ผู้ดูแลระบบ - การจัดการรายวิชา

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

“รายวิชา” มีหน้าที่สำคัญใน EduPage. ข้อดีของรายวิชา

ผู้ดูแลระบบของ EduPage สามารถมองเห็นภาพรวมของรายวิชาที่ถูกสร้างขึ้นและรายวิชาที่ขาดหายไป รวมถึงการตั้งค่าของรายวิชาต่างๆ “ภาพรวม” สามารถแสดงถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในรายวิชาต่างๆ

เรามาลองพิจารณาภาพรวมและการจัดการรายวิชาในสถานการณ์ 2 สถานการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง ดังนี้:

1. ก่อนการสร้างและการเผยแพร่ตารางสอน
2. หลังการเผยแพร่ตารางสอนใน EduPage

1. ก่อนการเผยแพร่ตารางสอน:
ครูจะต้องสร้างรายวิชาของตนเองในช่วงเริ่มต้อของปีการศึกษา ทั้งนี้ครูสามารถสร้างรายวิชาของตนเองไว้ล่วงหน้าก่อนการเผยแพร่ตารางสอน โดยที่ครูสามารถจัดเตรียมแผนรายวิชาและการเตรียมการสอนไว้ล่วงหน้าก่อนเปิดภาคเรียน

ผู้ดูแลระบบจะมีภาพรวมของรายวิชาที่ถูกสร้างขึ้น โดยแถบสีเขียวแสดงถึงรายวิชาที่เป็นทางการที่ถูกสร้างโดยครู ส่วนแถบสีแดงแสดงถึงรายวิชาที่ไม่เป็นทางการ รายวิชาที่เป็นทางการและรายวิชาที่ไม่เป็นทางการคืออะไร

การสร้างรายวิชาเป็นเรื่องที่ทำได้ง่าย แต่ในกรณีที่ครูไม่สะดวกในการสร้างรายวิชาด้วยตนเอง ผู้ดูแลระบบสามารถสร้างรายวิชาให้พวกเขาแทนได้:

เลือก “ภาพรวม” ในเมนูด้านซ้าย และเลือก “รายวิชา”

กดปุ่มสีแดงที่มีเครื่องหมาย +

ในฐานะผู้ดูแลระบบ ท่านจะต้องเลือกครูผู้มีหน้าที่สอนในรายวิชานั้นๆ มิเช่นนั้นครูผู้นั้นจะไม่สามารถเข้าดูรายวิชานั้นได้

(หากท่านเลือกช่อง(ชั้นเรียน+วิชา)ที่ต้องการในตาราง ก่อนที่จะกดปุ่มสีแดง ที่มีเครื่องหมาย + ข้อมูลของชั้นเรียนและรายวิชานั้นๆ จะถูกเลือกโดยอัตโนมัติ)

กด บันทึก เพื่อสร้างรายวิชา

ผู้ดูแลระบบ - รายวิชาที่มีการแบ่งชั้นเรียน
การแบ่งและการรวมชั้นเรียน

ก่อนการเผยแพร่ตารางสอนใน EduPage ทุกๆ รายวิชาที่แสดงจะ “ไม่มีสัญลักษณ์รูประฆัง” ไม่ว่าจะเป็นรายวิชาที่เป็นทางการ(สีเขียว) หรือ รายวิชาที่ไม่เป็นทางการ(สีเทา)

2. หลังการเผยแพร่ตารางสอน:
หลังจากการเผยแพร่ตารางสอนใน EduPage จะมีสัญลักษณ์รูประฆังปรากฏอยู่ในรายวิชาในภาพรวมรายวิชา ซึ่งเป็นรายวิชาที่อ้างอิงจากตารางสอน

รายวิชาที่มีแถบสีแดงและสัญลักษณ์รูประฆังหมายถึงรายวิชาที่ควรจะถูกกำหนด โดยอ้างอิงจากข้อมูลในตารางสอน แต่ทั้งนี้ รายวิชานั้นยังไม่ได้ถูกสร้างขึ้น เนื่องจากครูยังไม่ได้สร้างรายวิชาที่เป็นทางการ

ผู้ดูแลระบบ - รายวิชาที่มีแถบสีแดงและสัญลักษณ์รูประฆัง

รายวิชาที่มีแถบสีเขียวและสัญลักษณ์รูประฆังหมายถึงรายวิชาที่ถูกกำหนดไว้ใน “ภาพรวม” โดยอ้างอิงจากข้อมูลในตารางสอนและได้ถูกสร้างให้เป็นรายวิชาที่เป็นทางการไว้เรียบร้อยแล้ว ซึ่งในที่สุดทุกๆรายวิชาจะต้องมีแถบสีเขียวและสัญลักษณ์รูประฆัง

ผู้ดูแลระบบสามารถเชิญครูให้เข้ามาสร้างรายวิชาของตนเอง หรือผู้ดูแลระบบอาจจะสร้างรายวิชาแทนครูก็ได้:
คลิกรายวิชา(สีแดง)ที่ท่านต้องการจะสร้าง กด “สร้างรายวิชา” ในเมนูด้านขวา หลังจากขั้นตอนนี้ รายวิชาจะแสดงอยู่ในรายการรายวิชาของครูผู้นั้น

แถบสีของรายวิชาจะเปลี่ยนไปเป็นสีเขียว ผู้ดูแลระบบ - รายวิชาที่มีการแบ่งชั้นเรียน

ข้อควรระวัง: ห้ามลบรายวิชาที่ถูกสร้างขึ้นโดยครู เนื่องจากรายวิชาอาจมีข้อมูลแผนการสอนและการเตรียมการสอนของครูอยู่ด้วย!
วิธีกู้คืนรายวิชา (ที่มีแผนการสอนของครู) ที่ถูกลบไปแล้ว