กำหนดประเภทของสื่อการเรียนการสอนเป็น "หลักสูตรพื้นฐาน" หรือ "หลักสูตรขั้นสูง"

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

การแยกประเภทสื่อการเรียนการสอนตามระดับความยากง่าย จะทำให้ท่านสามารถนำสื่อเหล่านั้นมาใช้งานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยท่านสามารถแยกประเภทสื่อการเรียนการสอนที่ครอบคลุมเนื้อหาพื้นฐานตามหลักสูตรการศึกษา และสื่อที่ครอบคลุมเนื้อหาที่มีความยากกว่านั้น เช่น แบบฝึกหัดสำหรับนักเรียนที่มีพัฒนาการสูง

ใน EduPage แต่ละการ์ด/สื่อการเรียนการสอนจะมีป้ายซึ่งแสดงถึงระดับความยากง่ายของการ์ด/สื่อการเรียนการสอนนั้นๆ โดยท่านสามารถกำหนดระดับความยากง่ายเป็น พื้นฐาน (ป้ายสีแดง) หรือ ขั้นสูง (ป้ายสีม่วง)

เมื่อท่านสร้างสื่อการเรียนการสอนใหม่ ป้ายของสื่อนี้จะเป็นสีเทา หากท่านต้องการกำหนดระดับความยากง่ายของสื่อนี้ กดที่ไอคอนรูปป้าย แล้วจึงเลือกประเภทที่เหมาะสม

ท่านยังสามารถเรียกดูสื่อการเรียนการสอนตามประเภทของระดับความยากง่ายได้อีกด้วย