Na čo slúžia štandardy v EduPage?

štandardy

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

Úloha štandardov v EduPage - VIDEONÁVOD

Vzdelávanie je úspešné vtedy, ak vieme, k akým cieľom majú žiaci dospieť. Preto sa v Štátnom vzdelávacom programe kladie dôraz na formulovanie požiadaviek, na výstup z témy, z ročníka alebo celého stupňa podľa charakteru predmetu.

V EduPage zohrávajú takto definované štandardy dôležitú úlohu.

Vďaka štandardom máte v EduPage zabezpečené:

1. Kategorizovanie príprav podľa štandardov. Materiály si môžete zaraďovať jednak ku témam plánu, ale aj ku príslušným výkonovým štandardom, ktorých sa materiály týkajú. Ak ku karte(otázke, obrázku, materiálu,...) pripojíte výkonový štandard, ktorého sa týka, jednoducho ju neskôr nájdete tak, že zaškrtnete príslušný štandard. Oba spôsoby organizovania materiálov môžete používať zároveň. To znamená, že materiál môže byť zaradený ku téme plánu a zároveň môže mať priradený výkonový štandard.

2. Zdieľanie materiálov medzi učiteľmi.
Učiteľ pripraví v EduPage materiál - či už prezentáciu, príklady, testové otázky, obrázky a podobne. Pripojí k materiálu príslušný výkonový štandard, ku ktorému sa nový materiál viaže. Ak učiteľ chce materiál zdieľať, práve na základe tohto štandardu, potom iní učitelia na škole môžu materiál vidieť.

Podobne aj naopak. Po zvolení konkrétneho výkonového štandardu vidíte v EduPage všetky materiály, ktoré iní učitelia k danej téme pripravili.

Prostredníctvom štandardov sa dostanete k materiálom, ktoré k danej téme pripravili iní učitelia.

Kde nájdem v EduPage hotové materiály k danej téme?
Ako môžem zdieľať svoj materiál do školskej knižnice?

3. Študijné materiály pre žiakov.
Na základe výkonových štandardov môžu žiaci otestovať svoje vedomosti z danej témy, napríklad pred písomkou. EduPage im ponúkne otázky, ktoré pripravili k danému štandardu iní učitelia.

Načo slúžia "Témy na štúdium"?

4. Výsledky žiakov podľa štandardov.
Či už žiaci vypracúvajú domáce úlohy alebo testy online alebo opravujete tlačené písomky pomocou EduPage, môžete vidieť výsledky žiakov podľa jednotlivých výkonových štandardov. Presne uvidíte, čo žiaci zvládli a čo im robí problémy. Oveľa efektívnejšie môžete využiť čas na vyučovacej hodine.

Kde si môže učiteľ pozrieť výsledky žiakov z testu alebo online DÚ?

5. Máte prehľad, čo je už odučené.
Nestane sa vám, že na niektoré zo štandardov ŠVP zabudnete. Presne uvidíte, ktoré štandardy máte odučené a ktoré nie. Veľké témy sa prehľadne rozčlenia na malé témy.

Ako pripojiť k témam svojho plánu výkonové štandardy?