นักเรียนสามารถเรียกดูผลคะแนนจากแบบทดสอบหรือการบ้านของพวกเขาได้อย่างไร

English Slovenčina Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

ในกรณีที่นักเรียนทำแบบทดสอบหรือการบ้านแบบออนไลน์เสร็จแล้ว ครูสามารถดูผลคะแนนของนักเรียน รวมถึงกรอกเกรดได้ที่นี่ จากนั้นครูสามารถเลือก "เผยแพร่ไปยังผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน"

เมื่อครูกรอกเกรด ระบบจะแสดงตัวเลือกในการสร้างกิจกรรมใหม่ในผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยชื่อของกิจกรรมจะเป็นชื่อของแบบทดสอบหรือการบ้านนั้นๆ

นักเรียนสามารถเรียกดูรายละเอียดข้อมูลเกรดของพวกเขาได้ เมื่อนักเรียนคลิกที่ชื่อของแบบทดสอบ


พวกเขาจะเห็นรายละเอียดผลคะแนน


นักเรียนจะเห็นว่าพวกเขาตอบคำถามใดถูกและข้อใดผิด :