การสร้างสื่อการเรียนการสอนใหม่

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

สำหรับส่วนของ แผนการสอนและการจัดเตรียม ใน EduPage เราจะแยกการจัดเตรียมออกเป็นสองส่วน :

 • สื่อการเรียนการสอน
 • การ์ด

  สื่อการเรียนการสอน หมายถึง แบบทดสอบ การบ้าน สื่อนำเสนอ หรือ โครงงาน
  ส่วน การ์ด หมายถึง ข้อสอบ 1 ข้อ หรือ สไลด์นำเสนอ 1 สไลด์ การ์ดคืออะไร

  แบบทดสอบ ประกอบด้วยข้อสอบหลายๆ ข้อ หรือการ์ดหลายๆ การ์ด ทั้งนี้ครูไม่สามารถมอบหมายการ์ดให้กับนักเรียนได้ แต่ครูจำเป็นต้องนำการ์ดเข้าไปใส่ไว้ในแบบทดสอบ การบ้าน หรือ สื่อนำเสนอ เสียก่อน

  วิธีการสร้างสื่อการเรียนการสอนใหม่:
  แบบทดสอบ: How to create new test from prepared questions cards?
  แบบทดสอบ: วิธีสร้างแบบทดสอบใหม่
  การบ้าน: How to create new homework
  สื่อนำเสนอ: วิธีสร้างสื่อนำเสนอใหม่
  รายงาน: วิธีประกาศการสอบให้นักเรียนทราบ
  โครงงาน: วิธีสร้างการกำหนดโครงงานใหม่

  วิธีการสร้างคำถามใหม่:
  การ์ดคำถามแบบเลือกตอบ ("กขคง")
  การ์ดคำถามแบบ"เติม/เลือกคำตอบ"
  การ์ดคำถามแบบ "การเรียงลำดับ"
  การ์ดคำถามแบบ "แผนภูมิรูปภาพ"
  การ์ดคำถามแบบ "การจัดกลุ่ม"
  การ์ดคำถามแบบ "การจับคู่"
  การ์ดคำถามแบบ "คำถามปลายเปิด"
  การ์ดคำถามแบบ "เลือกกล่องคำตอบที่ถูกต้อง"

  วิธีกรอกนิพจน์ทางคณิตศาสตร์ในคำถาม