Výdajný terminál - zvukové upozornenia, výdaj vo viacerých okienkach (budovách); ďalšie nastavenia

Pre zobrazenie údajov po priložení čipu/karty stravníka k čítačke v jedálni je potrebný tablet alebo smartfón (prípadne monitor).
Výdajný terminál - zobrazenie a výdaj stravy

Čo všetko, ako farebne a s akým zvukovým doprovodom sa bude zobrazovať na obrazovke, si môže škola nastaviť na každej obrazovke podľa vlastnej potreby.


MOŽNOSTI V NASTAVENIACH aplikácie Smartbox:

 • zvukové upozornenie

  Zvukové upozornenie je dobré používať spolu so zobrazovaním, kuchárka nemusí (alebo niekedy nestíha) po každom pípnutí pozerať na obrazovku výdajného terminálu. Nevydá tak jedlo niekomu, kto nie je prihlásený.

  V nastaveniach na obrazovke terminálu je možné zvoliť zvukové upozornenie:
  a) vypnuté úplne
  b) jednoduché - zvuky cink / bzzz / ding-dong
  c) rozšírené - hlasové oznámenie o veľkosti porcie alebo iné (pre (odhlásené jedlo / opakované pípnutie / nestravuje sa / neznámy čip)

  Pre korektné fungovanie rozšíreného upozornenia je potrebné mať správne nastavené veľkosti porcií k typom platiteľov a priradené typy platiteľov ku stravníkom.

  Po priložení čipu sa v čase výdaja nejakého jedla zobrazí meno a priezvisko, komu patrí čip a ikonka, ktorá symbolizuje údaje o objednávke stravy.

  V čase mimo výdaja stravy alebo ak je pozastavený výdaj sa nezobrazuje údaj o objednávke a ani sa nezaznamenáva prevzatie stravy (potrebný pre obedy zadarmo).


 • fotky stravníkov

  Ak má škola v ascAgende nahraté aj fotky, je možné ich zobrazovať aj na obrazovke v jedálni.

 • zobrazenie poznámky o osobe

  Na karte stravníka v module jedáleň je možné zapísať poznámku a túto zobrazovať na obrazovke v jedálni.
  Dá sa to využiť napr. ak má žiak nejaké drobné stravovacie obmedzenie alebo zvýšené nároky (športová trieda).

 • meniť farbu stránky pri pípaní

  Každé nové pípnutie iným čipom zmení farbu celej obrazovky.
  Ak ide o opakované pípnutie alebo stravník má jedlo odhlásené, meno stravníka sa navyše zobrazí v inej farbe ako je farba pozadia.

 • povolený výdaj menu

  Defaultne je nastavený výdaj aj zobrazenie každého menu, ktoré škola varí.
  Iné nastavenie môže použiť škola, ktorá ponúka viacero menu a potrebuje oddeliť výdajné miesta podľa menu - či už viaceré výdajné okienka v jednej budove alebo má škola viacero výdajných miest v iných budovách.
  Treba rozlišovať výdaj a zobrazenie:
  výdaj
  - je viazaný na výdajné miesto (ku krabičke Smartboxu)
  - ak je vypnutý výdaj menu, Smartbox nezaznamená pípnutie čipom - na obrazovke bude iba neznámy stravník a nebude mať ani označené prevzatie jedla
  zobrazenie
  - je viazané na obrazovku - na jeden Smartbox môžu byť pripojené aj dve obrazovky (tablet, smartfón)
  - ak je vypnuté iba zobrazenie, na obrazovke sa po priložení čipu nezobrazí nič, ale sa zaznamená prevzatie jedla (pokiaľ je teda zapnutý výdaj)

  Preto pozor na mylné vypnutie výdaja najmä v súvislosti s obedmi zadarmo.

  Návody k hardvéru a terminálom v jedálni:
  Aký hardvér je potrebný do školskej jedálne
  Výdajný terminál - zariadenie na zobrazovanie a jeho priradenie
  Výdajný terminál - zobrazenie a výdaj stravy
  Výdajný terminál - označenie odberu bez čipu (zabudnutý čip) ; komu patrí stratený čip
  Výdajný terminál - zvukové upozornenia, výdaj vo viacerých okienkach (budovách); ďalšie nastavenia

  Objednávkový terminál - nastavenie dňa

  Pozrite si ďalšie návody pre modul Školská jedáleň:

  Zoznam všetkých návodov pre modul Školská jedáleň