ผู้ดูแลระบบ - รายวิชาที่มีการแบ่งชั้นเรียน

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew Georgia Thai

การแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มสามารถทำได้เพียงที่เดียว ใน EduPage เวอร์ชั่นล่าสุด โดยท่านสามารถกำหนดการแบ่งกลุ่มในขณะที่ท่านกำลังสร้างรายวิชา โดยทั่วไปครูจะเป็นผู้สร้างคาบเรียนของตนเอง แต่หากจำเป็น ผู้ดูแลระบบก็สามารถเป็นผู้สร้างรายวิชาแทนครูได้
ผู้ดูแลระบบ - การจัดการรายวิชา

ครูสามารถสร้างรายวิชาของตนเองได้ล่วงหน้าก่อนที่จะมีการเผยแพร่ตารางสอน ยกตัวอย่างเช่น ครูสามารถเตรียมแผนการสอนและจัดเตรียมการสอนสำหรับรายวิชาของตนเอง หลังจากที่มีการเผยแพร่ตารางสอน ท่านจำเป็นต้องลิงค์รายวิชาเข้ากับชื่อรายวิชาในตารางสอน

ในรายวิชาที่ครูสอนทั้งชั้นเรียน ลิงค์ของรายวิชานั้นกับตารางสอนจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ

สำหรับรายวิชาที่มีการแบ่งกลุ่ม (โดยที่มีนักเรียนเพียงกลุ่มเดียวเข้าเรียน) ครูจะต้องเข้าไปทำการตั้งค่ารายวิชาหลังจากการเผยแพร่ตารางเรียน เพื่อทำการลิงค์รายวิชากับชื่อกลุ่มในตารางสอน มิเช่นนั้นจะมีรายวิชาจะปรากฏเป็นสองรายวิชาในภาพรวมรายวิชา โดยรายวิชาหนึ่งจะแสดงเป็นสีแดงที่มีสัญลักษณ์รูประฆัง และอีกรายวิชาหนึ่งจะแสดงเป็นสีเขียวที่ไม่มีสัญลักษณ์รูประฆัง

การแบ่งและการรวมชั้นเรียน

ในรูปตัวอย่างด้านล่าง ท่านจะเห็นว่า ครู Vrabel ได้สร้างรายวิชาก่อนที่จะมีการเผยแพร่ตารางสอน (รายวิชาสีเขียวที่ไม่มีสัญลักษณ์รูประฆัง) ซึ่งคาบเรียนนี้จำเป็นต้องถูกลิงค์กับกลุ่มตารางสอน (กลุ่มในตารางสอนที่มีสัญลักษณ์รูประฆัง) ในรูปตัวอย่างด้านล่าง ก็คือแถบสีแดงที่มีสัญลักษณ์รูประฆัง

หลังจากที่รายวิชาได้ถูกลิงค์กับกลุ่มตารางสอนเรียบร้อยแล้ว รายวิชาจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวที่มีสัญลักษณ์รูประฆัง

ผู้ดูแลระบบสามารถทำการลิงค์รายวิชาแทนครู:
เลือก “ภาพรวม” ในเมนูด้านซ้าย และเลือก “รายวิชา” ด้านขวาของจอภาพจะแสดงข้อมูลของรายวิชาที่ท่านเลือก จากนั้นเลือก “การตั้งค่ารายวิชา”

เลือก “นักเรียน/กลุ่ม” ในส่วนบนของเมนูจะมีตัวเลือก “ชื่อกลุ่มในตารางสอน” เลือกชื่อกลุ่มในตารางสอน

ตารางสอนที่ถูกต้องจะแสดงอยู่ในสมุดชั้นเรียนของครู โดยอ้างอิงจากลิงค์

ตรวจสอบความผูกพันของนักเรียน ในรายวิชาที่มีการแบ่งกลุ่ม เลือก “นักเรียน” ใน “ภาพรวม”
นักเรียนที่ไม่มีความผูกพันกับกลุ่มใดเลย จะถูกแสดงเป็นแถบสีส้มโดยมีสัญลักษณ์เตือนเป็นรูปสามเหลี่ยม

เลือก “ความผูกพันของนักเรียน” เพื่อทำการตรวจสอบ หากท่านยอมรับสถานะนี้ ให้ทำเครื่องหมายใน “ไม่อยู่ในชั้นเรียน” แล้วสัญลักษณ์เตือนก็จะหายไป