ผู้ดูแลระบบ - เนื้อหามาตรฐาน

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

การแชร์สื่อการเรียนการสอนระหว่างครูเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเนื้อหามาตรฐานใน EduPage เนื่องจากภาครัฐมีการกำหนดเนื้อหามาตรฐานสำหรับวิชาส่วนใหญ่ที่ใช้สอนในโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ดังนั้นเนื้อหามาตรฐานจึงเหมาะแก่การนำมาใช้ในการจัดการสื่อการเรียนการสอนที่ถูกแชร์ระหว่างครู
"เนื้อหามาตรฐาน" ใน EduPage คืออะไร

เลือก "เนื้อหามาตรฐาน" ในเมนูด้านซ้าย แล้วเลือกกล่อง แก้ไขเนื้อหามาตรฐาน

เลือกวิชาและระดับชั้น หากใน EduPage มีเนื้อหามาตรฐานในวิชาที่ท่านเลือก เนื้อหามาตรฐานก็จะปรากฏให้เห็น

ท่านสามารถแก้ไขเนื้อหามาตรฐาน และกำหนดและปรับปรุงเนื้อหามาตรฐานของโรงเรียนของท่าน
เลือก "เพิ่มกลุ่ม"

หากใน EduPage ไม่มีเนื้อหามาตรฐานในวิชาที่ท่านเลือก ท่านสามารถกำหนดเนื้อหามาตรฐานของโรงเรียนของท่านได้เองด้วยวิธีเดียวกัน

กล่อง เปรียบเทียบกับเนื้อหามาตรฐาน แสดงให้เห็นภาพรวมของการใช้/สอนเนื้อหามาตรฐานในแต่ละคาบเรียน

แถบสีฟ้าแสดงว่ามีเนื้อหามาตรฐานอยู่ในแผนการสอนของครู แถบสีเขียวแสดงว่าครูได้สอนหัวข้อของแผนการสอนที่มีเนื้อหามาตรฐานไปแล้ว

วงกลมสีเขียว-แดง แสดงถึงผลคะแนนของนักเรียนในการทำแบบทดสอบและการบ้านตามเนื้อหามาตรฐานนั้นๆ โดยวงกลมนี้จะปรากฏขี้นก็ต่อเมื่อมีการบันทึกคำตอบในแบบทดสอบและการบ้านของนักเรียนใน EduPage เรียบร้อยแล้ว ซึ่งอาจเป็นคำตอบที่นักเรียนตอบแบบทดสอบ/การบ้านผ่านระบออนไลน์ หรือเป็นคำตอบที่ครูเป็นผู้กรอกจากแบบทดสอบ/การบ้านบนกระดาษด้วยเครื่องมือใน EduPage ก็ได้

กล่อง ค้นหาเนื้อหามาตรฐานในรายวิชา แสดงให้เห็นภาพรวมของแต่ละรายวิชา ซึ่งมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ

เมื่อท่านคลิกเลือกรายวิชา การจัดเตรียม หรือการกำหนดในตาราง ระบบก็จะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับรายวิชา รวมถึงแผนการสอน การจัดเตรียม เนื้อหามาตรฐาน และการกำหนดของรายวิชานั้นด้วย

กล่อง เนื้อหามาตรฐานของรายวิชา - ภาพรวม แสดงจำนวนของเนื้อหามาตรฐานในแผนการสอนของแต่ละรายวิชา

รายวิชาสีเขียวคือรายวิชาที่เป็นทางการ สีเทาคือรายวิชาที่ไม่เป็นทางการ สีแดงคือรายวิชาที่ยังไม่ได้สร้าง

กล่อง ห้องสมุดโรงเรียน แสดงจำนวนของสื่อการเรียนการสอนใน EduPage สำหรับแต่ละเนื้อหามาตรฐาน โดยสื่อการเรียนการสอนจะถูกแบ่งอยู่ใน ห้องสมุดรวม ห้องสมุดโรงเรียน หรือ การจัดเตรียมของครู