Blok vyučovania - umožňuje niektorým triedam neskorší príchod alebo skorší odchod.

arrival_second_period

English Slovenčina Deutsch España Polish Russian Greek Lithuania Bulgarian

Program automaticky počíta počet hodín za každý deň.

Ak napríklad, mávate 32 hodín v 5dňovom týždni potom softvér vypočíta 32/5 = 6.4. Tak automatické rozdelenie hodín rozhodne, že táto trieda má mať 6-8 hodín denne. V tomto prípade môže softvér rozložiť hodiny napr. 6+6+7+7+6, alebo 6+8+6+6+6. Určite nevygeneruje 9+5+5+9+4

Softvér začína prvou hodinou a zapĺňa vyučovanie do maxima vypočítaného na deň.

Tento automatický výpočet bloku vyučovania je vhodný pre väčšinu škôl. Avšak, ak trieda má 32 hodín a dovolíte 5-9 hodín denne, ptom musíte nastaviť blok vyučovania manuálne.

V menu Trieda/Podmienky/Rozšírené môžete zadať, že žiaci môžu ísť domov po piatej hodine, ale nie neskôr než po 9. hodine:

Presne taký istý spôsob môžete použiť na zadanie, že niektorí žiaci môžu prísť do školy neskôr. Toto môže prísť veľmi vhod v prípade nedostatku učební/učiteľov. Ak niektorí žiaci môžu začínať o jednu alebo dve hodiny neskôr, môže to pomôcť rozložiť hodiny a vyriešiť nedostatok učební/učiteľov.

Na nasledujúcom obrázku sme zadali, že žiaci 5.A môžu prísť do školy najneskôr na 3. hodinu (nemôžu prísť neskôr, ale môžu prísť hocikedy skôr):

Všimnite si prosím, že nie je potrebné to aplikovať pre celú triedu. Časť triedy môže prísť neskôr a zostať dlhšie, kým druhá časť príde skôr a odíde neskôr zas iný deň. Môže to prísť vhod, hlavne vtedy, ak obe skupiny používajú tú istú miestnosť alebo tí istí učitelia učia obe skupiny triedy.

Blok vyučovania nastaví, kedy majú žiaci začínať a končiť vyučovanie. V podstate to nastaví min. a max. počet hodín, ktoré môžu mať za deň. Ak je to potrebné, môžete to ešte zadať ďalej. Pozrite Je možné nastaviť maximálny počet hodín za deň?

Ešte niečo viac o bloku vyučovania možno nájsť v tomto článku:
Kontrola medzier/okien v rozvrhu triedy