Som majster odborného výcviku - ako viesť denník odborného výcviku?

Učiteľ si vytvorí svoje hodiny pre prax, do ktorých začlení žiakov: Vytváranie hodín pre delené alebo spájané triedy
Následne môže zapisovať učivo a zadávať dochádzku v elektronickej triednej knihe.
Triedna kniha - učiteľ

Zápis rovnakého učiva si môže učiteľ odborného výcviku uľahčiť takto: Ako zadať rovnaké učivo na viac hodín v ten istý deň? / napr. odborný výcvik/

Na konci školského roka si učiteľ vytlačí tlačovú zostavu "Denník evidencie odborného výcviku".

Túto tlačovú zostavu nájdete vo Vyučovanie/Reporty.


Vo zoznamu tlačových zostáv vyhľadajte Denník evidencie odborného výcviku.

V tejto tlačovej zostave sa automaticky vygenerujú čísla tem. plánov, ktoré sa preberali počas šk. roka a takisto zapísaná dochádzka a známky žiaka zapísané v IŽK.

Vysvetlivky:
1.) a4 - znamená absenciu žiaka na 4 hodinách
2.) 3 - znamená známku 3
3.) a5 4, 3 - znamená absencia 5 hodín plus dve známky 4, 3
4.) v poslednom políčku výsl. známka sa zobrazuje celková známka za daný mesiac, teda v januári je to známka na vysvedčení z daného predmetu

Návod pre administrátora: Ako zriadiť denník evidencie odborného výcviku?