Ako vytvárať delenia v triede?

English Slovenčina Deutsch España Polish Russian Greek Lithuania Arabic Croatian Hebrew Bulgarian

Každá trieda môže mať ľubovolný počet delení. Každé delenie môže rozdeliť triedu na neobmedzený počet skupín.

Pri pridávaní hodiny vždy zadávate aj skupinu pre danú hodinu. Napríklad telesná výchova - 2 krát týždenne pre skupinu "Chlapci". Alebo Angličtina - 3 krát za týždeň pre skupinu "Pokročilí". Alebo Matematika - 3 krát týždenne pre celú triedu, keďže celá trieda je taktiež skupina.

Program automaticky vytvorí pre novú triedu tieto počiatočné delenia:

1.delenie: 1.skupina / 2.skupina
2.delenie: Chlapci / Dievčatá

Pri vytváraní delení a skupín majte vždy na pamäti, že hodiny môžu byť vyučované súčasne iba pre skupiny z rovnakého delenia".

To znamená, že ak, napríklad, skupina "chlapci" má nejakú hodinu v určitom čase, tak len hodiny pre skupinu "dievčatá" môžu prebiehať súčasne s týmito hodinami. Na druhej strane, hodiny "1.skupiny" nemôžu byť v tom istom čase, aj keby v tejto skupine nebol žiaden chlapec.

Môžete si vytvoriť aj ďalšie delenia, napríklad delenia na 3 skupiny podľa úrovne znalostí alebo podľa iných kritérií:

3.delenie: 1.tretina / 2.tretina / 3.tretina
4.delenie: Začiatočníci / Stredne pokročilí
5.delenie: študenti Angličtiny / študenti Nemčiny

A opäť, hodiny "1.tretiny", "2.tretiny" a "3.tretiny" môžu prebiehať súčasne. Ale hodina "1.tretiny" nemôže byť v rovnakom čase ako hodiny Začiatočníkov či Stredne pokročilých.

Dialógové okno zobrazuje delenia konkrétnej triedy. Každý riadok predstavuje jedno delenie, do ktorého sa zadávajú všetky skupiny toho delenia. Delenia je možné meniť kliknutím na Edituj alebo dvojklikom na riadok v dialógu Definovať delenia.

Nové delenie sa dá pridať aj kliknutím na Nové delenie... V oboch prípadoch sa zobrazí dialógové okno, do ktorého sa zadávajú názvy jednotlivých skupín.


Do jednotlivých riadkov napíšte názvy skupín. Potvrdíte kliknutím na "OK". Program vytvorí nové delenie na skupiny podľa vyplnených riadkov, ktoré budú zároveň aj ako názvy nových skupín.

Celé delenia môžete aj "Zmazať". Upozorňujeme ale, že v takom prípade budú vymazané aj všetky hodiny priradené k týmto deleniam. Ak upravíte názvy skupín v delení a nezmeníte počet skupín v danom delení, tak všetko bude zachované. Takže môžete opravovať chyby v hláskovaní alebo zmeniť názvy skupín v delení.

Poznámka:
- pri vytváraní delení sa snažte pozerať na skupiny z pohľadu "rovnakých študentov v nich". Ak napr. delením "Mat/Fyz" rozdelíte žiakov v triede rovnako ako v delení "Che/Bio", a je možné skombinovať na jednej vyučovacej hodine študentov MAT a študentov BIO, vtedy je lepšie použiť jedno delenie s viac všeobecnými názvami skupín (nie podľa predmetov).

Názov skupiny sa zadáva v rozvrhu a zadelenie žiakov do skupín sa robí v EduPage: Vytváranie hodín pre delené alebo spájané triedy.
Výnimkou sú len maturitné semináre, pri ktorých sa žiaci zadávajú priamo v rozvrhu.

Pozri tiež:
Ako zadať učiteľovi delené hodiny?
Typická situácia: Dvaja učitelia učia dva predmety v rovnakom čase v jednej triede
Kopírovanie delenia z jednej triedy do inej triedy (iných tried)