Prijímačky v aSc Registratúre

Slovenčina Prijímacie skúšky - evidencia prihlášok a rozhodnutí v module eGovernment, podpísanie a odoslanie cez slovensko.sk
Slovenčina Ako zaevidovať prijatú prihlášku do eGovernment modulu
Slovenčina Ako zaevidovať všetky prijaté prihlášky naraz
Slovenčina Kde si v module eGovernment môžem pozrieť zaevidované prihlášky?
Slovenčina Komu zasiela EduPage rozhodnutia elektronicky cez slovensko.sk?
Slovenčina Vygenerované rozhodnutia sa nám nepreniesli automaticky do modulu eGovernment