"เนื้อหามาตรฐาน" ใน EduPage คืออะไร

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

โดยทั่วไป ภาครัฐจะมีการกำหนดเนื้อหามาตรฐานในการสอนสำหรับแต่ละวิชา เพื่อให้นักเรียนทั่วประเทศได้รับความรู้และทักษะที่เหมาะสมอย่างเท่าเทียมกันจากวิชานั้นๆ ซึ่งเราเรียกว่า "เนื้อหามาตรฐาน"

เนื้อหามาตรฐานมีความสำคัญมากใน EduPage

1. การแบ่งการจัดเตรียมการสอนให้สอดคล้องกับเนื้อหามาตรฐาน
ท่านสามารถจัดระเบียบสื่อการเรียนการสอนตามหัวข้อในแผนการสอน หรือ ตามเนื้อหามาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนั้นๆ หากท่านแนบเนื้อหามาตรฐานเอาไว้ในแต่ละสื่อการเรียนการสอนที่ท่านจัดทำ (ในแต่ละการ์ดคำถาม เป็นต้น) ท่านจะสามารถค้นหาการ์ดคำถามนั้น โดยการเรียกดูเนื้อหามาตรฐานที่ได้เคยแนบเอาไว้แล้ว ซึ่งหมายความว่าท่านสามารถนำสื่อการเรียนการสอนที่อาจจะมีการแนบเนื้อหามาตรฐานที่เกี่ยวข้องไปใส่ไว้ในหัวข้อของแผนการสอนของท่าน

2. การแชร์สื่อการเรียนการสอนระหว่างครู
หากครูจัดเตรียมสื่อการเรียนการสอนใน EduPage (เช่น สื่อนำเสนอ แบบฝึกหัด แบบทดสอบ รูปภาพ เป็นต้น) และต้องการแชร์สื่อการเรียนการสอนนี้ให้ครูท่านอื่นในโรงเรียน ครูจะต้องแนบเนื้อหามาตรฐานที่เกี่ยวข้องไว้ในสื่อการเรียนการสอนนั้นด้วย

นอกจากนี้ หากท่านเรียกดูเนื้อหามาตรฐานอันใดอันหนึ่ง EduPage จะแสดงสื่อการเรียนการสอนทั้งหมดที่มีการแนบเนื้อหามาตรฐานนั้น ที่ครูท่านอื่นได้จัดเตรียมไว้

วิธีดูสื่อการเรียนการสอนที่ครูท่านอื่นๆ ได้จัดเตรียมไว้ในเนื้อหามาตรฐาน
วิธีแชร์สื่อการเรียนการสอนของฉันไปที่ห้องสมุดโรงเรียน

3. สื่อการเรียนการสอนสำหรับนักเรียน
นักเรียนสามารถทดสอบความรู้ของตนเองในวิชาต่างๆ (เช่น เพื่อเตรียมตัวสำหรับการสอบ) โดยอิงจากเนื้อหามาตรฐาน ทั้งนี้นักเรียนสามารถทำโจทย์คำถามที่ครูท่านอื่นๆ ได้จัดเตรียมตามเนื้อหามาตรฐานเอาไว้ใน EduPage ด้วย
"หัวข้อการเรียนการสอน" คืออะไร

4. ผลคะแนนของนักเรียนในแต่ละเนื้อหามาตรฐาน
ในกรณีที่นักเรียนทำการบ้านหรือทำแบบทดสอบออนไลน์ หรือท่านกำลังใช้
EduPage ในการตรวจแบบทดสอบที่พิมพ์บนกระดาษ ท่านจะมองเห็นผลคะแนนของนักเรียนในแต่ละเนื้อหามาตรฐาน ซึ่งจะทำให้ท่านทราบว่านักเรียนมีความรู้หรือกำลังประสบปัญหากับหัวข้อการเรียนใด ข้อมูลนี้จะช่วยให้ท่านสามารถให้ความสนใจกับหัวข้อที่นักเรียนกำลังประสบปัญหาเหล่านี้ในคาบเรียนได้
วิธีเข้าดูคำตอบและผลคะแนนของนักเรียน

5. ท่านจะมองเห็นภาพรวมเกี่ยวกับเนื้อหาที่ท่านได้สอนไปแล้ว
ท่านจะไม่ลืมที่จะสอนหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งในเนื้อหามาตรฐาน เนื่องจากท่านจะสามารถมองเห็นอย่างชัดเจนว่าท่านได้สอนหัวข้อใดไปแล้วบ้าง นอกจากนี้หัวข้อใหญ่ๆ จะถูกย่อยเป็นหัวข้อเล็กๆ อย่างชัดเจนด้วย

วิธีกำหนดเนื้อหามาตรฐานในแผนการสอน