Správanie, poznámky, pochvaly

Slovenčina Ako môžem zadať poznámky/pochvaly?
Slovenčina Zadávanie poznámok v mobilnej aplikácii
Slovenčina Ako môže učiteľ zadať poznámku zo správania žiakom v triede, ktorú neučí?
Slovenčina Ako zadať žiakovi napomenutie/pochvalu/pokarhanie triednym učiteľom alebo riaditeľom
Slovenčina Ako triedny učiteľ zadá napomenutie pre slabý prospech?
Slovenčina Ako môže učiteľ podať návrh na napomenutie za slabý prospech vo svojom predmete?
Slovenčina Ako triedny učiteľ schváli návrh na napomenutie za slabý prospech alebo iné výchovné opatrenie
Slovenčina Ako vytlačím a zaevidujem jedno napomenutie za slabý prospech z viacerých predmetov
Slovenčina Ako si môže triedny učiteľ pozrieť poznámky žiakov svojej triedy?
Slovenčina Ako môže učiteľ zadať žiakom hromadne 1 zo správania na vysvedčení?
Slovenčina Pravidlá pre automatické pridávanie výchovných opatrení na základe pochvál/poznámok
Slovenčina Poznámka na nápravu
Slovenčina Ako zadať podmienečné vylúčenie zo štúdia?
Slovenčina Ako vytlačím a zaevidujem napomenutie/pochvalu/pokarhanie od triedneho učiteľa alebo riaditeľa?
Slovenčina Ako vytlačiť naraz viacero už vygenerovaných a zaevidovaných opatrení/rozhodnutí
Slovenčina Ktoré opatrenia má vlastne škola tlačiť?
Slovenčina Ako zobraziť/nezobraziť udelené výchovné opatrenie žiakovi a rodičom
Slovenčina História poznámok / výchovných opatrení
Slovenčina Výchovné opatrenia v katalógovom liste žiaka
Slovenčina Ako zmeniť dátum na už vygenerovanom rozhodnutí / oznámení?