Elektronická triedna kniha - Elektronická triedna kniha - pohľad učiteľa

Slovenčina Triedna kniha - učiteľ
Slovenčina Triedna kniha cez mobilnú aplikáciu EduPage
Slovenčina Triedna kniha učiteľa / triedna kniha triedy
Slovenčina Čo môže triedny učiteľ robiť v triednej knihe?
Slovenčina Ako zobraziť v triednej knihe a v IŽK iba žiakov mojej skupiny?
Slovenčina Ako zapísať triednicku hodinu do ETK?
Slovenčina V triednej knihe sa mi nezobrazuje správne delená hodina
Slovenčina Výstražný trojuholník pri hodine v ETK
Slovenčina Ako môžem v ETK z plánu vybrať naraz viac tém?
Slovenčina Ako môžem v ETK k téme vybratej z plánu dopísať nejaký text?
Slovenčina Ako zrušiť učivo, ktoré som si už vybral z plánu?
Slovenčina Ako učiteľ zistí, či preberá učivo podľa plánu?
Slovenčina Ako zapísať hospitáciu na hodine?
Slovenčina Ako zadať do triednej knihy týždenníkov?
Slovenčina Učiteľ - Vytvorenie osobného rozvrhu pre ZUŠ
Slovenčina Učiteľ - ukončenie triednej knihy
Slovenčina Upozornenie na nezadané učivo
Slovenčina Prehľad učiva odučených hodín
Slovenčina Poznámka k hodine
Slovenčina Zámena pôvodnej učebne
Slovenčina Ako zrušiť domácu úlohu zadanú z ETK?
Slovenčina Učiteľ - kontrola vyplnenej dochádzky
Slovenčina ETK na škole bez rozvrhu
Slovenčina Ako použiť tematický plán v triednej knihe?
Slovenčina Online hodiny cez ETK
Slovenčina Ako zapísať do ETK učivo pre integrovaných žiakov?
Slovenčina Zasadací poriadok
Slovenčina Učiteľ - Ako zadať učivo na týždeň?
Slovenčina Inštruktážne videá k ETK
Slovenčina Ako zrušiť hodinu v ETK?
Slovenčina Ako zadať rovnaké učivo na viac hodín v ten istý deň? / napr. odborný výcvik/
Slovenčina Zdieľanie plánu s inými učiteľmi
Slovenčina Som majster odborného výcviku - ako viesť denník odborného výcviku?
Slovenčina Ako rozlíšiť žiakov s rovnakým menom v jednej triede?
Slovenčina Posledná hodina v učebni - Učiteľ
Slovenčina Ako zadať poučenie o bezpečnosti?


Elektronická triedna kniha - Elektronická triedna kniha - pohľad učiteľa - Dochádzka žiakov a ospravedlnenky

Slovenčina Učiteľ - kontrola vyplnenej dochádzky
Slovenčina Ako nastaviť učiteľom právo na dochádzku?
Slovenčina Sú elektronické ospravedlenky bezpečné - nedajú sa falšovať?
Slovenčina Dochádzka - sekretariát
Slovenčina Ako povoliť učiteľom ospravedlňovať absencie žiakov na hodinách, ktoré učia?
Slovenčina Administrátor - nastavenie posielania upozornení rodičom o absenciách
Slovenčina Ako triedny učiteľ rýchlo zistí, ktorí žiaci majú neospravedlnené hodiny?
Slovenčina Kde nájdem pípnutia (príchody a odchody) jednotlivých žiakov?
Slovenčina Ako zadať dochádzku na vysvedčenie ak nepoužívate elektronickú triednu knihu?


Elektronická triedna kniha - Elektronická triedna kniha - pohľad učiteľa - Dochádzka žiakov a ospravedlnenky - Elektronické ospravedlnenky - pohľad učiteľa

Slovenčina Ospravedlnenky žiakov - prehľad
Slovenčina Triedny učiteľ - ako povoliť/zakázať zadávanie elektronických ospravedlneniek
Slovenčina Sú elektronické ospravedlenky bezpečné - nedajú sa falšovať?
Slovenčina Akceptovanie ospravedlnenky od rodiča
Slovenčina Zadávanie/akceptovanie elektronickej ospravedlnenky vopred
Slovenčina Ako v správach zobraziť len elektronické ospravedlnenky?
Slovenčina Ako zadať hromadnú ospravedlnenku?
Slovenčina Administrácia elektronických ospravedlneniek učiteľom/sekretárkou s právom na dochádzku žiakov
Slovenčina Ako zistím, kedy bola ospravedlnenka zadaná?
Slovenčina Ako môže zadať triedny učiteľ ospravedlnenku?
Slovenčina Problém - V dochádzke žiakov sa mi ukazujú červené čísla


Elektronická triedna kniha - Elektronická triedna kniha - pohľad učiteľa - Dochádzka žiakov a ospravedlnenky - Dochádzkový systém

Slovenčina Dochádzka - Smartbox
Slovenčina Kde je možné na stránke školy administrovať aScDochádzový hardvér?
Slovenčina Dochádzka - Personifikácia čipových príveskov
Slovenčina Dochádzka - Otváranie dverí
Slovenčina Dochádzka žiakov - evidencia pípnutí v ETK


Elektronická triedna kniha - Elektronická triedna kniha - pohľad učiteľa - Suplovanie v ETK

Slovenčina Suplujúci učiteľ - čo môže robiť v ETK?
Slovenčina Suplujúci učiteľ - ako zadať učivo do triednej knihy?
Slovenčina Chýbajúci učiteľ - ako zadať suplujúcemu učiteľovi pokyny, čo má na hodine preberať?


Elektronická triedna kniha - Elektronická triedna kniha - pohľad učiteľa - Tlačové zostavy

Slovenčina Ako vytlačiť klasifikačnú správu triedy a iné zostavy?
Slovenčina Ako si môžem vytlačiť plán?
Slovenčina Ako vytlačiť zoznam žiakov?
Slovenčina Ako vytlačiť zoznam žiakov navštevujúcich krúžok?
Slovenčina Ako si môžem vytlačiť výsledky prihlasovacej akcie?
Slovenčina Ako vytlačiť poznámky žiakov svojej triedy?
Slovenčina Výkaz práce učiteľa na EduPage (napr. počas karantény)
Slovenčina Ako zistím dochádzku žiaka v konkrétnom predmete


Elektronická triedna kniha - Elektronická triedna kniha - pohľad učiteľa - Tlačové zostavy - Diplomy

Slovenčina Ako pripraviť v EduPage diplomy pre žiakov?
Slovenčina Ako vytlačiť diplom?
Slovenčina Ako poslať diplomy elektronicky cez EduPage?
Slovenčina Ako uvidí žiak/rodič diplom poslaný elektronicky cez EduPage?
Slovenčina Ako k diplomy pridať scan podpisu, príp. aj pečiatky?
Slovenčina Ako vyrobiť na podpise priesvitné (transparentné) pozadie?
Slovenčina Ako zmením názov Diplom napr. na Čestné uznanie alebo Pochvala?
Slovenčina Ako upraviť diplom?
Slovenčina Ako zmazať diplom?
Slovenčina Kde nájdem zoznam uložených alebo odoslaných diplomov?