Ako nastaviť odhlasovanie / prihlasovanie stravy; výber z viacerých menu

English Slovenčina Deutsch Russian Lithuania Hebrew Thai

Škola si môže nastaviť vlastný časový limit pre odhlasovanie / prihlasovanie stravy / výber menu (ak ponúka viac druhov).
Je to maximálny čas, do kedy chcete povoliť jednotlivé akcie. Je možné ho nastaviť aj variabilne - pre rôzne dni týždňa; pre jednotlivé jedlá (desiata, obed...); pre rôzne kategórie stravníkov ....

Stravníci si pohodlne cez svoje edupage konto (cez webovú stránku alebo cez mobilnú aplikáciu) môžu kedykoľvek do určeného časového limitu odhlásiť/prihlásiť potrebný deň a jedlo.

Vedúca jedálne nemusí kvôli odhlasovaniu zdvíhať telefóny či prepisovať z mailu, kto sa odhlasuje, lebo má v systéme hneď prehľad - menný zoznam odhlásených / prihlásených pre jednotlivé dni aj jedlo.


KDE SA NASTAVUJE ODHLASOVANIE

Modul 'Školská jedáleň' nájdete v ľavom menu v časti 'Komunikácia', ak ste prihlásený ako administrátor alebo ako osoba s právom na modul Školská jedáleň.

Na úvodnej stránke modulu alebo cez rozbaľovacie menu v ľavej hornej časti otvorte 'Nastavenia modulu' - tieto obsahujú v krokoch všetky všeobecné nastavenia pre jedáleň ako celok.

** Obrázky môžu byť urobené zo staršieho šk. roka, preto nastavenia robte pre reálne potrebný šk. rok a tiež aj dátumy zadávajte pre rovnaký šk. rok.

Kliknite na krok 'Odhlasovanie, menu - povolené':AKÝ SYSTÉM PRE ODHLASOVANIE CHCE ŠKOLA POUŽÍVAŤ

Podľa toho, do akej miery chce škola používať modul jedáleň, najprv treba vybrať spôsob pre 'Odhlasovanie stravy':

1. voľba:
Odhlásiť zo stravy / zmeniť menu si môžu iba užívatelia, ktorí majú objednanú stravu (majú zaevidovanú objednávku)

=> túto možnosť si zvolí škola, ktorá chce modul jedáleň používať kompletne, resp. chce používať niektoré ďalšie funkcie, napr.
- nastaviť iný čas na odhlasovanie pre rôzne kategórie stravníkov = typy platiteľov
- povoliť rôzne jedlo / rôzne menu / rôzny jedálny lístok / rôzne výdajne pre rôznych stravníkov
- používať čipy na identifikáciu a odber stravy
- vyberať poplatky za stravu, sledovať nároky a čerpanie štátnej dotácie na stravu, ...
--> treba mať nastavené, kto je stravník - Kto sa stravuje - ako priradiť objednávky
--> a stravníkov treba zaradiť do kategórií - Kto má koľko platiť - ako priradiť typy platiteľov k stravníkom

2. voľba:
'Odhlásiť zo stravy sa môžu všetci užívatelia - aj tí, ktorí nemajú objednanú stravu

!! táto voľba je vhodná iba pre školu, ktorá chce POUŽÍVAŤ IBA ODHLASOVANIE a mať iba ZOZNAM ODHLÁSENÝCH
- vedúca jedálne má potom Prehľady - zoznam odhlásených stravníkov + kto a kedy ich odhlásil
- musia byť nastavenia pre typ platiteľa 'Nepriradené'
- pri tejto voľbe nie je možné využívať ďalšie nastavenia - deliť pre rôzne skupiny stravníkov = typy platiteľov
- nemusí sa nastavovať, kto je / nie je stravník


ČO SA NASTAVUJE V JEDNOTLIVÝCH STĹPCOCH A MOŽNOSTI


a) stĺpec 'Typ platiteľa' - slúži na oddelenie kategórii stravníkov, ak im chcete nastaviť iný čas alebo povoliť iné menu
- ak máte pre všetkých rovnaký čas, neoddeľujte = tabuľka bude zbytočne neprehľadná

b) stĺpec 'Deň (varí sa)' - výber dní umožňuje nastaviť pre jednotlivé dni týždňa iný čas
Pozor! Je to deň, v KTORÝ sa varí a na ktorý povoľujete odhlasovanie, nie deň, KEDY sa dá odhlasovať!
... tu je často mylné pochopenie - ak pre deň So-Ne zadáte 'nesprístupnené' :
=> neznamená to, že jedlo na pondelok si stravníci nemôžu odhlasovať v sobotu - nedeľu, ale
=> znamená to, že škola, ktorá varí cez víkend, nepovoľuje odhlásenie/prihlásenie na sobotu, nedeľu


c) stĺpec 'Jedlo' - ak škola varí okrem obeda aj iné jedlo, slúži na oddelenie a nastavenie iného času pre raňajky, desiatu, ...
- ak máte pre všetky jedlá rovnaký čas, ponechajte jedlá spolu; oddelenie jedál a nastavenie rovnakého času zbytočne zneprehľadňuje tabuľku


d) stĺpec 'Odhlasovanie' - je možné vybrať z možností:
--> aktuálny deň
--> konkrétny počet dní vopred - kalednárnych dní
--> dynamicky naviazať iba na pracovné dni jedálne = voľby 'posledný (predposledný) deň, kedy sa vydávala strava'.
- systém vtedy berie do úvahy aj ďalšie nastavenia - kedy škola varí (napr. iba Po-Pia) a aké dátumy má zadané v časti Dni mimo prevádzky - kedy jedáleň nevarí
- slúži pre školy, ktoré si uzatvárajú počty prihláseného jedla pred víkendom / pred štátnym sviatkom počas týždňa / pred prázdninami

Príklad - správne nastavenie pre zamedzenie odhlasovania na pondelok počas víkendu treba zvoliť 'posledný deň, kedy sa vydávala strava'.


e) stĺpec 'Prihlasovanie' - je dôležité nastaviť tiež !
... ak si totiž stravník odhlási iný deň ako chcel, nemôže sa sám opraviť = prihlásiť si späť omylom odhlásený deň
- musí nastaviť tiež škola, ktorá funguje systémom, že stravníci sú primárne na jedlo odhlásení (objednávky majú nastavené ako 'X' - Odhlásené)
... občas si škola chybne nastaví napr. 15 dní vopred, lebo sa domnieva, že ide o počet dní, ako vopred si môžu jedlo prihlasovať


f) stĺpec 'Zmena menu' - pokiaľ škola varí iba 1 menu, netreba nastavovať vôbec
- ak varíte viacej menu, nastavte časový limit, do kedy najneskôr si stravníci môžu vyberať

g) stĺpec 'menu - povolené' - štandardne je 'všetky'
- použije škola, ktorá varí viac menu, no tie nie sú určené pre všetky skupiny stravníkov
=> treba najprv rozdeliť tabuľku podľa 'typov platiteľov' a potom sa zvolí príslušné menu, ktoré je určené pre daný typ platiteľa
- najčastejšie sa používa pre odčlenenie stravníkov s diétou; pre oddelenie stravníkov na rôznych výdajniach Nastavenie pre viac výdajných miest; prípadne niekedy škola varí dve menu, ale 1. stupeň má pevne určené iba jedno

h) stĺpec 'zobraziť stravníkovi, či mu bolo/nebolo vydané jedlo'
- zapnite iba v prípade, že v jedálni používate výdajný terminál a žiaci používajú na odber stravy čipy od aSc
- ak škola nepoužíva čipy a máte to zapnuté, rodičia vidia, že jedlo nebolo prevzaté, čo nemusí byť pravda

i) stĺpec 'Odhlásiť / prihlásiť stravu možno iba na celý deň' - využitie je pre školu, ktorá ponúka viac jedál počas dňa (raňajky, desiata, ...)
- napr. ak pre MŠ chcete povoliť odhlasovanie iba celého dňa, nie samostatne jednotlivé jedlá - desiatu, obed, olovrant


ČASTÉ CHYBY / TIPY / PRÍKLADY:

!! stĺpec 'Deň (Varí sa)' v tabuľke predstavuje deň, kedy sa varí, nie deň, kedy je možné sa odhlasovať (napr. internáty varia cez víkend)
- školy často pre dni 'So - Ne' nastavia odhlasovanie/prihlasovanie ako 'nesprístupnené' => toto však neznamená, že počas víkendu sa stravníci nemôžu odhlásiť/prihlásiť na pondelok / ďalší týždeň

- ak nechcete dovoliť odhlasovať cez víkend, nastavte pre odhlasovanie / prihlasovanie 'Posledný deň, kedy sa vydávala strava'
- zabezpečíte si tak nemenný počet objednávok po víkende, po sviatkoch, prázdninách...
! pozor však, ak sú dlhé prázdniny - vtedy radšej dočasne nastavte aktuálny deň alebo 1-2 dni vopred, inak by sa na prvý deň vyučovania nikto nemohol odhlásiť

- ak potrebujete mať uzavretý počet obedov na celý nasledujúci týždeň napr. už v stredu, treba pooddeľovať jednotlivé dni a pre odhlasovanie / prihlasovanie (zmenu menu) zadajte príslušný počet 'dní vopred' (pre pondelok - 5 dní vopred, pre utorok 6 dní vopred, ...)RÔZNE NASTAVENIE LIMITOV PRE INÉ OBDOBIE

Ak potrebujete zmeniť limit na odhlasovanie / prihlasovanie od nejakého nasledujúceho obdobia a chcete si to nastaviť už vopred, použite šedé tlačidlo '+ pridať časový interval'

Časové obdobie sú dni, na ktoré sa dá (ne)odhlasovať, nie dni, kedy sa dá (ne)odhlasovať.

Obdobia zadávajte tak, aby:
- časovo nadväzovali
- pokrývali obdobie celého šk. roka (resp. celého obdobia, kedy varíte)

Príklad:
na konci šk. roka chce škola mať už týždeň vopred uzavreté všetky objednávky na zvyšok šk. roka - t.j. pre všetky dni od pondelka posledného júnového týždňa (27.6.2022 je pondelok)
1. najprv treba skrátiť aktuálne obdobie do 26.6. (nedeľa) a ponechať tam aktuálne nastavenie limitov
2.
a)
potom pridajte nový časový interval a zadajte nadväzujúce obdobie od 27.6. - do 31.8. (resp. do 30.6. ak od 1.7 nevaríte vôbec)
b) v stĺpcoch pre odhlásenie aj pre prihlásenie (aj zmena menu ak ponúkate viacej) nastavte nový limit - napr. aj presný dátum a čas (na obr. je to piatok 24.6.2022 do 14:00)

* v príklade na obr. sú rozdelené aj typy platiteľa - zafixované odhlásenie/prihlásenie je iba pre žiakov ZŠ, pre deti MŠ a učiteľov je povolené bez zmeny - 'aktuálny deň do 7:30')


AKO ADMINISTRÁTOR OVERÍ ZADANÉ NASTAVENIE - pohľad stravníka

V časti 'Jedálny lístok' v hornom menu je ikonka oka 'pozerať ako', kde sa dá rýchlo overiť ako vidí zobrazenie vo svojom konte konkrétny žiak/učiteľ.
Jedálny lístok - ako sa administrátor pozrie, čo vidí stravník

AKO SI STRAVU ODHLASUJE STRAVNÍK

Stravník vo svojom EduPage konte v module školská jedáleň vidí jedálny lístok na týždeň (cez webový prehliadač), resp. pre jednotlivé dni (v mobilnej aplikácii) a môže sa odhlasovať/prihlasovať v čase, aký škola povolila.
Viac pozrite - Odhlasovanie / prihlasovanie stravy / zmena menu - z pohľadu stravníkaPOKROČILÉ NSATAVENIA - pre viac menu / rôznych stravníkov / rôzne výdajne

Pre viac možností ako nastaviť odhlasovanie / prihlasovanie / výber menu pozrite aj
Iné menu pre rôzne typy stravníkov, napr. diétne menu
Nastavenie pre viac výdajných miestPREHĽADY PRE VEDÚCU JEDÁLNE

Vedúca jedálne môže
- pozrieť / exportovať zoznam odhlásených stravníkov => v časti 'Stravníci' --> 'Odhlásení'
- zoznam obsahuje tiež informáciu o poslednej zmene - dátum, čas a meno, kto odhlásenie/prihlásenie vykonal - či rodič, žiak alebo zamestnanec školy s právom na administráciu modulu jedáleň
Prehľady - zoznam odhlásených stravníkov + kto a kedy ich odhlásil

- manuálne odhlásiť / zrušiť odhlásenie; aj po termíne => v časti 'Stravníci' --> 'Jedlá stravníkov' alebo záložke 'Odhlásení'
Vedúca jedálne - manuálne odhlásenie stravy


Pozrite si ďalšie návody pre modul Školská jedáleň:

Zoznam všetkých návodov pre modul Školská jedáleň