Vzory prihlasovacích akcií / zisťovaní / ankiet

Slovenčina Prihlasovanie sa na školský výlet
Slovenčina Prihlasovanie sa na lyžiarsky výcvik
Slovenčina Ako úplne zautomatizovať prihlasovanie žiakov sa na krúžky?
Slovenčina Prihlasovanie sa na maturitné semináre
Slovenčina Prihlasovanie sa na maturitné semináre s rôznou časovou dotáciou
Slovenčina Výber témy projektu pomocou modulu Prihlasovanie
Slovenčina Prihlasovanie na etickú alebo náboženskú výchovu
Slovenčina Ako vytvoriť konzultáciu pre žiakov, aby sa mohli prihlásiť na konkrétny čas?
Slovenčina Ako zorganizovať voľby do rady školy cez modul Prihlasovanie?
Slovenčina Ako použiť modul Prihlasovanie na voľby predsedu rady školy?
Slovenčina Ako zistiť záujem rodičov o testovanie a prezenčné vyučovanie
Slovenčina Zisťovanie záujmu o ŠKD v budúcom šk. roku
Slovenčina Zisťovanie záujmu o školský internát v budúcom šk. roku a export do modulu Záujem a prijímanie do ŠI
Slovenčina Školská akcia - Informovaný súhlas zákonného zástupcu
Slovenčina Vlastné/nepreddefinované zisťovanie záujmu o domáce AG samotesty
Slovenčina Získanie súhlasu zákonného zástupcu s prevzatím AG samotestov neplnoletým žiakom formou prihlasovacej akcie
Slovenčina Prihlasovacia akcia typu Mám/Nemám záujem