Prehľad - známky

English Slovenčina Russian Čeština Lithuania Thai

V pohľade známky vidí administrátor prehľad, ako učitelia zadávajú žiakom známky. Zelené políčko znamená, že každý žiak má aspoň jednu známku. Červené políčko znamená, že v triede/skupine existuje aspoň jeden žiak, ktorý nemá žiadnu známku. Šedé políčko znamená neoficiálnu hodinu. Oranžové políčko označuje známku, ktorá bola zadaná bez príslušnosti k hodine.