วิธีเข้าดูการจัดเตรียมในการบริหารจัดการชั้นเรียน

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

เมื่อท่านเลือกหัวข้อจากแผนการสอนของท่านในการบริหารจัดการชั้นเรียน ท่านจะสามารถดูจำนวนสื่อการเรียนการสอนที่ท่านได้บันทึกไว้ในหัวข้อนั้น

เมื่อท่านคลิกที่หัวข้อ EduPage จะแสดงสื่อการเรียนการสอนทั้งหมดของหัวข้อนั้น