľa jednotlivých výkonových štandardov?
Slovenčina   Ako zadať bonusové body za dobrovoľnú DÚ?
Slovenčina   Ako si žiaci môžu pozrieť svoje výsledky z testu, DÚ?
Slovenčina   Ako zapísať hodnotenie z DÚ/testu do už existujúcej udalosti?
Slovenčina   Čo znamenajú a na čo slúžia jednotlivé stavy v záložke známky?
Slovenčina   Chcem/nechcem dostávať notifikácie o nových výsledkoch
Slovenčina   Ako vyhodnotiť otvorené otázky?
Slovenčina   Ako poslať alebo neposlať komentár k známke/hodnoteniu do žiackej knižky?
Slovenčina   Prečo vidím akési neúplné výsledky žiakov počas vypracovania?
Slovenčina   Ako sa dostanem k výsledkom testov z predchádzajúcich rokov?
Slovenčina   Ako zverejní učiteľ žiakom výsledky z testu?
Slovenčina   Výsledky - filtrovanie podľa typu pridelenia
Slovenčina   Nástroj na opravovanie odfotených riešení
Slovenčina   Ako vytlačiť vypracovaný test - napr. ako doklad ku komisionálnym skúškam?


Interaktívne hodiny

Slovenčina   Interaktívna hodina
Slovenčina   Rôzne spôsoby spustenia interaktívnej hodiny
Slovenčina   Ovládanie interaktívnej hodiny
Slovenčina   Ako sa žiaci pripoja k interaktívnej hodine?
Slovenčina   Ako sa môže ku interaktívnej hodine pripojiť žiak, ktorý nevie svoje prihlasovacie údaje do EduPage
Slovenčina   Kde vidí učiteľ výsledky žiakov počas interaktívnej hodiny?
Slovenčina   Kde nájde učiteľ výsledky žiakov po skončení interaktívnej hodiny?
Slovenčina   Ako môže učiteľ dať extra body/známky za interaktívnu hodinu (prepojenie na IŽK)?
Slovenčina   Ako môže učiteľ pridať materiály do interaktívnej hodiny?
Slovenčina   Ako môže učiteľ ovládať interaktívnu hodinu cez smarfón?
Slovenčina   Slajdy s viacerými obrázkami - ako zväčšiť obrázok?
Slovenčina   Práca v skupinách na interaktívnej hodine
Slovenčina   Ako žiakom na mobile zobraziť len otázky, nie všetky slajdy?
Slovenčina   Ako spustiť prezentáciu z mobilu alebo počítača, ktorý nie je pripojený na projektor?


Triedny učiteľ

Slovenčina   Prehľad návodov pre triedneho učiteľa
Slovenčina   Triedny učiteľ - ako vytvoriť prístup pre rodičov svojich žiakov do EduPage?
Slovenčina   Triedny učiteľ - ako vytlačiť prehľad e-mailových adries rodičov
Slovenčina   Ako zistím, či majú rodičia funkčné rodičovské kontá?
Slovenčina   Triedny učiteľ - vybavovanie žiadostí rodičov
Slovenčina   Triedny učiteľ - ako povoliť/zakázať zadávanie elektronických ospravedlneniek
Slovenčina   Tlač diplomov
Slovenčina   Ako môže zadať triedny učiteľ ospravedlnenku?
Slovenčina   Ako zistiť/vytlačiť žiakom heslá do EduPage žiackeho konta
Slovenčina   Ako si môže triedny učiteľ pozrieť poznámky žiakov svojej triedy?
Slovenčina   Ako poslať heslo len rodičom jedného žiaka?
Slovenčina   Ako si môže triedny učiteľ pozrieť známky žiakov svojej triedy zo všetkých predmetov?
Slovenčina   Ako zmeniť prihlasovacie meno do rodičovského konta, ak rodič zmenil emailovú adresu?


Triedny učiteľ - Dochádzka žiakov a ospravedlnenky

Slovenčina   Učiteľ - kontrola vyplnenej dochádzky
Slovenčina   Ako nastaviť učiteľom právo na dochádzku?
Slovenčina   Sú elektronické ospravedlenky bezpečné - nedajú sa falšovať?
Slovenčina   Dochádzka - sekretariát
Slovenčina   Administrátor - nastavenie posielania upozornení rodičom o absenciách


Triedny učiteľ - Dochádzka žiakov a ospravedlnenky - Elektronické ospravedlnenky - pohľad učiteľa

Slovenčina   Ospravedlnenky žiakov - prehľad
Slovenčina   Triedny učiteľ - ako povoliť/zakázať zadávanie elektronických ospravedlneniek
Slovenčina   Sú elektronické ospravedlenky bezpečné - nedajú sa falšovať?
Slovenčina   Akceptovanie ospravedlnenky od rodiča
Slovenčina   Zadávanie/akceptovanie elektronickej ospravedlnenky vopred
Slovenčina   Ako v správach zobraziť len elektronické ospravedlnenky?
Slovenčina   Ako zadať hromadnú ospravedlnenku?
Slovenčina   Administrácia elektronických ospravedlneniek učiteľom/sekretárkou s právom na dochádzku žiakov
Slovenčina   Ako zistím, kedy bola ospravedlnenka zadaná?
Slovenčina   Ako môže zadať triedny učiteľ ospravedlnenku?


Triedny učiteľ - Dochádzka žiakov a ospravedlnenky - Dochádzkový systém

Slovenčina   Dochádzka - Smartbox
Slovenčina   Kde je možné na stránke školy administrovať aScDochádzový hardvér?
Slovenčina   Dochádzka - Personifikácia čipových príveskov
Slovenčina   Dochádzka - Otváranie dverí
Slovenčina   Dochádzka žiakov - evidencia pípnutí v ETK


Dochádzka zamestnancov

Slovenčina   Ako zadať jednorázovú úpravu v dochádzke, napríklad čerpanie dovolenky?
Slovenčina   Ako si prispôsobiť vzhľad - skryť alebo zobraziť jednotlivé sekcie a položky?


Konzultačné hodiny

Slovenčina   Konzultačné hodiny
Slovenčina   Učiteľ - ako vytvoriť konzultačné rodičovské združenie?
Slovenčina   Ako vytvoriť konzultačné hodiny pre žiakov?
Slovenčina   Ako upozorniť rodičov alebo žiakov na konzultačné hodiny?
Slovenčina   Ako učiteľ pridelí žiakovi/rodičovi konzultáciu?
Slovenčina   Prestávka medzi konzultáciami


Prihlasovanie na akcie

Slovenčina   Prihlasovanie sa na výlety, krúžky, maturitné semináre a iné akcie
Slovenčina   Príklad č.1 - Prihlasovanie sa na školský výlet
Slovenčina   Príklad č.2 - Prihlasovanie sa na lyžiarsky výcvik
Slovenčina   Príklad č.4 - Prihlasovanie sa na maturitné semináre
Slovenčina   Príklad č.5 - Prihlasovanie sa na maturitné semináre, zložitejšia situácia
Slovenčina   Ako postupovať, ak sa niektorý z cieľov zruší (napr. nenaplnený seminár)?
Slovenčina   Aký je rozdiel medzi Zmazať cieľ a Deaktivovať (zrušiť) cieľ?
Slovenčina   Výber témy projektu pomocou modulu Prihlasovanie
Slovenčina   Ako upozorniť tých, ktorí sa zatiaľ nevyjadrili?
Slovenčina   Ako poslať správu prihláseným účastníkom?
Slovenčina   Prihlasovacia akcia, ktorú musí potvrdiť rodič
Slovenčina   Ako si môžem vytlačiť výsledky prihlasovacej akcie?
Slovenčina   Ako vytvoriť anonymnú prihlasovaciu akciu?
Slovenčina   Ako zakázať zobrazovanie priebežných výsledkov prihlasovania?
Slovenčina   Ako prevziať žiakov prihlásených na akciu do ETK?


Prihlasovanie na akcie - Prihlasovanie na akcie, konzultačné hodiny

Slovenčina   Žiak a rodič - ako sa prihlásiť na akciu?
Slovenčina   Prihlasovanie na konzultácie
Slovenčina   Ako sa žiak/rodič pripojí na online konzultácie?
Slovenčina   Rodičia s viacerými deťmi - ako hlasovať v prihlasovacej akcii za viac detí?
Slovenčina   Žiak/rodič - ako môžem zmeniť svoju voľbu


Žiadosti / Vyhlásenia

Slovenčina   Žiadosť o uvoľnenie učiteľa
Slovenčina   Triedny učiteľ - vybavovanie žiadostí rodičov
Slovenčina   Žiadosť o povolenie nákupu
Slovenčina   Žiadosť o preplatenie nákupu
Slovenčina   Ako nahlásiť problém/poruchu v učebni
Slovenčina   Vyhlásenie o bezinfekčnosti - (9a) zamestnanec
Slovenčina   Vyhlásenie o bezinfekčnosti - Ako akceptujem Vyhlásenie o bezinfekčnosti žiaka
Slovenčina   Vyhlásenie o bezinfekčnosti - Kde nájdem rodičmi podané Vyhlásenia
Slovenčina   Vyhlásenie o bezinfekčnosti - Ako vytvoriť prehľad odovzdaných Vyhlásení
Slovenčina   Ako sledovať Žiadosti a Vyhlásenia v mobilnej aplikácii podľa ich stavu
Slovenčina   Ako hromadne zmazať prílohy vo Vyhláseniach o bezinfekčnosti


Tlačové zostavy

Slovenčina   Ako vytlačiť klasifikačnú správu triedy a iné zostavy?
Slovenčina   Ako si môžem vytlačiť plán?
Slovenčina   Ako vytlačiť zoznam žiakov?
Slovenčina   Ako vytlačiť zoznam žiakov navštevujúcich krúžok?
Slovenčina   Ako si môžem vytlačiť výsledky prihlasovacej akcie?
Slovenčina   Tlač diplomov
Slovenčina   Ako vytlačiť poznámky žiakov svojej triedy?
Slovenčina   Výkaz práce učiteľa na EduPage (napr. počas karantény)


Suplovanie - pohľad učiteľa

Slovenčina   Učiteľ - Kontrola suplovania


Mobilná aplikácia - Nastavenia mobilnej aplikácie

Slovenčina   Mobilná aplikácia EduPage
Slovenčina   Ako zmeniť jazyk mobilnej aplikácie?
Slovenčina   Ako vyčistiť vyrovnávaciu pamäť (cache) v aplikácii?
Slovenčina   Ako vypnúť/zapnúť push notifikácie v mobilnej aplikácii?
Slovenčina   Notifikácie na zariadeniach Xiaomi


Mobilná aplikácia - Návody k mobilnej aplikácii - Učiteľ

Slovenčina   Triedna kniha cez mobilnú aplikáciu EduPage
Slovenčina   Ako opakovať dochádzku z predošlej hodiny v mobilnej aplikácii?
Slovenčina   Ako vyplniť dochádzku žiakov podľa pípnutí?
Slovenčina   Ako môže triedny učiteľ zadať ospravedlnenku žiaka cez mobilnú aplikáciu?
Slovenčina   Ako môže učiteľ akceptovať elektronickú ospravedlnenku od rodiča cez mobilnú aplikáciu?
Slovenčina   Kde si pozriem rozvrh?
Slovenčina   Prehľad suplovania v aplikácii
Slovenčina   Ako zadať známky (hodnotenie) cez mobilnú aplikáciu?
Slovenčina   Ako zadať v mobilnej aplikácii známky (hodnotenie) viacerým žiakom naraz?
Slovenčina   Ako zadať žiakom DÚ cez mobilnú aplikáciu?
Slovenčina   Ako žiakom prideliť pripravené karty na DÚ?
Slovenčina   Ako prideliť žiakom hotový materiál (prezentáciu, test) cez mobilnú aplikáciu?
Slovenčina   Ako dať žiakovi domácu úlohu/test/projekt na prepracovanie v mobilnej aplikácii?
Slovenčina   Ako si učiteľ pozrie odpovede/výsledky žiakov v mobilnej aplikácii?
Slovenčina   Ako v aplikácii zadať hromadne kontrolu DÚ (urobil/neurobil) ?
Slovenčina   Ako cez mobilnú aplikáciu poslať správu žiakom, rodičom alebo učiteľom?
Slovenčina   Stratila sa mi správa/DÚ ?!
Slovenčina   Ako odstrániť vybavenú správu zo zoznamu správ v mobilnej aplikácie?
Slovenčina   Ako vytvoriť skupinu adresátov?
Slovenčina   Ako odstrániť používateľa z mobilnej aplikácie?
Slovenčina   Ako poslať vývojárom aplikácie EduPage návrh na zlepšenie alebo popis problému?
Slovenčina   Funkcia Meniny v EduPage
Slovenčina   Správy všetkých používateľov na jednom mieste
Slovenčina   Tmavý režim (dark mode) mobilnej aplikácie EduPage
Slovenčina   Ako môžem fitrovať/vyhľadávať v správach?
Slovenčina   Ako v mobilnej aplikácii vymažem správu, ktorú som omylom rozoslal?


Mobilná aplikácia - Návody k mobilnej aplikácii - Rodič

Slovenčina   Ako odhlásiť dieťa z obeda?
Slovenčina   Ako podpísať známky?
Slovenčina   Ako poslať správu len niektorým učiteľom alebo žiakom?
Slovenčina   Kde si pozriem rozvrh?
Slovenčina   Stratila sa mi správa/DÚ ?!
Slovenčina   Ako podať žiadosť o uvoľnenie dieťaťa z vyučovania?
Slovenčina   Rodič - ako vytlačiť potvrdenie o návšteve školy pre svoje dieťa?
Slovenčina   Ako zadať elektronickú ospravedlenku?
Slovenčina   Funkcia Meniny v EduPage
Slovenčina   Ako odstrániť používateľa z mobilnej aplikácie?
Slovenčina   Ako poslať vývojárom aplikácie EduPage návrh na zlepšenie alebo popis problému?
Slovenčina   Prehľad suplovania v aplikácii
Slovenčina   Ako odstrániť vybavenú správu zo zoznamu správ v mobilnej aplikácie?
Slovenčina   Aký je rozdiel medzi rodičovským a žiackym prístupom do EduPage?
Slovenčina   Kde si môžem pozrieť príchody a odchody svojho dieťaťa?
Slovenčina   Ako sa prihlásiť do EduPage ako rodič s jedným alebo viacerými deťmi?
Slovenčina   Ako sa v rodičovskom konte prepínať medzi deťmi?
Slovenčina   Správy všetkých používateľov na jednom mieste
Slovenčina   Ako vytvoriť skupinu adresátov?
Slovenčina   Tmavý režim (dark mode) mobilnej aplikácie EduPage
Slovenčina   Žiak/rodič - ako si pozriem výpis známok v mobilnej aplikácii?
Slovenčina   Žiak - ako v mobilnej aplikácii zistím, či bola DÚ správne odoslaná učiteľovi?
Slovenčina   Ako môžem fitrovať/vyhľadávať v správach?
Slovenčina   Ako v mobilnej aplikácii vymažem správu, ktorú som omylom rozoslal?


Mobilná aplikácia - Návody k mobilnej aplikácii - Žiak

Slovenčina   Kde si pozriem rozvrh?
Slovenčina   Prehľad suplovania v aplikácii
Slovenčina   Kde nájdem DÚ v mobilnej aplikácii?
Slovenčina   Čo znamená prehrať online pri DÚ?
Slovenčina   Ako môžem pripojiť súbor k domácej úlohe?
Slovenčina   Kde si môžem v aplikácii pozrieť výsledky z DÚ či testu?
Slovenčina   Ako urobenú domácu úlohu odstránim zo zoznamu úloh?
Slovenčina   Ako poslať správu len niektorým učiteľom alebo žiakom?
Slovenčina   Stratila sa mi správa/DÚ ?!
Slovenčina   Ako odstrániť vybavenú správu zo zoznamu správ v mobilnej aplikácie?
Slovenčina   Ako vytvoriť skupinu adresátov?
Slovenčina   Ako sa môžem v EduPage pripravovať na celoštátne testovanie (T5, T9, maturita)?
Slovenčina   Ako odstrániť používateľa z mobilnej aplikácie?
Slovenčina   Ako poslať vývojárom aplikácie EduPage návrh na zlepšenie alebo popis problému?
Slovenčina   Funkcia Meniny v EduPage
Slovenčina   Tmavý režim (dark mode) mobilnej aplikácie EduPage
Slovenčina   Ako zistím, ktoré úlohy som už vypracoval a ktoré ešte nie?
Slovenčina   Kde nájdem návody k mobilnej aplikácii?
Slovenčina   Žiak - ako sa pripojím na online hodinu?
Slovenčina   Žiak/rodič - ako si pozriem výpis známok v mobilnej aplikácii?
Slovenčina   Žiak - ako v mobilnej aplikácii zistím, či bola DÚ správne odoslaná učiteľovi?
Slovenčina   Ako môžem fitrovať/vyhľadávať v správach?
Slovenčina   Ako si môže žiak v EduPage otestovať svoje vedomosti?


ZUŠ - pohľad učiteľa

Slovenčina   Učiteľ - Elektronická triedna kniha pre ZUŠ
Slovenčina   Učiteľ - ako si vytvoriť Hodinu?
Slovenčina   Premenovanie názvu hodiny
Slovenčina   Učiteľ - Vytvorenie osobného rozvrhu pre ZUŠ
Slovenčina   Učiteľ - zobrazenie tlačiva a tlač triednej knihy pre ZUŠ
Slovenčina   Hospitácia v triede
Slovenčina   Zadávanie známok na vysvedčenie
Slovenčina   Prehrávky a vystúpenia žiaka


Potvrdenie o zamestnaní

Slovenčina   Ako si môže učiteľ vytlačiť Potvrdenie o zamestnaní?
Slovenčina   Ako si môžem uložiť potvrdenie o zamestnaní do mobilu?