ผู้ดูแลระบบ - วิธีจัดการในกรณีที่นักเรียนไม่อยู่ในรายวิชา

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Thai

หากนักเรียนไม่ได้อยู่ในรายวิชาใด ท่านจำเป็นต้องระบุข้อมูลนี้ลงในภาพรวมของผู้ดูแลระบบ: ผู้ดูแลระบบ - การจัดการรายวิชา


เลือก "รายวิชา" แล้วกดปุ่ม "ความผูกพันของนักเรียน"


นักเรียนที่อยู่ในรายวิชาจะมีเครื่องหมายถูกในช่องด้านขวา ส่วนนักเรียนที่ไม่อยู่ในรายวิชา ให้ทำเครื่องหมายในคอลัมน์ "ไม่อยู่ในชั้นเรียน"
แล้วจึงกด "บันทึกการเปลี่ยนแปลง"