Pravidlá pre automatické pridávanie výchovných opatrení na základe pochvál/poznámok

English Slovenčina Russian Čeština Lithuania Thai

EduPage umožňuje okrem známok pridávať žiakom aj pochvaly/poznámky a výchovné opatrenia.
Ako môžem zadať poznámky/pochvaly?

Zároveň je možné nastaviť aj pravidlá, že pri určitom počte poznámok sa automaticky vygeneruje zadané výchovné opatrenie. Napríklad 5 neskorých príchodov do školy znamená pokarhanie triednym učiteľom.

Pravidlá môže definovať administrátor, ale môže si ich nadefinovať aj učiteľ.

Pravidlá sa definujú v nastaveniach žiackej knižke v záložke Poznámky/rozhodnutia. Vyberieme si pokročilé pravidlá.

Pomocou pravidiel môžete zadefinovať pravidlá pre známky aj pravidlá pre poznámky. V tomto návode sa venujeme len pravidlám pre poznámky. Kliknutím na tlačidlo pokročílé pravidlá vám systém zobrazí zoznam všetkých aktuálnych pravidiel. Pravidlá môžete upraviť alebo zmazať. Cez "+Nové pravidlá pre poznámky" môžete pridať nové pravidlo.

Uvedieme teraz dva príklady na pravidlá pre poznámky.

Príklad čislo 1:
Učiteľ udeľuje žiakom za aktivitu smajlíky. Nech systém za 3 smajlíky automaticky vygeneruje výchovné opatrenie "Pochvala od triedneho učiteľa".

Dôležité je vybrať si typ pravidla. Ak sa jedná o "automatickú poznámku z predmetu", tak sa počet vybraných poznámok/pochvál počíta len z daného predmetu. Ak sa jedná o "automatickú poznámku", zvolené pochvaly/pokarhania sa spočítajú za všetky predmety a na základe súčtu sa automaticky vygeneruje výchovné opatrenie.

Príklad číslo 2:
Ak žiak príde neskoro na hodinu, učiteľ mu dá poznámku s ikonou hodín. Nech systém za 5 neskorých príchodov automaticky vygeneruje Pokarhanie triednym učiteľom. Na definovanie sme použili pokročilé pravidlo:

Na tomto príklade vidíme konkrétnu aplikácia pravidla o neskorých príchodoch. Kliknutím na trojuholník môže triedny učiteľ napomenutie schváliť, upraviť, zamietnuť, zmazať alebo vytlačiť. Pri oficiálnych napomenutiach sa vygenerovaním zostavy pridelí zostave číslo.
Ako si môže triedny učiteľ pozrieť poznámky žiakov svojej triedy?