Ako vytlačím a zaevidujem jedno napomenutie za slabý prospech z viacerých predmetov

Napomenutie za slabý prospech v predmete môže žiakovi udeliť triedny učiteľ alebo ten učiteľ, ktorý žiaka daný predmet učí.
Ako triedny učiteľ zadá napomenutie pre slabý prospech?
Ako môže učiteľ podať návrh na napomenutie za slabý prospech vo svojom predmete?

Ak boli žiakovi udelené napomenutia za slabý prospech z viacerých predmetov, môžete mu vytlačiť jedno napomenutie so všetkými týmito predmetmi. Nezáleží pritom na tom, kto žiakovi napomenutia udelil.

V zozname Opatrení/rozhodnutí vidíte všetky napomenutia za slabý prospech udelené žiakovi.

Zaškrtnite pri tomto žiakovi zaškrtávač. Stačí v jednom riadku.
V hornom menu, ktoré sa po zaškrtnutí zobrazí, vyberte možnosť "Vygenerovať rozhodnutia".
Z ponúknutých zostáv na vygenerovanie vyberte "Napomenutie za slabý prospech - všetky predmety za štvrťrok".

Napomenutie bude obsahovať zoznam všetkých predmetov, z ktorých bolo žiakovi udelené napomenutie.

Pozri aj:
Ako triedny učiteľ zadá napomenutie pre slabý prospech?
Ako môže učiteľ podať návrh na napomenutie za slabý prospech vo svojom predmete?
Ako triedny učiteľ schváli návrh na napomenutie za slabý prospech alebo iné výchovné opatrenie