ความหมายและการใช้งานสถานะต่างๆ ในเมนู "เกรด"

Slovenčina Deutsch Čeština Lithuania Thai

ในหน้าต่างเมนู "เกรด" ท่านจะเห็นคอลัมน์ "สถานะ" ซึ่งครูสามารถตั้งสถานะเพื่อให้การประเมินการบ้าน หรือการส่งการบ้าน โครงงาน หรือแบบทดสอบกลับไปให้นักเรียนปรับปรุง ได้ง่ายขึ้น


รายการของสถานะทั้งหมดที่ครูสามารถเลือกได้:

ในกรณีที่ท่านไม่ต้องการประเมินการบ้านของนักเรียนโดยการให้เกรด (คะแนน) ท่านสามารถเลือกใช้สถานะเป็นการประเมินแทนการให้เกรดได้ โดยเลือกสถานะที่เหมาะสม แล้วกดปุ่ม "บันทึกการเปลี่ยนแปลง" นักเรียนจะได้รับข้อมูลการประเมินจากท่าน



นอกจากนี้ ท่านยังสามารถส่งการบ้าน โครงงาน หรือแบบทดสอบกลับไปให้นักเรียนทำใหม่ได้อีกด้วย โดยเลือกสถานะ "ต้องปรับปรุง" และกดบันทึกการเปลี่ยนแปลง
วิธีคืนโครงงานให้นักเรียนปรับปรุง
How to assign students a test again / return it for rework?


ในกรณีที่การบ้านหรือแบบทดสอบมีคำถามที่ EduPage สามารถตรวจคำตอบแทนได้ เมื่อนักเรียนส่งคำตอบของการบ้านหรือแบบทดสอบ ระบบจะตรวจคำตอบและแสดงสถานะว่า "ตรวจแล้ว" และเมื่อครูบันทึกผลคะแนนเข้าไปใน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กล่องสถานะ "ตรวจแล้ว" จะเปลี่ยนเป็นสีเขียว


ในกรณีที่ครูกำหนดการบ้านที่เป็นข้อความง่ายๆ เช่น "คัดลอกตารางสูตรคูณ" เมื่อนักเรียนทำเครื่องหมาย "เสร็จแล้ว" ที่การบ้านนั้น ท่านสามารถตรวจสอบสถานะ "ดูแล้ว" ได้