Vetvenie otázok v teste

Slovenčina Deutsch Čeština

Funkcia vetvenia otázok v teste umožňuje podmienené zobrazovanie niektorých otázok. To znamená, že systém sa rozhodne podľa odpovede žiaka na predchádzajúcu otázku, aké otázky mu ponúkne ďalej.

Uvedieme si príklad s dotazníkom, ktorý sa na základe odpovede na ABCD otázku rozhodne, ktorú ďalšiu otázku žiakovi zobrazí.

V našom príklade sa pýtame na vyžívanie IKT v škole. Pokiaľ žiak odpovie, že IKT v škole nepoužívajú, nemá zmysel pýtať sa na ďalšie otázky týkajúce sa tejto témy. Pokiaľ však žiak odpovie, že IKT v škole využívajú, systém mu položí ďalšie otázky k téme.

Ak chcete zapnúť vetvenie v teste, v záložke Aktuálny materiál zaškrtnite "Používať vetvenie otázok". V ľavom dolnom rohu na každej karte sa objaví ikona vetvenia, tj. podmieneného zobrazenia karty.


Kliknutím na túto ikonu môžeme systému zadať podmienky, kedy sa táto karta má v teste objaviť.

V našom príklade bude vetviacou otázkou otázka číslo 11. Ak žiak vyberie odpoveď a) - d) , potom má zmysel zobraziť mu ďalšie otázky týkajúce sa používania IKT v škole, tj. otázky číslo 12 a 13. Podmienky zobrazenia nastavujeme práve v týchto v kartách číslo 12 a 13:


Takto vyzerá nastavenie podmienok zobrazenia karty. Vyberiem kartu 11, tá má len 1 otázku. Pokiaľ sa odpoveď na ňu rovná (=) možnostiam a) - d), tak sa má táto otázka zobraziť. Ináč nie.


Pokiaľ je otázka číslo 11 otázka s viacerými správnymi možnosťami - napríklad žiak môže zaškrtnúť, že v škole používajú aj interaktívnu tabuľu aj projektor, v tom prípade namiesto znaku "=" použijeme "obsahuje":

Pokiaľ žiak v otázke číslo 11 vyberie odpoveď e), tj. v škole IKT nepoužívajú, tak mu systém neponúkne otázky číslo 12 a 13.


Ak žiak v otázke číslo 11 vybral možnosť, že v škole počas vyučovania IKT používajú , tak sa mu zobrazia aj otázky číslo 12 a 13.

Ak chcete nastaviť pre 20 otázok rovnakú podmienku, tak by to bolo dosť prácne vyklikávať to isté 20x. Prácu si môžete prácu uľahčiť tak, že zadané podmienky skopírujete z tejto otázky do ďalších otázok, ktoré sa majú zobrazovať za rovnakých podmienok.
Ako skopírovať podmienku na zobrazenie karty do inej otázky/karty?

Viac návodov: Vetvenie otázok