ตัวเลือกต่างๆ สำหรับการประเมินนักเรียนใน EduPage

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

ครูแต่ละท่านมีความพึงพอใจในการเลือกใช้วิธีการประเมินนักเรียนที่แตกต่างกัน โดยอิงจากประสบการณ์และความเคยชินของพวกเขา นี่จึงเป็นสาเหตุที่ EduPage เสนอตัวเลือกที่หลากหลายในการประเมินนักเรียน

ครูสามารถกำหนดรูปแบบของการประเมินงานในขณะที่กำลังสร้างงานที่มอบหมายใหม่ในผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

1. รูปแบบการประเมิน "เกรด"

2. รูปแบบการประเมิน "เกรดที่คำนวณจากคะแนน/เปอร์เซ็นต์"

3. รูปแบบการประเมิน "คะแนน"

4. รูปแบบการประเมิน "คะแนนที่ระบุเกรด"

5. รูปแบบการประเมิน "เปอร์เซ็นต์"

6. รูปแบบการประเมิน "เปอร์เซ็นต์ที่คำนวณจากคะแนน"

7. รูปแบบการประเมิน "เปอร์เซ็นต์ที่คำนวณจากคะแนนที่ระบุเกรด"