eGovernment a aSc Registratúra

Slovenčina Čo prináša modul EduPage eGovernment?


eGovernment a aSc Registratúra - eschránka, pošta a podania

Slovenčina Ako odošlem jednu alebo viac správ cez schránku na slovensko.sk
Slovenčina Ako zaradím správu zo schránky na slovensko.sk do modulu eGovernment
Slovenčina Ako si prepojím EduPage eGovernment a Slovensko.sk?
Slovenčina Ako si pozriem správy, ktoré nám prišli do schránky na slovensko.sk
Slovenčina Ako zaevidovať došlú poštu
Slovenčina Pre školy: Ako v EduPage poslať správu, PDF súbor rodičovi alebo inštitúcii cez slovensko.sk
Slovenčina Ako zistím, ktorí rodičia majú elektronickú schránku?
Slovenčina Právoplatnosť
Slovenčina Ako manuálne zadám právoplatnosť a vykonateľnosť
Slovenčina Doložka právoplatnosti a vykonateľnosti
Slovenčina Ako zadám autentifikačný certifikát v prostredí slovensko.sk pre OVM?
Slovenčina Ako si inštitúcia bez právnej subjektivy alebo inštitúcia používajúca podschránku so suffixom prepojí EduPage eGovernment a slovensko.sk?
Slovenčina Ako rýchlo pošlem odpoveď na správu, ktorá mi prišla na slovensko.sk
Slovenčina Ako odpoviem na výzvu úradu o dodanie podkladov pre posúdenie nároku na náhradné výživné
Slovenčina Kde si v module eGovernment môžem pozrieť odoslanú poštu?
Slovenčina Ako si do eGovernment modulu presuniem a zaevidujem poštu zo schránky v Outlooku?
Slovenčina Odoslaná pošta v eGovernment a na slovensko.sk
Slovenčina Nemám tlačítko odoslať, nemôžem poslať správu
Slovenčina CÚD - centrálne úradné doručovanie
Slovenčina Ako začať s CÚD


eGovernment a aSc Registratúra - Podpisovanie dokumentov a rovnopisy

Slovenčina Dokumenty čakajúce na podpis - ako podpísať elektronický dokument/záznam?
Slovenčina Hromadné podpisovanie dokumentov
Slovenčina Keď podpisujem dokument v module eGovernment, podpisuje sa automaticky aj s elektronickou časovou pečiatkou?
Slovenčina Môžem podpísať dokument elektronickou pečaťou?
Slovenčina Systém neidentifikoval mandátny certifikát. Nemôžem podpísať dokument.
Slovenčina Ako vytlačiť listinný rovnopis s doložkou
Slovenčina Ako vytlačím naraz listinné rovnopisy pre viac záznamov
Slovenčina Ako vytlačím doložku o autorizácii?
Slovenčina Tlač obálok a ePodacieho hárku
Slovenčina ePodací hárok pre zásielky bez aktívnej eschránky na slovensko.sk
Slovenčina Elektronické overenie dokumentu pomocou QR kódu
Slovenčina Nejde mi hromadne podpísať dokumenty
Slovenčina Mám nový certifikát v občianskom preukaze
Slovenčina Podpisovanie elektronickou pečaťou


eGovernment a aSc Registratúra - Prijímačky v aSc Registratúre

Slovenčina Prijímacie skúšky - evidencia prihlášok a rozhodnutí v module eGovernment, podpísanie a odoslanie cez slovensko.sk
Slovenčina Ako zaevidovať prijatú prihlášku do eGovernment modulu
Slovenčina Ako zaevidovať všetky prijaté prihlášky naraz
Slovenčina Kde si v module eGovernment môžem pozrieť zaevidované prihlášky?
Slovenčina Komu zasiela EduPage rozhodnutia elektronicky cez slovensko.sk?
Slovenčina Vygenerované rozhodnutia sa nám nepreniesli automaticky do modulu eGovernment


eGovernment a aSc Registratúra - Záznamy a spisy

Slovenčina Ako zaevidovať dokumenty vygenerované na EduPage
Slovenčina Pridávanie nových záznamov do modulu eGovernment
Slovenčina Pridávanie nových záznamov cez EduPage mobilnú aplikáciu
Slovenčina Vytváranie spisov
Slovenčina Dokumenty zaevidované na spracovanie
Slovenčina Denník spisov
Slovenčina Ako si nastavím formát číslovania spisov
Slovenčina Ako zmením bezpečnostnú kategóriu spisu?
Slovenčina Ako si vytlačím spisový obal/obsah spisu/zoznam reg. záznamov v spise?
Slovenčina Denník záznamov
Slovenčina Nezaradené do spisu
Slovenčina Vyznačenie právoplatnosti a vykonateľnosti
Slovenčina Archivácia a podpísanie triednej knihy v aScRegistratúre
Slovenčina Ako zaevidovať faktúru?
Slovenčina Ako zverejniť zaevidovanú faktúru na webstránke v module Zmluvy, faktúry
Slovenčina Ako odoslať protokol/potvrdenie registrácie do systému kultúrnych poukazov
Slovenčina Zverejnenie zmlúv v Centrálnom registri zmlúv
Slovenčina Zverejnenie zmlúv v Centrálnom registri zmlúv iba od konkrétneho dátumu
Slovenčina Osobný spis žiaka má iné číslo ako je jeho EduID
Slovenčina Triedny učiteľ - Kde nájdem osobné spisy svojich žiakov?
Slovenčina Ako zaevidujem protokol o komisionálnej skúške
Slovenčina Zmizol mi spis
Slovenčina Uzatváranie spisov
Slovenčina Ako prečíslovať spisy na začiatku roka
Slovenčina CUET - Ako zverejním dokument na centrálnej úradnej elektronickej tabuli
Slovenčina Ako si zmením stav v zázname CUET
Slovenčina Ako zruším zverejnenie dokumentu na CUET
Slovenčina Chcem na CUET zverejniť dokument z existujúceho registratúrneho záznamu


eGovernment a aSc Registratúra - Nastavenia eGovernment modulu

Slovenčina aSc Registratúra - technické informácie
Slovenčina Ako prideliť používateľom práva na modul eGovernment?
Slovenčina Ako administrátorovi zakázať prístup do schránky na slovensko.sk
Slovenčina Máme vlastný registratúrny plán. Ako ho pridám do eGovernment?
Slovenčina Ako preberať správy z emailovaj schránky a zistiť nastavenia IMAP protokolu
Slovenčina aSc Registratúra - certifikát o posúdení zhody


eGovernment a aSc Registratúra - Obce - Špecifiká

Slovenčina Ako používateľovi v aScOrbit nastavím právo iba na časť eGovernment