ETK - príprava na nový školský rok

English Slovenčina Čeština

1. Aktualizácia údajov
Každoročne pred začiatkom školského roka by mal administrátor aktualizovať databázu údajov o žiakoch, učiteľoch, triedach a predmetoch.
Aktualizácia údajov o žiakoch, učiteľoch, triedach a predmetoch v aScAgende

2. Skontrolujte, či máte správne vytvorený rozvrh
Pre správne fungovanie triednej knihy (ETK) je kľúčové mať správny vytvorený rozvrh. Hodiny v triednej knihe sa učiteľovi i žiakovi zobrazujú na základe aktuálneho rozvrhu. Taktiež to, či sa učiteľovi v triednej knihe pri hodinách zobrazujú tí správni žiaci, súvisí s rozvrhom.

Typické situácie, kde sa najčastejšie vyskytujú chyby pri vytváraní rozvrhu:

a) Delené hodiny
Delené hodiny sú tie, kde sa trieda delí na skupiny, napr. na cudzích jazykoch. Ako vytvárať delenia v triede?

V rozvrhu je potrebné delené hodiny zadať presne tak, ako je to v realite. Tj. konkrétny učiteľ učí konkrétny predmet určenú skupinu žiakov.
Ako zadať učiteľovi delené hodiny?

b) Spájané hodiny
Spájané hodiny sú také, keď má učiteľ na hodine žiakov z viacerých tried, napr. na hodine TV sa spájajú chlapci z dvoch tried. Iný učiteľ zase má na hodine TV dievčatá spojené z týchto dvoch tried.
Typická situácia: Telesná výchova ako spojená hodina pre chlapcov a dievčatá z dvoch tried:

Častou situáciou pri tvorbe rozvrhu je, že si rozvrhár zjednoduší situáciu a zadá delené alebo spájané hodiny ako jednu kartičku s dvomi učiteľmi. Pokiaľ škola nepoužíva triednu knihu, zdá sa byť toto riešenie v poriadku. Avšak akonáhle začne škola používať triednu knihu, nebude jasné, ktorý učiteľ učí ktorých žiakov. Ešte väčší problém nastane v suplovaní. Nebude možné zadať suplovanie za učiteľa, ktorý učí jednu skupinu žiakov.

3. Publikovanie rozvrhu
Váš finálny rozvrh nezabudnite vypublikovať. S publikovaním rozvrhu nemusíte čakať až do septembra, môžete ho vypublikovať už na konci augusta. Vypublikovaný rozvrh zjednoduší vašim učiteľom vytváranie hodín.
Ako môžem publikovať rozvrh pre rodičov/študentov z programu ASC Rozvrhy?

Zadajte dátum, od ktorého bude rozvrh platný. Od tohto dátumu sa v ETK začnú učiteľom i žiakom zobrazovať hodiny.
Ako zistím, ktorý rozvrh je platný?
Ako ukladať zmeny v rozvrhu v priebehu školského roku

Na začiatku školského roka sa, samozrejme, môže rozvrh často meniť. Nie je to problém. Hocikedy môžete vypublikovať zmenený rozvrh od nového dátumu. Nemusíte čakať s publikovaním až do momentu, keď bude rozvrh finálny.

Pozn 1: Ak vám pri publikovaní rozvrhu systém vyhlási, že niektoré dáta nemáte prepojené, odporúčame dáta medzi rozvrhmi a EduPage prepojiť: Ako môžem synchronizovať dáta medzi rozvrhmi a EduPage?

Pozn 2: Ešte pred publikovaním rozvrhu môžete poslať učiteľom návrh rozvrhu na pripomienkovanie: Ako môžem poslať rozvrh učiteľom

4. Vytváranie hodín
Na začiatku školského roka si musí učiteľ vytvoriť hodiny, ktoré bude tento školský rok učiť. Hodina je kombináciou predmetu a triedy, resp. predmetu a skupiny žiakov (v prípade delených hodín).

Na hodinu je naviazaný tematický plán, vytváranie príprav. Bez vytvorenej hodiny nie je možné zadávať známky, domáce úlohy a iné.
Učiteľ - čo je to hodina a ako si ju vytvoriť?

Ukážeme si dve situácie, ktoré pri vytváraní hodín môžu nastať:

a) Na škole máte už hotový a vypublikovaný rozvrh:
Vypublikovaný rozvrh zjednoduší vašim učiteľom vytváranie hodín. Hodiny si vytvoria jednoducho kliknutím na ikonu chýbajúcich hodín z rozvrhu.
Chýbajúce hodiny z rozvrhu (hodiny so zvončekom)

b) Rozvrh ešte nie je hotový alebo ešte nie je vypublikovaný:
Vaši učitelia si môžu hodiny pripravovať aj pred zverejnením rozvrhu, napr. už počas prázdnin. Zadávať plány, vytvárať si k témam plánu materiály. Keď potom vypublikujete rozvrh, EduPage pochopí, že napr. vytvorenú hodinu matematiky v 5.A má prepojiť s hodinou matematiky v 5.A z rozvrhu.

Trošku komplikovanejšie je to pri delených a spájaných hodinách. Aj v tomto prípade si môže učiteľ vytvoriť hodinu dopredu. Avšak po vypublikovaní rozvrhu je nutné prepojiť túto svoju hodinu s názvom skupiny v rozvrhu a vybrať si žiakov, ktorí na hodinu chodia. V opačnom prípade sa nebudú v triednej knihe a IŽK zobrazovať správni žiaci.
Prepojenie delenej hodiny s názvom hodiny z rozvrhu

Administrátor má v každej chvíli prehľad o vytvorených hodinách: Prehľad a správa hodín
Takisto môže administrátor skontrolovať zadelenia žiakov do skupín: Prehľad o deleniach hodín
Nastavenia hodín - administrátor

5. Vytváranie hodín pre ŠKD a krúžky
Administrácia krúžkov na začiatku školského roka

6. Ako zadať začiatok školského roka v triednej knihe
Ako zadať do triednej knihy začiatok školského roka?

7. Prehľad informácií o vyučovaní
Administrátor EduPage má v každej chvíli prehľad informácií o hodinách, žiakoch, kontách, používateľských právach a iné.
Systém administrátorovi ukáže chýbajúce hodiny, žiakov, ktorí nie sú správne zadelení v skupinách, chýbajúce žiacke či rodičovské kontá a iné užitočné informácie.
Prehľad administrátora (hodiny, žiaci, kontá)

Ďalšie návody: Nový školský rok - administrátor