ภาพรวม - เกรด

ภาพรวมเกรด, เกรดภาพรวม

English Slovenčina Russian Čeština Lithuania Thai

ในหน้านี้ ผู้ดูแลระบบจะสามารถมองเห็นภาพรวมการกรอกเกรดนักเรียนของครู แถบสีเขียวแสดงว่านักเรียนแต่ละคนได้รับอย่างน้อยหนึ่งเกรด แถบสีแดงแสดงว่ามีนักเรียนอย่างน้อยหนึ่งคนท่ีไม่ได้รับเกรด และแถบสีส้มแสดงว่าได้มีการกรอกเกรดโดยไม่ระบุรายวิชา