Viac semestrový rozvrh

?multiterm_timetable

English Slovenčina Deutsch Polish Russian Greek Lithuania Bulgarian

Pre každú hodinu môžete definovať, v ktorom semestry alebo štvrťroku (terme) má byť umiestnená. Môžete priradiť presný štvrťrok prípadne zadať, že hodina má byť v ľubovolnom alebo v každom štvrťroku. Okrem toho môžete povedať, že hodiny maju byť v "T1 A T2" alebo "T1 ALEBO T2" alebo napríklad iba T4.
Termy zadefinujete cez menu Hlavný - Škola. Označte, že Vaša škola používa viactýždňový alebo viac semestrový rozvrh a zadajte príslušný počet termov:

Pre premenovanie termov použite tlačidlo Edit.
Po nastavení termov sa Vám vytvorí nový combobox na výber zobrazenia príslušného termu:

Pre každú hodinu môžete definovať, v ktorom terme má byť odučená.

Podobne ako pre dni aj pre termy možete vytvoriť špeciálne termy. Ak používate 4 štvrťroky, program automaticky vytvorí 2 špeciálne termy nazvané Semester 1 and Semester 2. Semester 1 v skutočnosti je "T1 A T2". Čiže ak zadáte hodinu pre S1 bude sa nachádzať v T1 aj T2 v rovnakom dni a na rovnakej hodine.
Ak zadáte hodinu ako "T1 ALEBO T2", to znamená, že bude počas generovania rozvrhu programom umiestnená v jednom z týchto dvoch termov.

Ako môžem nastaviť hodinu iba pre párny týždeň/týždeň A?

Ak má Vaša škola rôzne rozvrhy na párny a nepárny týždeň, možete v nastaveniach školy povedať, že chcete robiť rozvrh pre dva alebo viac týždňov:

Následne pre každú hodinu môžete povedať v ktorý týždeň sa má uskutočniť:

Všetky týždňe
Hodina bude v rovnaký deň a hodinu každý týždeň.
Ľubovolný týždeň
Hodina môže byť v ľubovoľnom týždni.
Týždeň
Hodina bude iba v tomto týždni.