Niektorí žiaci majú test v stave Priebežné odpovede aj po vypršaní času na test. Prečo?

Slovenčina Čeština

Pri prideľovaní testu môže učiteľ zadať časové okno, kedy sa test dá vypracovať, a/alebo zadať, koľko času majú žiaci na vypracovanie testu.
Ako obmedziť čas na vypracovanie testu ?

Za normálnych okolností žiak po vypracovaní testu test odovzdá stlačením tlačidla Odovzdať, ktoré sa nachádza na konci testu.
Ak žiak nestlačí toto tlačidlo ale uplynie mu čas na test, potom test za žiaka odovzdá prehliadač, v ktorom mal test otvorený.

Avšak môže sa stať, že žiakovi pred vypršaním času na test:
a) vypadne elektrický prúd
b) vypadne internet
c) vybije sa mu počítač/mobil, na ktorom robil test
d) žiak zatvorí prehliadač alebo aplikáciu ešte pred odovzdaním testu.

EduPage si priebežne žiakove odpovede zaznamenáva (každé 2 minúty), čiže aj keď žiak test neodovzdal, jeho odpovede (od posledného automatického uloženia) nájdete v EduPage. Test je v stave Priebežné odpovede, aj keď čas na testu už uplynul.


V stave Priebežné odpovede nie je možné test hodnotiť. Ak učiteľ vie, že už čas na test uplynul, potom môže manuálne zmeniť stav Priebežné odpovede na stav Odovzdal. Kliknite na stav a vyberte modrý stav Odovzdané.


Systém upozorní na zmenu stavu takouto hláškou:


Po zmene stavu už je možné odovzdané odpovede žiaka hodnotiť.

Upozornenie: Počas vypracovania testu nemeňte žiakom stav na Odovzdané. Nemohli by už ďalej na teste pracovať.

Čo znamenajú a na čo slúžia jednotlivé stavy v záložke známky?
Prečo vidím akési neúplné výsledky žiakov počas vypracovania?
Viac návodov: Testy