Čo znamenajú a na čo slúžia jednotlivé stavy v záložke známky?

Slovenčina Deutsch Čeština Lithuania Thai

V záložke známky sa nachádza kolonka Stav. Nastavením stavu môže učiteľ jednoducho napríklad ohodnotiť DÚ, vrátiť projekt, DÚ či test na prepracovanie.


Na obrázku je zoznam stavov. Niektoré zo stavov nastavuje systém automaticky a niektoré nastavuje učiteľ manuálne.


Pokiaľ domácu úlohu nechcete hodnotiť známkou (bodmi), môžete na hodnotenie použiť stavy. Po manuálnom nastavení stavu a stlačení tlačidla "Uložiť zmeny" žiakovi príde informácia o tom, ako učiteľ jeho domácu úlohu ohodnotil.Ak žiak odovzdal DÚ po termíne, ktorý zadal učiteľ, systém nastaví automatický stav "Po termíne". Pri tomto stave sa neprenáša automaticky hodnotenie do IŽK. Pokiaľ chce učiteľ, aby sa napriek neskorému odovzdaniu úlohy hodnotenie žiaka vypočítalo a prenieslo do IŽK, treba zvoliť manuálny stav "Dodatočne" (viď Roman Lukáč). Ako funguje pri DÚ stav "Po termíne" a "Dodatočne"?


Učiteľ tiež môže domácu úlohu, test alebo projekt vrátiť žiakovi na prepracovanie.
Jednoducho zvolí stav "Na prepracovanie" a stlačí tlačidlo Uložiť zmeny.
Ako vrátiť žiakom projekt na prepracovanie?
Ako prideliť žiakom test znova / vrátiť ho na prepracovanie?


Ešte dva stavy, ktoré sa týkajú DÚ či testov s otázkami, ktoré vie EduPage vyhodnotiť. Pokiaľ žiak test vypracoval, systém jeho odpovede vyhodnotil, zobrazí sa stav Vyhodnotené. Akonáhle tento výsledkom učiteľ uloží do žiackej knižky, stav vyhodnotené svieti na zeleno.


Ak učiteľ zadal žiakom jednoduchú textovú domácu úlohu napr. "Zopakujte si násobilku" a žiaci si túto úlohu označia ako Vybavenú, učiteľ vidí stav Prezreté.