Administrácia krúžkov na začiatku školského roka

English Slovenčina Čeština

Krúžky sa vytvárajú na EduPage stránke. Pre krúžok je potrebné vytvoriť hodinu podobne, ako sa vyvárajú hodiny pre iné predmety.

Hodiny pre krúžky môže vytvoriť:

 • administrátor: Administrátor - ako vytvoriť hodinu pre krúžok?
 • učiteľ, ktorý vedie krúžok: Učiteľ - ako vytvoriť hodinu pre krúžok?

  EduPage umožňuje veľmi efektívne zorganizovať prihlasovanie žiakov na krúžky cez modul Prihlasovanie.

  Ak máte vytvorené hodiny pre krúžky, môžete cez EduPage vytvoriť a zverejniť prihlasovaciu akciu, pomocou ktorej sa žiaci prihlásia na krúžky.
  Po uzavretí prihlasovacej akcie môžete prihlásených žiakov priamo načítať do krúžkov a odpadá manuálne zadeľovanie žiakov do krúžkov:
  Ako úplne zautomatizovať prihlasovanie žiakov sa na krúžky?

  Pokiaľ z nejakého dôvodu nechcete robiť prihlasovanie na krúžky automaticky, ale chcete žiakov zadeľovať do krúžov manuálne, môže to urobiť:

 • učiteľ, ktorý vedie krúžok: Ako skontrolujem, či mám v hodine vybratých správnych žiakov?
 • triedny učiteľ: Ako môže triedny učiteľ zadeliť žiakov svojej triedy na krúžky?

  Učiteľ, ktorý vedie krúžok, môže cez EduPage evidovať dochádzku žiakov a taktiež zapisovať do triednej knihy preberané témy podobne, ako sa to eviduje pri ostatných predmetoch. Výhodou je, že za základe údajov zadaných do ETK, môže na konci školského roka učiteľ alebo administrátor vytlačiť triednu knihu pre krúžok. Ako vytlačiť triednu knihu pre krúžky/škd?

  Aby sa krúžok objavil učiteľovi i žiakov v triednej knihe, je nutné pri vytváraní hodiny (alebo aj dodatočne) zadať krúžok do tzv. osobného rozvrhu učiteľa: Prečo sa nezobrazuje krúžok v ETK?

  Právo na administráciu krúžkov môže administrátor delegovať inému učiteľovi: Ako dať učiteľovi právo na administráciu krúžkov?

  Viac návodov:
  ŠKD, krúžky
  Nový školský rok - administrátor