Môžem pri hodnotení žiakov kombinovať hodnotenie známkou s hodnotením pomocou bodov alebo percent?

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

Odporúčame, aby sa učiteľ rozhodol pre jeden spôsob hodnotenia - známky, body alebo percentá.

Je možné aj kombinovať tieto spôsoby hodnotenia, ale učiteľ by mal porozumieť tomu, ako sa vypočíta výsledná známka.

Predpokladajme, že už máme zadané nejaké známky.

Vytvoríme 2 nové udalosti: udalosť Test, kde hodnotíme percentami a Test 2, kde hodnotíme bodmi s maximálnym počet bodov 20.

Vidíme, že po uložení sa nám priemer žiaka prepočítal na percentá. Akým spôsobom systém prepočítal známky na percentá?

Už existujúcim známkam sa priradila štandardná váha 20.

Pri hodnotení známkami 1-5 zodpovedá:
Vyjadrené v bodoch:

 • známke "1" 20 bodov
 • známke "2" 15 bodov
 • známke "3" 10 bodov
 • známke "4" 5 bodov
 • známke "5" 0 bodov

  Vyjadrené v percentách:

 • známke "1" zodpovedá 100%
 • známke "2" 75%
 • známke "3" 50%
 • známke "4" 25%
 • známke "5" 0%

  To, ako sa známka prepočíta na body, resp. percentá, učiteľ nevie ovplyvniť, je to dané systémom. Preto by mal zvážiť kombinovanie rôznymi typmi hodnotenia.

  Ak chce učiteľ hodnotiť známkami a zároveň bodmi či percentami, potom odporúčame zvoliť typ hodnotenia "Známka vypočítaná z bodovej/percentuálnej hodnoty". Takýto prepočet bodov či percent na známku učiteľ ovplyvniť vie a to nastavením vhodnej stupnice na prepočet.
  Hodnotenie typu "Známka vypočítaná z bodovej/percentuálnej hodnoty"

  Tu je ukážka, ako vyzerá hodnotenie, ak učiteľ zvolí typ hodnotenia Známka vypočítaná z bodovej/percentuálnej hodnoty:

  Aké sú možnosti hodnotenia žiakov v prostredí EduPage?
  Známky (hodnotenie) s rozličnou váhou. Ako sa počíta priemer?