Jedálny lístok - ďalšie nastavenia pre zobrazovanie

Rôzne nastavenia pre jedálny lístok sa nachádzajú v samotnom dialógovom okne pre vyplňovanie JL.
Je potrebné si najprv otvoriť editovanie niektorého jedla - dňa.


Možnosti v nastaveniach:

=> 'Uplatňovať za obdobie'
- štandardne je pre celý šk. rok, no ak počas roka potrebujete zmeniť nastavenie pre JL, treba zadať časové obdobie od - do pre uplatňovanie iných nastavení (ideálne nastavovať pre budúce obdobie, nie spätne)

=> 'Stĺpce (Zobraziť)'
- štandardne sa zobrazujú také stĺpce, ktoré má vidieť stravník:
* Názov jedla * Pôvod mäsa * Alergény * Hmotnosti
* Menu - v ponuke stĺpcov je iba ak máte nastavené, že varíte viacej menu a vtedy sa tento stĺpec zobrazuje už automaticky aj pri vyplňovaní aj stravníkovi

- môžete si zvoliť aj ďalšie stĺpce, ktoré chcete vidieť pri vyplňovaní, tie sa ale stravníkom nezobrazujú
* Typ platiteľa
- keďže typ platiteľa je základná kategorizácia stravníkov, už priamo v JL lístku môžete zadať rôzne jedlo pre rôznych stravníkov a nie je nutné využívať nastavenie pre viac menu
Príklady použitia (obr. nižšie v časti 'Typy platiteľov - skupiny'):
---> jedáleň, ktorá varí aj pre ZŠ aj pre MŠ, varí v konkrétny deň vyprážané jedlo, no také sa nemôže podávať deťom v MŠ
---> pre 2. stupeň v niektorý nevaríte, ale podávate iba bagetu
..... => do JL zadáte obe jedlá (vyprážaný aj prírodný rezeň; teplé jedlo aj bagetu) a pre každé jedlo v stĺpci 'typ platiteľa' naklikáte iba tie typy platiteľov, ktorým dané jedlo ponúkate

* ID Rec. = číslo MSN
- pozor - je to zobrazenie pre vás pri vyplňovaní JL, nie je to zobrazenie pre stravníka (pre nastavenie je popis nižšie)
* Poznámka
- oficiálne receptúry obsahujú rôzne poznámky (napr. o vhodnosti pre celiatikov) - môžete si takúto poznámku zobraziť ako pomôcku pri tvorbe JL a výbere receptúr=> 'Názov (Vidí stravník) - čísla receptúr sa pre stravníkov štandardne nezobrazujú
- ak vytvárate JL z oficiálnych receptúr (MSN) a chcete ich čísla zobrazovať aj v JL (stravníkovi, v tlači), treba si cez nastavenia zvoliť formát v akom sa čísla MSN budú zobrazovať

=> Pôvod mäsa - v nastaveniach sa zadáva skratka krajiny a jej umiestnenie v JL
---> 'Pôvod mäsa (Zobraziť)'
- štandardne sa skratka krajiny zobrazuje v zátvorke za názvom konkrétnej receptúry
- druhá možnosť je skratku krajiny pôvodu mäsa zobrazovať v samostatnom stĺpci
---> 'Pôvod mäsa (Tabuľka)'
- v systéme sú prednastavené najčastejšie krajiny a ich skratky -> - zoznam môžete doplniť, zmeniť, ...
- tento zoznam krajín sa zobrazuje pri vyplňovaní JL v stĺpci 'Pôv. mäsa' a skratka sa zobrazuje stravníkom v JL

=>'Typy platiteľov - skupiny'

- slúži na jednoduchšie vyplňovanie jedálneho lístku v prípade, že nevaríte rovnaké receptúry pre všetkých stravníkov
-> vtedy je dobré si vytvoriť spoločnú skupinu pre viacej typov platiteľa - skupiny sa budú zobrazovať pri vyplňovaní JL v stĺpci 'Typ platiteľa'

- štandardne nie sú nastavené žiadne skupiny - väčšina škôl totiž podáva rovnaké jedlo pre všetkých a vtedy nie je potrebné nič nastavovať

Využitie:
---- ak varíte pre materskú aj základnú školu (pre deti v MŠ nie je dovolené podávať niektoré potraviny)
Jedálny lístok - ako zadať iné jedlo pre ZŠ a MŠ (vyprážané vs. nevyprážané)
---- ak varíte pre viaceré školy, ktorým potrebuje zobrazovať iné receptúry, ale nepotrebujete nutne nastavovať samostatné menu
Jedálny lístok - rôzne zobrazovanie pre rôznych stravníkovPozrite si ďalšie návody pre modul Školská jedáleň:

Zoznam všetkých návodov pre modul Školská jedáleň