Dochádzka - absencie žiakov pre 'obedy zadarmo'

V module jedáleň sa nachádza možnosť tlačiť alebo exportovať do súboru zoznam chýbajúcich žiakov na jednotlivých hodinách vo vybratom dni, resp. pre dlhšie časové obdobie.

Dáta do zostavy sú prenášané online z modulu elektronická triedna kniha, preto podmienkou získania zostavy o absencii žiakov je používanie ETK na škole.

Zostava je dostupná pre obe licencie ascAgendy a je primárne určená pre školu, ktorá pre dotovanú stravu používa iný systém ako modul jedáleň cez EduPage.

V tlačovej zostave je potrebné:
- zvoliť časové obdobie
- cez tlačidlo 'Zobraziť/Upraviť' vybrať stravníkov, buď jednotlivé triedy alebo všetkých žiakov (aj ZŠ a MŠ naraz)

Zobrazí sa menný zoznam žiakov s triedou a typom platiteľa (= kategória stravníka zadaná v module jedáleň). V tabuľke pre každý deň vo zvolenom časovom období je zapísaná číslom vyučovacia hodina, na ktorej žiak chýbal.
Zostavu je možné tlačiť alebo uložiť do súboru - formát .pdf alebo .csv.

Pre správne dáta v zostave je potrebné, aby učitelia dôsledne zapisovali chýbajúcich žiakov do ETK.

Podľa konkrétneho využitia zostavy dôslednosť sa vyžaduje na rôznych úrovniach:

 • zapísanie chýbajúcich na 1. vyučovacej hodine v online režime ETK:
  - ak zostavu chce využívať vedúca jedálne každé ráno na zistenie neprítomných žiakov pre lepší odhad počtu jedál, najmä v súvislosti s 'obedmi zadarmo' - takýto spôsob odhadu počtu jedál je iba ako druhá možnosť pre školy, kde rodičia/žiaci nie sú ochotní odhlasovať stravu aj keď vedia, že dieťa nepríde do školy.

  Škola musí mať vtedy nastavený proces a dohodnutý 'deadline' na zapísanie chýbajúcich žiakov učiteľmi, + učitelia musia do ETK zapisovať v režime online, aby vedúca jedálne mala čo najpresnejšie údaje v stanovenom čase.

  Ideálne riešenie pre presný počet prihlásených stravníkov je dovoliť a nastaviť odhlasovanie cez žiacke/rodičovské konto - Ako nastaviť odhlasovanie / prihlasovanie stravy; výber z viacerých menu.


 • zapísanie chýbajúcich na každej hodine počas dňa:
  - ak zostavu chce škola využívať na dennej báze ako podkladový súbor pre import do iného jedálenského systému v súvislosti s 'obedmi zadarmo'.
  Denné generovanie a denný import súboru môže mať negatívny vplyv na nárok na dotáciu za stravu v prípade, ak žiak chýba celý deň, ale čo len jeden učiteľ zabudol zapísať absenciu.


 • týždenná kontrola / doplnenie / oprava zapísaných absencií triednym učiteľom:
  - ak zostavu chce škola využívať ako podkladový súbor pre import do iného jedálenského systému v súvislosti s 'obedmi zadarmo', ale na inej ako dennej báze.
  V praxi je práve kontrola a oprava absencii triednym učiteľom rozhodujúca, či žiak v niektorý deň chýbal celý deň alebo sa zúčastnil aspoň na jednej vyučovacej hodine, lebo potom je rozdielny nárok na dotáciu za stravu.

  Používanie dochádzky z ETK pre 'obedy zadarmo' spolu s dôslednou kontrolou učiteľa je najpresnejší podklad o dochádzke žiaka pre nároky na dotovanú stravu.
  Každá zmena v ETK sa okamžite prejaví aj v module školská jedáleň, preto ak škola používa prepočet nároku na dotáciu cez EduPage, má presné vyhodnocovanie získaných a stratených nárokov na dotáciu, nemusí spätne kontrolovať, či nenastala zmena v dátach už importovaných do iného jedálenského systému.

  Tiež je pri používaní modulu školská jedáleň v kompletnej podobe v prepočte nárokov na dotáciu zohľadnená napríklad celodenná absencia žiaka z dôvodu reprezentácie školy na nejakej súťaži. Reprezentácia sa podľa legislatívy považuje za prítomnosť na vyučovaní a žiak má teda nárok na dotáciu, ak mal prihlásený obed a prevzal ho.
  Modul jedáleň v časti 'Stravníci' - 'Jedlá stravníkov' a 'Poplatky a platby' takýto nárok správne započíta, ale až po zaznamenaní ospravedlnenky absencie žiaka - typ 'R'.

  Viac 'Obedy zadarmo' - ako funguje prepojenie modulov.
  Pozrite si ďalšie návody pre modul Školská jedáleň:

  Zoznam všetkých návodov pre modul Školská jedáleň