การ์ดคำถามแบบ"เติม/เลือกคำตอบ"

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

เพื่อสร้างการ์ดคำถามใหม่ เลือกหัวข้อจากแผนการสอนของท่าน แล้วกดปุ่ม "+" สีแดง

เลือกที่การ์ดคำถาม "เติม/เลือกคำตอบ"

ท่านสามารถเลือกวิธีการตอบได้ 2 แบบ

1. การตอบแบบเติมคำตอบ
โดยที่คำตอบที่ถูกต้องจะแสดงอยู่ในเครื่องหมาย "[ ]" ซึ่งนักเรียนจะมองไม่เห็นคำตอบเหล่านี้


นักเรียนจะต้องเติมคำตอบเข้าไปในช่องว่างด้วยตนเอง

ในบางกรณี อาจมีคำตอบที่ถูกต้องมากกว่าหนึ่งคำตอบ อย่างเช่นในวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 75 กับ 75.0 คือจำนวนที่เท่ากัน ในกรณีนี้ท่านจำเป็นต้องกรอกคำตอบที่เป็นไปได้ทั้งหมดโดยใช้เครื่องหมาย ";" คั่นระหว่างแต่ละคำตอบ

มีเครื่องมือในการสอดแทรกเครื่องหมาย "[ ]" "/" และ ";":

กรุณากรอกคำตอบที่เป็นไปได้ทั้งหมด และกดปุ่ม "แทรก" ระบบจะทำการสอดแทรกคำตอบทั้งหมดเข้าไปในเครื่องหมาย "[ ]"

ในกรณีที่คำตอบที่ท่านกรอกมีอักษรน้อยกว่าหรือเท่ากับ 2 ตัวอักษร นักเรียนจะต้องพิจารณาการใช้ตัวพิมพ์ใหญ่หรือตัวพิมพ์เล็กในการเติมคำตอบ เช่น [e]ngland และ [E]ngland เป็นคำตอบที่แตกต่างกัน เพราะคำตอบที่ต้องเติมมีเพียงอักษรเดียวเท่านั้น แต่ [england] และ [England] เป็นคำตอบที่เหมือนกันเพราะเป็นคำตอบที่มีมากกว่า 2 ตัวอักษร

2. การตอบแบบเลือกคำตอบ:
ใส่ตัวเลือกคำตอบในเครื่องหมาย "[ ]" และใช้เครื่องหมาย "/" คั่นระหว่างแต่ละตัวเลือก โดยที่ท่านจะต้องกรอกตัวเลือกที่ถูกต้องเป็นตัวเลือกแรกเสมอ แล้วระบบจะทำการสับเปลี่ยนลำดับของตัวเลือกให้นักเรียน


สิ่งที่นักเรียนเห็น:

ท่านสามารถเลือกใช้เครื่องมือได้เช่นเดียวกัน ซึ่งในกรณีนี้ให้ท่านเลือก "เลือกจากตัวเลือก"

กรอกตัวเลือกคำตอบที่ถูกต้องก่อน แล้วจึงกรอกคำตอบที่ผิดในตัวเลือกถัดไป จากนั้นจึงกดปุ่ม "แทรก" ยกตัวอย่างเช่น england และ England เป็นตัวเลือกที่แตกต่างกัน