Ako funguje pri DÚ stav "Po termíne" a "Dodatočne"?

Slovenčina Čeština

Keď učiteľ prideľuje žiakom domácu úlohu, vyberie termín, dokedy žiaci majú úlohu vypracovať. Ako zadať žiakom domácu úlohu?

Ak ju žiak odovzdá po tomto stanovenom termíne, systém automaticky nastaví vo Výsledkoch stav "Po termíne".

Ako vidíme na obrázku, žiakovi systém nevypočíta hodnotenie. Ak chcete napriek neskorému odovzdaniu zaznamenať výsledok žiaka v žiackej knižke, nastavte manuálny stav "Dodatočne". Nastavenie tohto stavu spôsobí, že hodnotenie žiaka sa vypočíta/prenesie do IŽK, ale zároveň budete mať informáciu, že DÚ bola odovzdaná po termíne.

Čo znamenajú a na čo slúžia jednotlivé stavy v záložke známky?