Administrácia - Plnomocenstvo na preberanie žiaka zo školy

Škola môže umožniť rodičovi/zákonnému zástupcovi splnomocniť ďalšiu osobu na preberanie svojho dieťaťa elektronicky cez EduPage.
Administrátor - ako povoliť podávanie žiadostí/vyhlásení?

Rodič vyplní v plnomocenstve údaje za splnomocnenú osobu - meno, priezvisko, vzťah k dieťaťu (starý rodič, súrodenec, ...),
adresu a telefonický kontakt.
Plnomocenstvo na preberanie žiaka zo školy

Triedny učiteľ akceptuje Plnomocenstvo za žiakov svojej triedy. Administrátor, resp. učiteľ s prideleným právom na administráciu modulu Žiadosti alebo tejto konkrétnej žiadosti Plnomocenstvá všetkých žiakov.

Triedny učiteľ za svoju triedu, administrátor za celú školu si môže vytvoriť prehľad o podaných a akceptovaných splnomocneniach na preberanie, v ktorom sú údaje prehľadne usporiadané.
Prehľad Splnomocnení na preberanie detí udelených rodičmi ďalším osobám

V poobedňajších hodinách pri preberaní detí z ŠKD sú žiaci s vychovávateľmi. Aby mali vychovávatelia prístup k plnomocenstvu, k ich schvaľovaniu a k prehľadu, je potrebné prideliť vychovávateľom právo na konkrétnu žiadosť:
Ako nastaviť práva pre konkrétny typ žiadosti - právo upravovať modul