วิชาที่มีองค์ประกอบเพิ่มเติม

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

สถานการณ์คล้ายคลึงกับสถานการณ์ดังต่อไปนี้อาจเกิดขึ้น:

วิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษมีองค์ประกอบสองอย่างคือ ส่วนที่เป็นภาษาและส่วนที่เป็นวรรณคดี

ท่านสามารถสร้างรายวิชาสำหรับวิชานี้ได้ 2 รูปแบบคือ:
ก) 1 แผนการสอน สำหรับองค์ประกอบทั้งสองส่วนในวิชานี้
ข) 2 รายวิชา และ 2 แผนการสอน ซึ่งมีการเชื่อมโยงกันโดยใช้ “องค์ประกอบวิชา”

ก) 1 แผนการสอน สำหรับองค์ประกอบทั้งสองส่วนในวิชานี้

ท่านสามารถนำองค์ประกอบทั้งหลายเข้าไปในแผนการสอน:

เมื่อท่านเลือกหัวข้อการสอนในการบริหารจัดการชั้นเรียน ท่านไม่จำเป็นต้องเลือกหัวข้อเรียงตามลำดับ โดยท่านสามารถเลือกคาบเรียนจากองค์ประกอบแรก แล้วจึงเลือกคาบเรียนจากองค์ประกอบที่สองได้เลย

ข) 2 รายวิชา และ 2 แผนการสอน ซึ่งมีการเชื่อมโยงกันโดยใช้ “องค์ประกอบวิชา”

ครูบางท่านอาจจะเคยชินกับการมีแผนการสอน 2 แผน โดยแผนหนึ่งใช้สำหรับองค์ประกอบที่เป็นภาษา และอีกแผนหนึ่งใช้สำหรับองค์ประกอบที่เป็นวรรณคดี

เลือก “การตั้งค่าขั้นสูง” ในการสร้างรายวิชา

และพิมพ์องค์ประกอบวิชา

ในการบริหารจัดการชั้นเรียน ท่านจะสามารถเลือกแผนการสอนสำหรับองค์ประกอบอื่นๆของวิชานั้นได้