Elektronická triedna kniha

Slovenčina   Postup pre zriadenie elektronickej triednej knihy pre ZŠ a SŠ
Slovenčina   ETK pre ŠKD a krúžky
Slovenčina   Nástroj administrátora na kontrolu vyplneného učiva
Slovenčina   Administrátor - kontrola vyplnenej dochádzky
Slovenčina   Priebeh - Kto a kedy editoval učivo
Slovenčina   Ako zakázať zadávanie učiva dopredu
Slovenčina   Archív ETK - Generovanie reportov z ETK
Slovenčina   Archivácia výstupov z ETK na webe / Finálna tlač ETK
Slovenčina   Administrácia osobných rozvrhov učiteľov
Slovenčina   Ako upozorniť učiteľov na nezadanú dochádzku?
Slovenčina   Automatické upozorňovanie učiteľov na nevyplnené učivo v triednej knihe
Slovenčina   História záznamu v dochádzke - kto a kedy editoval dochádzku žiakov
Slovenčina   Uzamknutie triednej knihy (prebrané učivo, dochádzka)
Slovenčina   Ako vytvoriť nový typ absencie pre žiaka (nepočítať do dochádzky)?
Slovenčina   Upozorňovanie rodičov, ktorí majú nevyriešené absencie
Slovenčina   Ako nastaviť dátum dochádzky, ku ktorému sa počíta absencia za 1. polrok?
Slovenčina   Ako ukončiť triednu knihu pre triedy končiace pred koncom školského roka (napr.maturantov)?
Slovenčina   Ako zapísať triednicku hodinu do ETK?
Slovenčina   Dochádzka za prax
Slovenčina   Ako zadať poznámku k menu žiaka v tlači triednej knihy?
Slovenčina   Overovanie rozvrhu - hlásenie: skupiny v spojených triedach majú rôzne názvy
Slovenčina   Ako zrušiť hodinu v ETK?
Slovenčina   Ako viesť ETK v čase karantény?
Slovenčina   Ako zistiť percento chýbajúcich žiakov naraz za všetky triedy?
Slovenčina   Ako zriadiť denník evidencie odborného výcviku?
Slovenčina   Aký dátumy prelomu polrokov sa tlačia na reportoch z ETK?


Elektronická triedna kniha - Elektronická triedna kniha - pohľad učiteľa

Slovenčina   Učiteľ - triedna kniha - prvé kroky
Slovenčina   Čo môže triedny učiteľ robiť v triednej knihe?
Slovenčina   Triedna kniha učiteľa / triedna kniha triedy
Slovenčina   Ako zobraziť v triednej knihe a v IŽK iba žiakov mojej skupiny?
Slovenčina   Triedna kniha cez mobilnú aplikáciu EduPage
Slovenčina   V triednej knihe sa mi nezobrazuje správne delená hodina
Slovenčina   Výstražný trojuholník pri hodine v ETK
Slovenčina   Ako učiteľ zistí, či preberá učivo podľa plánu?
Slovenčina   Ako zapísať hospitáciu na hodine?
Slovenčina   Ako zadať do triednej knihy týždenníkov?
Slovenčina   Učiteľ - Vytvorenie osobného rozvrhu pre ZUŠ
Slovenčina   Chýbajúci učiteľ - ako zadať suplujúcemu učiteľovi pokyny, čo má na hodine preberať?
Slovenčina   Suplujúci učiteľ - ako zadať učivo do triednej knihy?
Slovenčina   Učiteľ - ukončenie triednej knihy
Slovenčina   Upozornenie na nezadané učivo
Slovenčina   Prehľad učiva odučených hodín
Slovenčina   Poznámka k hodine
Slovenčina   Zámena pôvodnej učebne
Slovenčina   Ako zrušiť domácu úlohu zadanú z ETK?
Slovenčina   ETK na škole bez rozvrhu
Slovenčina   Ako zapísať triednicku hodinu do ETK?
Slovenčina   Ako použiť tematický plán v triednej knihe?
Slovenčina   Ako môžem v ETK z plánu vybrať naraz viac tém?
Slovenčina   Ako môžem v ETK k téme vybratej z plánu dopísať nejaký text?
Slovenčina   Ako zrušiť učivo, ktoré som si už vybral z plánu?
Slovenčina   Ako zapísať do ETK učivo pre integrovaných žiakov?
Slovenčina   Zasadací poriadok
Slovenčina   Učiteľ - Ako zadať učivo na týždeň?
Slovenčina   Inštruktážne videá k ETK
Slovenčina   Ako zrušiť hodinu v ETK?
Slovenčina   Učiteľ - kontrola vyplnenej dochádzky
Slovenčina   Ako zadať rovnaké učivo na viac hodín v ten istý deň? / napr. odborný výcvik/
Slovenčina   Ako môžu jeden plán zdieľať a používať viacerí učitelia (teamteaching)
Slovenčina   Online hodiny cez ETK


Elektronická triedna kniha - Elektronická triedna kniha - pohľad učiteľa - Dochádzka žiakov a ospravedlnenky

Slovenčina   Učiteľ - kontrola vyplnenej dochádzky
Slovenčina   Ako nastaviť učiteľom právo na dochádzku?
Slovenčina   Sú elektronické ospravedlenky bezpečné - nedajú sa falšovať?
Slovenčina   Dochádzka - sekretariát
Slovenčina   Administrátor - nastavenie posielania upozornení rodičom o absenciách


Elektronická triedna kniha - Elektronická triedna kniha - pohľad učiteľa - Dochádzka žiakov a ospravedlnenky - Elektronické ospravedlnenky - pohľad učiteľa

Slovenčina   Ospravedlnenky žiakov - prehľad
Slovenčina   Triedny učiteľ - ako povoliť/zakázať zadávanie elektronických ospravedlneniek
Slovenčina   Sú elektronické ospravedlenky bezpečné - nedajú sa falšovať?
Slovenčina   Akceptovanie ospravedlnenky od rodiča
Slovenčina   Zadávanie/akceptovanie elektronickej ospravedlnenky vopred
Slovenčina   Ako v správach zobraziť len elektronické ospravedlnenky?
Slovenčina   Ako zadať hromadnú ospravedlnenku?
Slovenčina   Administrácia elektronických ospravedlneniek učiteľom/sekretárkou s právom na dochádzku žiakov
Slovenčina   Ako zistím, kedy bola ospravedlnenka zadaná?
Slovenčina   Ako môže zadať triedny učiteľ ospravedlnenku?


Elektronická triedna kniha - Elektronická triedna kniha - pohľad učiteľa - Dochádzka žiakov a ospravedlnenky - Dochádzkový systém

Slovenčina   Dochádzka - Smartbox
Slovenčina   Kde je možné na stránke školy administrovať aScDochádzový hardvér?
Slovenčina   Dochádzka - Personifikácia čipových príveskov
Slovenčina   Dochádzka - Otváranie dverí
Slovenčina   Dochádzka žiakov - evidencia pípnutí v ETK