ผู้ดูแลระบบ - แผนการสอน

English Slovenčina Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

กล่อง : "ค้นหาแผน"

ที่หน้านี้ ท่านจะสามารถเลือกดูภาพรวมของรายวิชาต่างๆ และข้อมูลที่มีประโยชน์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

หากท่านเลือกรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งในตาราง ท่านจะสามารถเข้าดูแผนการสอน การจัดเตรียม เนื้อหามาตรฐาน และการกำหนดต่างๆ

"ภาพรวมของแผนการสอน"

ชั้นเรียน การแบ่งกลุ่มของนักเรียน และวิชาเรียนทั้งหมด จะแสดงอยู่ในตาราง

แถบสีเขียว แสดงว่ารายวิชาที่เป็นทางการที่ได้ถูกสร้างขึ้นสำหรับชั้นเรียนและวิชานั้นๆ รวมถึงจำนวนของคาบเรียนที่สอนไปแล้วอีกด้วย

แถบสีเทา แสดงว่าครูผู้สร้างรายวิชานี้ยังไม่ได้ตั้งรายวิชานี้ให้เป็นทางการ

แถบสีแดง แสดงว่ายังไม่มีการสร้างรายวิชาสำหรับวิชาและชั้นเรียนนี้

แถบสีขาว แสดงว่าไม่มีการสอนวิชานี้ให้กับชั้นเรียนนี้