คำถามแบบเลือกตอบ ("กขคง") ที่มีคำตอบที่ถูกต้องมากกว่า 1 คำตอบ

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

"ตัวเลือกสำหรับคำถามแบบเลือกตอบ" จะปรากฏขึ้นที่ด้านขวาของจอภาพเมื่อท่านคลิกที่คำตอบใดคำตอบหนึ่งในโจทย์คำถาม กรุณาเลือกตัวเลือก "มีคำตอบที่ถูกต้อง 0 หรือมากกว่า 0 คำตอบ" จากนั้นท่านจะสามารถเลือกคำตอบที่ถูกต้องได้หลายคำตอบ

การประมวลผลของคำถามที่มีคำตอบที่ถูกต้องมากกว่า 1 คำตอบ:
แต่ละตัวเลือกของคำตอบแสดงถึงคำตอบที่ถูกต้องและคำตอบที่ไม่ถูกต้องเท่านั้น ซึ่งนักเรียนจะเลือกคำตอบที่พวกเขาคิดว่าถูกต้อง (และไม่เลือกตัวเลือกที่คิดว่าเป็นคำตอบที่ไม่ถูกต้อง) เหมือนกับว่านักเรียนได้เลือกตอบว่าตัวเลือกแต่ละตัวเป็นคำตอบที่ถูกหรือผิดแล้ว

ซึ่งระบบจะเข้าใจการเลือกคำตอบในลักษณะนี้

เพราะฉะนั้นระบบจึงประมวลผลโดยเปรียบเทียบระหว่าง จำนวนของการเลือกที่นักเรียนตอบถูก กับจำนวนของตัวเลือกทั้งหมด
ซึ่งวิธีประมวลผลแบบนี้ใช้กับกรณีตัวเลือกของคำตอบในโจทย์คำถามไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องเลยแม้แต่ข้อเดียว

ตัวอย่าง: โจทย์คำถามมีตัวเลือกคำตอบ 6 ตัวเลือก ซึ่ง 3 ตัวเลือกเป็นคำตอบที่ถูกต้อง และอีก 3 ตัวเลือกเป็นคำตอบที่ผิด ถ้านักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องแค่ 2 ตัวเลือก แต่ไม่ได้เลือกคำตอบที่ถูกต้องอีก 1 ตัวเลือก เพราะคิดว่าเป็นคำตอบที่ผิด ในกรณีนี้เท่ากับว่านักเรียนเลือกผิดไป 1 ตัวเลือก เพราะเขาเข้าใจว่าคำตอบที่ถูกต้องเป็นคำตอบที่ผิด ดังนั้นจึงถือว่านักเรียนคนนี้เลือกคำตอบที่ถูกต้องได้ 5 ใน 6 ตัวเลือก เขาจึงได้คะแนน 83.3% สำหรับโจทย์คำถามข้อนี้